.

Підготовка та порядок захисту дипломної роботи бакалаврів
Підготовка та порядок захисту дипломної роботи бакалаврів
Згідно з Положенням про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» допуск до захисту дипломної роботи у ДЕК здійснюється завідувачем кафедри, який приймає позитивне рішення на основі підсумків попереднього захисту роботи [7]. Допуск підтверджується візою завідувача кафедри на титульному аркуші пояснювальної записки. Дипломна робота, в якій виявлено принципові недоліки та суттєві відхилення від вимог державних стандартів, до захисту в ДЕК не допускаються [7].
Перелік документів, які представляються студентом до захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Після завершення написання дипломної роботи студент має сформувати необхідний комплект документів, що представляються до захисту.
1. Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». До
брошурування робота має бути підписана студентом, пройти нормоконтроль. Зброшурована (переплетена) робота підписується керівником та завідувачем кафедри менеджменту.
2. Відгук керівника дипломної роботи. Для написання відгуку керівникові надається повністю завершена дипломна робота, яка пройшла попередній захист та нормоконтроль. Відгук має містити висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту у ДЕК (додаток Л).
Вносити будь-які зміни або виправлення в дипломну роботу після отримання відгуку наукового керівника забороняється. Відгук керівника дипломної роботи додається, але не підшивається до роботи.
3. Рецензія. Якщо студент допущений до захисту дипломної роботи ОКР «бакалавр», він направляється до рецензента. Зразок рецензії наведено в додатку М.
Рецензія додається і не підшивається до дипломної роботи. Вносити будь-які зміни або виправлення в дипломну роботу після отримання рецензії забороняється.
4. Лист-відзив надає організація на інформаційній базі якої виконувалася дипломна робота. У ньому зазначається практична цінність виконаної дипломної роботи, висновки та рекомендації (додаток П).
Лист-відзив додається і не підшивається до дипломної роботи.
5. Акт про впровадження результатів роботи (додаток Н).
Акт про впровадження результатів роботи додається і не підшивається до дипломної роботи.
6. Презентація роботи в програмі Power Point.
Презентація має містити: назву роботи, ПІБ керівника та виконавця роботи, мету, завдання, обєкт, предмет роботи, основні її результати, що виносяться на захист.
Роздрукована презентація (до 12 слайдів, включаючи титульний лист) переплітається окремо та додається до роботи.
7. Залікова книжка студента.
Послідовність захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», ураховуючи Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» [7]:
1. Студент має бути присутнім в аудиторії, в якій призначено захист ДЕК, за 1 годину до початку роботи ДЕК.
2. Захист починається з оголошення секретарем ДЕК прізвища, імені та по-батькові студента, теми його дипломної роботи та загальних результатів навчання за програмою (кількість оцінок «відмінно», «добре», «задовільно») - до 1 хвилини;
3. Доповідь студента (10-15 хвилин) з використанням ілюстративного матеріалу, винесеного на презентацію;
4. Відповіді на запитання членів комісії;
5. Оголошення секретарем ДЕК відгуку керівника;
6. Оголошення секретарем ДЕК рецензії на дипломну роботу;
7. Відповіді студента на зауваження керівника роботи, керівника розділу «Охорона праці» роботи та рецензента;
8. Оголошення голови ДЕК про закінчення захисту.
Після закінчення захистів та обговорення ДЕК оголошуються результати захисту, що визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».
Оцінка, яка за результатами захисту дипломної роботи виставлена ДЕК, оскарженню не підлягає. Повторний захист роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.
Студент, який не захистив дипломну роботу наказом ректора відраховується з університету як такий, що не пройшов державної атестації. Допускається повторний захист дипломної роботи в наступний термін роботи ДЕК.
Доповідь під час захисту дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Доповідь дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має бути змістовною і містити головні результати дослідження.
В доповіді розкривається актуальність роботи, мета, завдання, обєкт, предмет та база дослідження. Після вступної частини здійснюється виклад матеріалу відповідно до структурно-логічної схеми з представленням ілюстративних даних на слайдах презентації, які підтверджують або доповнюють результати дослідження.
Після доповіді студенту ставляться питання щодо теоретичних і практичних аспектів дипломної роботи, розуміння основних понять, уточнення результатів та висновків.
Вимоги до презентації. На презентації дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» студент повинен підготувати доповідь та представити 10-12 слайдів, що ілюструють проведене дослідження.
Структура презентації:
1) титульний лист, де зазначається тема роботи, автор та керівник (1 слайд);
2) актуальність,  мета,  завдання,  предмет та  обєкт  дослідження (1-2 слайди);
3) основні результати дипломної роботи (5-7 слайдів);
4) основні положення висновків (1-2 слайди).
Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 3457 разів