.

Поняття, зміст та використання методів наукового дослідження
Поняття, зміст та використання методів наукового дослідження Метод - це спосіб дослідження явищ, який визначає планомірний підхід до вивчення їх наукового пізнання та встановлення істини. Розрізняють такі методи наукового пізнання: загально-наукові і конкретно-наукові (спеціальні, емпіричні). До загально-наукових методів відносяться діалектичний, історичний, логіко-семантичний, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання. Серед конкретно-наукових методів, які, зокрема, використовуються в юридичних дослідженнях, можна виокремити наступні: формально-юридичний (формально-догматичний), системно-структурний (структурно-функціональний) метод, порівняльно-правовий (компаративістський), метод соціологічного дослідження, експеримент. Дослідження теми завжди є більш повним та вичерпним, коли проводиться кількома різними методами в їх системі та взаємодії. Суть діалектичного методу зводиться до того, що всі явища в суспільстві мають свій початок і кінець (виникають, розвиваються і зникають), всі вони бувають в безперервному русі і взаємообумовлені. Наприклад, діалектичний метод застосовується для пояснення взаємозвязку інститутів кримінальної відповідальності та звільнення від кримінальної відповідальності. Історичний метод виник на основі принципу руху, зміни, розвитку явищ. Застосування цього методу вимагає розглядати кожну систему як таку, що у своєму розвитку проходить ряд етапів (виникнення, становлення, розвинутого функціонування, перетворення в інший якісний стан), або ж констатується стадія розвитку системи з урахуванням попередніх чи наступних, стадій. Наприклад, історичний метод допомагає враховувати історичні традиції, соціо-культурні корені держави і права, вивчати їх в системі та взаємодії, встановлювати вплив історичних подій на розвиток права. Логіко-семантичний метод сприяє визначенню понять за допомогою аналізу його ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю. Наприклад, цей метод допомагає визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні. Аналіз - метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета за допомогою мисленого або практичного розчленування його на складові елементи (частини обєкта, його ознаки, властивості). Кожна із виділених частин аналізується окремо у межах єдиного цілого. Наприклад, аналіз складу злочину передбачає аналіз кожного його елементу. Синтез — метод вивчення обєкта у його цілісності, у єдиному і взаємному звязку його частин. У процесі наукових досліджень синтез повязаний з аналізом, оскільки дає змогу поєднати частини предмета, розчленованого у процесі аналізу, встановити їх звязок і пізнати предмет як єдине ціле. Наприклад, склад злочину характеризується як формальний чи матеріальний за дослідженням ознак обєктивної сторони. Індукція - метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки множини елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у частині елементів однієї множини. Наприклад, вивчаються фактори, які впливають на зростання кількості злочинів різних груп, а потім роблять висновок про вплив цих факторів на рівень злочинності в цілому. Дедукція - метод логічного висновку від загального до окремого, тобто спочатку досліджують стан обєкта в цілому, а потім його складових елементів. Наприклад, виходячи із загальної (конституційної) засади забезпечення апеляційного та касаційного оскарження, роблять висновок, що кожне рішення суду може бути оскаржене особою в апеляційному та касаційному порядку, якщо в законі немає прямої заборони. Аналогія - метод наукового дослідження завдяки якому досягається пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими. Наприклад, висновок про заповнення окремих нормативних прогалин в кримінальній процедурі робиться на основі існуючого правового регулювання подібних відносин у цивільному процесі. Важливою при цьому є співмірність аналогії (ознак, які переносяться). Моделювання - метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або явища, які вивчаються, на їх аналог, модель, що містить істотні риси оригіналу. Наприклад, трасологічні дослідження можуть проводитись на основі вивчення компютерних моделей слідів. Основним конкретно-науковим методом юридичних досліджень є формально-юридичний (формально-догматичний). За допомогою цього методу описуються, класифікуються і систематизуються державно-правові явища. Формально-юридичний метод, наприклад, використовується для аналізу і розкриття юридичних понять, норм права. Системно-структурний (структурно-функціональний) метод виходить з того, що кожен обєкт складається з елементів, які своєю сукупністю та звязками між собою утворюють цей обєкт. Відповідно, аналіз структури певного явища передбачає аналіз особливого аспекту системи, що виражає упорядкованість елементів, їх композицію, спосіб звязку між ними та їхню внутрішню організацію. Так, класифікація злочинів проти власності проводиться на основі аналізу та взаємозвязку ознак злочинів, що згодом виокремлюються в певні групи (наприклад, повязані з посяганням на власність та не повязані з посяганням на власність). Порівняльно-правовий (компаративістський) метод дозволяє порівняти нормативно-правові акти, теоретичні положення та практику різних країн. Порівняння правових інститутів різних країн і навіть різних правових систем дозволяє краще пізнати сутність цих інститутів, виявити прогалини, визначити позитивні риси. Метод соціологічного дослідження дозволяє апробувати обґрунтування висунутих гіпотез або проміжних результатів дослідження з використанням знань про обєкт та практики його функціонування (за допомогою анкетування, опитування тощо). Експеримент - це науково поставлений дослід відповідно до мети дослідження для перевірки результатів теоретичних досліджень. Проводиться в умовах, які дозволяють спостерігати за ходом явища і відтворювати його в заданих умовах. Експеримент повинен бути науково обґрунтованим, не порушувати законодавство чи етичні норми. Наприклад, експериментально підтверджують чи випробовують ефективність нової системи внутрішньої диференціації управління на прикладі окремого суду. Фильтры для воды ведущих мировых производителей бытовой техники в интернет.Дата публікації: 13.02.2012
Прочитано: 8202 разів