.

Структура, зміст і обсяг дипломної роботи бакалаврів
Структура, зміст і обсяг дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Загальний обсяг дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має бути в межах 100 - 120 сторінок тексту формату А4 або 4,0 -4,5 авторських аркушів [1].
Типову структуру дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» наведено в табл. 3.1.
Таблиця 3.1 - Структура дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр»
Структурний елемент Кількість сторінок Нумерація сторінок Примітка
1 2 3 4
Титульний аркуш 1 Нумерація на сторінці не ставиться Додаток Б
Завдання на дипломну роботу 2 Нумерація на сторінці не ставиться Додаток В
Календарний план виконання роботи 1 Нумерація на сторінці не ставиться Додаток Д
2-4 Українською мовою
Реферат Нумерація на сторінці - 1 сторінка та

не ставиться англійською - 1 сторінка (Додаток Е)
Перелік скорочень, умовних позначень та символів 1 Нумерація на сторінці не ставиться У разі наявності
ЗМІСТ 1 Нумерація на сторінці не ставиться Додаток Ж
У разі наявності
переліку скорочень,
ВСТУП 3-5 8 чи 9 умовних позначень та символів - 9, у разі відсутності - 8
30% від загального
РОЗДІЛ 1 (теоретичний) 30-35 10, 11 обсягу роботи.

Розділ складається з трьох підрозділів
Висновки до розділу 1 2-3
РОЗДІЛ 2 (аналітико-рекомендаційний) 40-50 40% від загального

обсягу роботи.

