.

Загальні положення виконання дипломної роботи бакалаврів
Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» повинна мати фрагменти дослідження певного аспекту наукової (науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної) проблеми [7].
Теоретичну основу дослідження дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» мають складати наукові праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених (підручники, навчальні посібники, монографії, періодичні видання тощо). Студенти повинні творчо підходити до вирішення поставлених в роботі завдань і використовувати літературу з висвітленням останніх досягнень науки.
Інформаційну базу дослідження становлять офіційні статистичні дані економічно-соціального розвитку України (наприклад, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету статистики України, Міністерства промислової політики України; Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України), а також дані отримані від підприємства для виконання дипломної роботи.
Методичною основою дипломної роботи є комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: формалізації і порівняння; синтезу, системно-структурного та порівняльного аналізу, математичного моделювання, комплексного і системного підходів, декомпозиції, агрегації, математичної статистики, розрахунково-аналітичні методи, методи кількісного та якісного аналізу, прогнозування і т.д.
Дипломна робота має виконуватися на конкретних матеріалах організації, яка реально функціонує, є юридичною особою, має самостійну звітність. Базою дослідження дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має бути реально функціонуюче підприємство виробничої сфери, будь-якої форми власності, на якому студент попередньо проходив переддипломну практику.
Теми дипломних робіт обираються студентом самостійно із рекомендованого кафедрою переліку та погоджуються з керівником. Після погодження теми формується зміст дипломної роботи та здійснюється безпосереднє її виконання студентом відповідно до графіка, затвердженого засіданням кафедри менеджменту. Графік виконання дипломної роботи затверджується на засіданні кафедри менеджменту (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 - Етапи виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр»
№ з/п Етапи Термін виконання
1 Затвердження теми
2 Розділ 1
3 Розділ 2
4 Розділ 3
5 Оформлення та завершення роботи
6 Рецензування
7 Попередній захист
8 Надання роботи відповідальному за організацію дипломного проектування на кафедрі
9           Захист роботи
На основі графіка виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» розробляється календарний план виконання дипломної роботи, який погоджується з керівником роботи. Відповідно до календарного плану керівник засвідчує своєчасність виконання студентом основних завдань роботи. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання дипломної роботи керівник має право винести на засідання кафедри питання про відрахування студента як такого, що не виконує навчальний план.
До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, а саме: успішно та вчасно склали всі екзамени, заліки, курсові роботи та захистили практики.
Виконана дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» повинна відповідати всім зазначеним вище вимогам, бути належно оформленою та мати всі необхідні супровідні документи.
На підставі публічного захисту дипломної роботи ДЕК вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації «бакалавра» і видачу відповідного диплома.
На основі Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» [7] визначено обовязки керівника, керівника розділу «Охорона праці», рецензента та студента.
Обовязками керівника дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є:
- допомога студенту в обранні теми дипломної роботи;
- спільне зі студентом розроблення плану і структури роботи;
- видача студентові завдання на дипломну роботу, включаючи термін його виконання;
- консультування щодо підбору теоретичної та методичної бази дослідження;
- проведення систематичних консультацій відповідно до встановленого та затвердженого графіка;
- затвердження та контроль реалізації календарного плану виконання дипломної роботи;
- звітування на засіданні кафедри про стан виконання дипломної роботи;
- здійснення загального керівництва дипломною роботою;
- підготовка відгуку про виконання студентом дипломної роботи з обовязковим зазначенням невиправлених помилок та невиконаних рекомендацій керівника, якщо такі є;
- присутність на попередньому захисті дипломної роботи студента та засіданні ДЕК під час захисту дипломної роботи.
Обовязками керівника розділу «Охорона праці» дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є:
- спільне зі студентом обрання теми розділу 3 дипломної роботи;
- спільне зі студентом розроблення плану і структури розділу 3;
- консультування щодо підбору теоретичної та методичної бази дослідження;
- видача студентові завдання на дипломну роботу, включаючи термін його виконання;
- надання консультацій відповідно до встановленого та затвердженого графіка;
- присутність на попередньому захисті дипломної роботи студента та засіданні ДЕК під час захисту дипломної роботи.
Обовязками рецензента дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є:
- на підставі направлення за підписом завідувача кафедри отримання від студента дипломної роботи для ознайомлення та рецензування;
- ознайомлення зі змістом дипломної роботи, за необхідності отримання особистих усних пояснень студента, надання зауважень до дипломної роботи;
- підготовка рецензії на дипломну роботу до терміну, який зазначений у направленні.
Обовязками студента щодо виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» є:
- своєчасне обрання теми дипломної роботи з переліку тем, рекомендованих кафедрою менеджменту (або пропонування власної теми з відповідним обґрунтуванням доцільності її розроблення і можливості виконання);
- отримання завдання від керівника на підбір та опрацювання матеріалів, необхідних для виконання дипломної роботи під час проведення переддипломної практики;
- відвідування консультацій, призначених керівником під час написання дипломної роботи;
- ознайомлення з практичною реалізацією питань за темою дипломної роботи під час проходження переддипломної практики;
- розроблення та узгодження з керівником проекту календарного плану-графіка виконання дипломної роботи;
- регулярне інформування (один раз на два тижні) керівника про стан виконання дипломної роботи відповідно до плану-графіка, надання на вимогу керівника необхідних матеріалів для перевірки;
- нести відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення пояснювальної записки та графічного матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям, існуючим нормативним документам та державним стандартам;
- дотримання календарного плану-графіка виконання дипломної роботи, своєчасне та адекватне коригування роботи відповідно до зауважень та рекомендацій керівника;
- представлення дипломної роботи на перевірку науковому керівнику у встановлений термін і після усунення зауважень повторне подання роботи керівнику для отримання відгуку;
- отримання необхідних підписів на титульному листі пояснювальної записки, а також резолюції завідувача кафедри про допуск роботи до захисту;
- особисте подання дипломної роботи рецензенту; надання йому необхідних пояснень щодо проблематики роботи у разі потреби;
- ознайомлення зі змістом відгуку наукового керівника і рецензії на дипломну роботу та підготовка (за необхідності) аргументованих відповідей на зауваження під час захисту на ДЕК;
- підготовка та проходження попереднього захисту на кафедрі менеджменту;
- подання дипломної роботи до ДЕК у термін, затверджений завідувачем кафедри;
- своєчасне прибуття на захист дипломної роботи або попередження завідувача кафедри та голову ДЕК (через секретаря ДЕК) про неможливість присутності на захисті з зазначенням причини та наданням документів, які засвідчують її поважність.
Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 1404 разів