Залежно від обсягу Розділ складається з трьох підрозділів
Висновки до розділу 2 2-4 попереднього розділу
та висновків до нього 15% від загального
РОЗДІЛ 3 15-20 обсягу роботи.
(охорона праці) Розділ складається з двох підрозділів
Висновки до розділу 3 2-3
ВИСНОВКИ 3-4
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 4-5 > 30 джерел (Додаток К)
Нумерація на сторінці не ставиться Нумеруються
ДОДАТКИ 1-30
літерами, у разі потреби
Складено з використанням [4]
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА РЕФЕРАТ. Реферат обсягом 200...500 слів українською та іноземною
мовами має відображати інформацію, яку подано в дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», у такій послідовності (див. додаток Е).
- Відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за переліком посилань
Приклад. Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на тему «Техніко-економічне обґрунтування ефективності функціонування підприємства» містить 115 сторінок, 18 таблиць, 16 рисунків, 13 формул, 10 додатків. Перелік посилань нараховує 35 найменувань.
- Мета роботи, обєкт та предмет дослідження
Мета роботи. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету [6].
Приклади. Метою роботи є визначення ефективності функціонування підприємства та основних техніко-економічних показників, їх аналіз та розробка шляхів покращення.
Мета роботи - узагальнення теоретичних концепцій та удосконалення практичних рекомендацій щодо процесу розвитку акціонерного товариства та визначення напрямів його ефективного функціонування.
Метою роботи є підвищення ефективності організаційної системи підприємства на основі удосконалення організаційної структури та методів управління.
Метою роботи є удосконалення кадрової політики підприємства в сучасних умовах господарювання.
Метою роботи є виявлення особливостей аналізу матеріально-технічного забезпечення на підприємстві, існуючих відхилень та пропозиція шляхів його удосконалення.
Обєкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення [6].
Приклади. Обєктом дослідження є діяльність підприємства на ринку будівельних матеріалів.
Обєктом дослідження є фінансова діяльність підприємства ...
Обєкт дослідження - планування розвитку збутової діяльності промислового підприємства...
Обєктом дослідження є організаційні системи управління проектами на підприємстві.
Обєктом дослідження є процес забезпечення фінансової стабільності підприємств.
Обєктом дослідження є процес досягнення економічно обґрунтованих результатів діяльності виробничого персоналу підприємства.
Обєктом дослідження є процес здійснення матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.
Предмет дослідження міститься в межах обєкта.
Приклади. Предметом дослідження є удосконалення діяльності ТОВ «ПРИКЛАД» та обґрунтування ефективності функціонування підприємства.
Предметом дослідження є методи, моделі й інформаційні технології аналізу організаційного управління проектами.
Предметом дослідження є організація процесу ефективної підприємницької діяльності на підставі реалізації стратегії підприємства.
Предметом дослідження є теоретичні й практичні аспекти використання економічних методів в управлінні діяльністю виробничого персоналу.
Предметом дослідження є методи удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення на основі впровадження проекту щодо закупівлі нового обладнання.
Необхідно памятати, що обєкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.
В обєкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва [6].
- Методи дослідження
Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось кожним з методів [6].
Приклади. В процесі виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» застосовувалась сукупність загальних та специфічних наукових методів: зокрема метод порівняння, за допомогою якого .; метод синтезу, який дозволив.; статистичний аналіз показників діяльності підприємства надав можливість ., метод горизонтального аналізу - при дослідженні ., метод вертикального аналізу, який ., аналіз з використанням фінансових коефіцієнтів для визначення прибутковості підприємства .
Для уявлення процесів управління проектами використовують теоретико-множинний підхід, який .; для опису механізмів управління використовують логічні представлення, що дозволяють .; для аналізу динаміки процесів управління проектами використовують ідеї та методи сучасного імітаційного моделювання, які .
- Результати роботи
Приклади. Під час виконання дипломної роботи були визначені рекомендації, які дозволяють підвищити керованість процесів управління в організаційних системах та ефективність управління проектами, а саме ..
В результаті виконання дипломної роботи запропоновано рекомендації щодо розробки бізнес-плану з метою забезпечення стратегії розвитку акціонерного товариства, на основі ...
- Рекомендації щодо використання результатів роботи
Висвітлюють результати практичного застосування отриманих результатів або рекомендації щодо їх використання. Тобто те, що дає виконана дипломна робота для діяльності підприємства із зазначенням ступеня готовності до використання або масштабів використання [10].
Приклади. Результати проведеного дослідження нададуть змогу вітчизняним промисловим підприємствам підвищити рівень конкурентоспроможності, а саме..
Результати дослідження можуть бути використані підприємствами, зокрема ТОВ «ПРИКЛАД» для підвищення конкурентоспроможності .
- Пропозиції щодо можливих напрямів продовження досліджень Приклад.   Перспективними   напрямами   продовження   досліджень
можуть бути створення дочірніх підприємств чи філіалів, розширення асортименту продукції, оптимізація організаційної структури підприємства, альтернативні шляхи розвитку підприємства, визначення та обґрунтування інших шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства.
- Перелік ключових слів (5...10 словосполучень), що є найістотнішими для розкриття суті роботи, надрукованих прописними буквами в називному відмінку в рядок через коми
Приклад. Ефективність діяльності підприємства, корпоративна культура, виробничий потенціал, точка беззбитковості, бізнес-планування.
ЗМІСТ дипломної роботи подається на наступному після реферату аркуші, має включати найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та висновків починаючи зі вступу і закінчуючи переліком посилань та додатками (у разі наявності), із зазначенням початкових номерів сторінок усіх структурних елементів.
Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати їх у змісті або наводити їх у іншій редакції порівняно з текстом не дозволяється. Заголовки у змісті починаються з великої літери без крапки в кінці речення. Останнє слово кожного заголовка зєднують крапками з відповідним номером сторінки у крайньому правому положенні в рядку [6].
Зміст дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» повинен бути складним і містити: вступ; три розділи, кожний з яких складається не менше ніж з трьох підрозділів (для розділу з охорони праці підрозділів може бути 2); висновки до кожного розділу та загальні висновки; перелік посилань, додатки.
Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ...», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами. Заголовки підрозділів та «висновки до розділів 1, 2 та 3» — малими літерами (крім першої великої). Крапку в кінці заголовка не ставлять [2].
Розділи нумерують арабськими цифрами (РОЗДІЛ 1, РОЗДІЛ 2, РОЗДІЛ 3), а підрозділи двома цифрами - де перша цифра означає номер розділу, а друга - підрозділу (1.1; 1.2...) [2].
Під час формування змісту потрібно використовувати «автоформування» на основі «заголовки та покажчики» Microsoft Office, формат - «з шаблону», заповнювач - «..», рівні - «2».
Нумерація сторінок у дипломній роботі починається зі Вступу з урахуванням попередніх сторінок.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ подається за змістом з нового аркуша і має включати пояснення та розшифрування усіх застосованих у роботі мало розповсюджених умовних позначень, символів, скорочень і термінів [8].
ВСТУП починається з нової сторінки і включає згідно з [8] такі структурні елементи.
- Актуальність роботи
Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розвязаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва [6].
Приклад. Актуальність теми дослідження визначається потребами формування ефективної системи управління діяльністю та розвитком промислового підприємства, оскільки саме від неї значною мірою залежить
Крім того має бути представлено оцінювання сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної літератури, існуючих проблем у даній предметній галузі, зазначення провідних вчених і спеціалістів, які мають розробки з цієї проблеми.
Приклад. В умовах переходу до ринкових відносин все більшого значення починає набувати обґрунтування економічної ефективності діяльності підприємств. Зокрема, питанням дослідження даної проблематики присвятили свої праці вітчизняні вчені, зокрема: П.П. Петров, .... На думку П.П. Петрова, економічна ефективність підприємства потребує вирішення проблеми ..
Вихід з економічної кризи нерозривно повязаний з адаптацією до роботи в нових умовах. Це зумовлює необхідність серйозних якісних змін у характері   планування   діяльності   акціонерного   товариства.   Питанням складання бізнес-планів присвячено роботи таких провідних вчених, як . Зокрема П.П. Петров [ХХ, с, ХХХ] виокремлює такі аспекти ...
- Світові тенденції вирішення поставлених завдань
Приклад. Одним із найбільш дієвих інструментів удосконалення діяльності підприємства, які на даний час застосовуються провідними компаніями світу є... Дослідженню проблеми присвятили свої роботи такі провідні зарубіжні вчені як В.В. Петров [ХХ] , В.А. Іванов [УУ], ... . На думку В.В. Петрова ... [77] .
- Мета та завдання роботи і галузь застосування результатів Мета роботи у вступі та мета роботи в рефераті мають бути
ідентичними. Після сформульованої мети наводяться завдання роботи (відповідно до затвердженого плану).
Приклад. Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань:
- розглянути сутність та роль планування у розвитку виробництва на сучасному етапі переходу до ринкової економіки;
- розкрити особливості бізнес-планування у розвитку акціонерних товариств України;
- дослідити фінансово-економічний стан акціонерних товариств та оцінити потенційні можливості бізнес-планування;
- зясувати особливості використання функціонально-вартісного аналізу з метою підвищення ефективності функціонування акціонерного товариства;
- обґрунтувати методику функціонально-вартісного аналізу для вдосконалення системи управління акціонерного товариства;
- встановити можливості вдосконалення розподілу прибутку акціонерного товариства в умовах невизначеності;
- оцінити ефективність реалізації запропонованих заходів.
Після завдань розміщують формулювання обєкта та предмета дослідження, що є ідентичними з їх формулюваннями у рефераті.
База дослідження - підприємство, що досліджується.
Приклад. Базою дослідження обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРИКЛАД».
Методи дослідження - це ідентичний або розширений варіант методів дослідження, викладених у рефераті.
РОЗДІЛ 1 - теоретичний. У цьому розділі розглядаються загальні підходи до досліджуваної проблеми, досліджуються наукові праці вітчизняних та закордонних учених, закони, положення та постанови. Доцільним також є розгляд існуючих методик, сучасних тенденцій, кваліфікаційні характеристики, закордонний досвід відповідно до теми роботи.  Слід зазначити, що огляд теоретичних основ не має носити
компілятивний характер, а повинен містити узагальнення, обґрунтування, висновки, власні думки згідно з напрямом дослідження.
РОЗДІЛ 2 - аналітико-рекомендаційний. Цей розділ повинен містити як аналітичний, так і рекомендаційний матеріали.
У другому розділі доцільно навести організаційно-економічну характеристику підприємства та проаналізувати його основну господарську діяльність на основі відповідних розрахунків та аналітичного дослідження. Згідно із обраною темою проаналізувати, чи є ефективною діяльність підприємства, виявити проблемні аспекти та можливості; відповідно запропонувати рекомендації щодо вирішення проблем та план заходів щодо реалізації можливостей. Також необхідно приділити увагу ефективності управлінської діяльності, обрати та обґрунтувати шляхи щодо її удосконалення, запропонувати програму дій для підприємства із впровадження розроблених заходів, спланувати виробництво продукції, оцінити економічну доцільність та спрогнозувати ефективність впровадження запропонованих заходів та їх вплив на покращення діяльності підприємства. Необхідно охарактеризувати методи вирішення поставлених завдань і їх порівняльну оцінку, розробити загальну методику проведення власних досліджень.
Під час аналізу вихідними даними мають також стати адміністративна, організаційна, економічна, фінансова та інші види документації конкретного підприємства, що є базою дослідження, статистична інформація, в тому числі щодо фінансово-господарської діяльності, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час переддипломної практики.
РОЗДІЛ 3 - охорона праці. Даний розділ повинен містити теоретичний та рекомендаційний матеріали. У цьому розділі доцільно розглянути загальні підходи до формування підсистеми керування безпекою праці як одного із елементів загальної системи керування виробництвом. Здійснити аналіз управління охороною праці як програмно-цільовим комплексом з підготовки, прийняття і реалізації рішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоровя і працездатності людини у процесі праці. Також необхідно узагальнити наукові праці вітчизняних учених, дослідження сучасних положень та постанов щодо охорони праці, обґрунтувати і сформувати висновки та власні думки згідно напряму дослідження.
ВИСНОВКИ. Підсумковим етапом дослідження є висновки, де узагальнюються наукові та практичні результати виконаної дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». У них дається оцінка отриманих результатів та пропозиції щодо їх використання. Текст висновків доцільно розділяти на підпункти: 1, 2, 3.
У кінці кожного розділу (1, 2, 3) потрібно сформулювати висновки із стислим викладенням наведених у ньому наукових і практичних результатів. Висновки до розділу (1, 2, 3) мають бути за обсягом 1-2 сторінки.
Висновки до роботи в цілому розпочинають з нового аркуша (обсяг 3-4 сторінки). У них подається оцінка отриманих результатів та пропозиції. Текст висновків має бути розділений на підпункти.
Слід памятати, що висновки до роботи в цілому не є простою компіляцією висновків до розділів 1, 2 та 3, а ґрунтовним, виваженим підсумуванням дипломної роботи, на основі якого може формуватися доповідь.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ. Перелік літературних джерел, на які повинні бути посилання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту дипломної роботи. Починають його з нової сторінки. У відповідних місцях тексту дипломної роботи мають бути посилання [2].
Перелік посилань дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має нараховувати від 30 до 40 найменувань. Бібліографічні описи наводять у порядку їх згадування в тексті та відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справ ГОСТ(додаток К).
ДОДАТКИ. До додатків можуть бути включені: додаткові ілюстрації або таблиці; матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини.
Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 3662 разів