.

Характеристика основних складових курсової роботи
Характеристика основних складових курсової роботи

3.1 Титульна сторінка
Курсова робота відкривається титульною сторінкою, де зазначається назва навчального закладу, назва факультету, назва кафедри, назва теми, прізвище та ініціали студента і наукового керівника, календарний рік написання роботи (Додаток А).

3.2    Зміст курсової роботи
На наступній сторінці подається зміст курсової роботи, який відображає її структуру (розділи та їх частини) з означенням сторінок (Додаток Б).

3.3 Список скорочень слів, словосполучень та умовних позначень
У випадку використання у тексті роботи значної кількості (більше 2-х) складних власних чи загальних назв, які мають уніфіковані абревіатурні скорочення, складається «Список скорочень слів, словосполучень та умовних позначень»
Зразок
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ СЛІВ, СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ДЗУ – документаційне забезпечення управління
ДСК – документи для службового користування
ЄРКК – єдина реєстраційно-контрольна картка
СЕД – система електронного документообігу

3.4 Вступ
Вступ свідчить про методологічну і методичну підготовку молодого дослідника, його вміння довести правильність вибору теми, її актуальність.
Вступ є своєрідним показником роботи студента: він виявляє, чи достатньо зібрано матеріалу, чи добре продуманий план, чи правильна наукова позиція дослідника, чи може студент внести у роботу дослідницький характер.
Вступ має бути ґрунтовним, конкретним, обсягом від 3 до 5 сторінок.
У вступі обґрунтовують:
•    актуальність обраної теми;
•    мету і зміст поставлених завдань;
•    формулюють об’єкт і предмет дослідження;
•    зазначають обрані методи дослідження;
•    теоретичну (джерельну) базу дослідження;
•    наукову та практичну цінність студентської науково-дослідної роботи;
•    її апробацію (при її наявності);
•    характеризують структуру роботи.
Актуальність – обов’язкова вимога до науково-дослідних робіт студентів. Вміння обрати тему,правильно її зрозуміти й оцінити точки зору своєчасності й соціальної значущості характеризує професійну зрілість студента. Для висвітлення актуальності достатньо 3-4 абзаців, де слід показати основне – сутність проблемної ситуації. Сформувати суть проблеми буде неважко, якщо студенту вдається показати де полягає межа між сталим знанням і незнанням з предмета дослідження.
Проблему часто ототожнюють з питанням (тобто з положенням, яке також треба вирішити). Доцільно розуміти, що специфічною рисою проблеми є те, що для її вирішення необхідно вийти за рамки старого, вже досягнутого знання.
Зразок
Актуальність проблеми. З кожним роком зростає суспільна зацікавленість процесами, що пов’язані з новими явищами в галузях економіки та розвитку комунікацій, зокрема в галузі брендингу. Це, певним чином, можна пояснити тим, що бренд стає необхідним фактором стійкого положення та розвитку бізнесу, а також каналом комунікації із споживачами. У його розкручування компанії вкладають мільйони, оскільки знають: витрати виправдані. Чим відоміша торгова марка, тим успішніший продукт.
Ми живемо у суспільстві, наявність у якому великої кількості запропонованих товарів привела до того, що покупцю стало дуже важко робити вибір. Можливо, навіть не кожен замислюється, що він купує не продукт, а ім’я. Ім’я, що стало брендовим. Досвід західних країн свідчить, що на сучасному конкурентному ринку по суті іде боротьба брендів за їх місце в свідомості споживачів. Товари та послуги, що не є брендами поступаються своїми позиціями на ринку в різних сферах товарних категорій.
На сьогодні і досі не існує якоїсь спільної думки про те, що таке бренд і чи, взагалі є українські бренди. Існує багато думок стосовно цього питання, але найчастіше вони не лише не збігаються, а й суперечать одна одній. В Україні не існує законодавства, де ми змогли б знайти відповіді на поставлені запитання. Єдиним законодавчим актом, що хоча б якось стосується брендингу, є Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Тому проблема дослідження і перспективи розвитку українських брендів, в порівнянні із зарубіжними, в умовах сучасності надзвичайно актуальні та визначає практичну значущість курсової роботи.

Після цього логічно перейти до мети дослідження, а також зазначення конкретних завдань, які будуть вирішуватися відповідно до зазначеної мети (слідкуючи за логікою розгляду питань у змісті курсової роботи).
Зразок
Мета дослідження: визначити характеристики формування та ідентифікації українських та зарубіжних брендів в результаті їх порівнювання
Дослідницькі завдання:
•    вивчити і науково обґрунтувати феномен бренду, аби сформувати теоретичну основу для аналізу конкретних зразків національних брендів;
•    обґрунтувати актуальність питання про формування та ідентифікацію національних брендів (на прикладі українських та закордонних брендів);
•    виявити формальні та змістові складові бренду як чинники його ідентифікації;
•    визначити ставлення споживачів до українських брендів;
•    з’ясувати найпопулярніший український та зарубіжний бренд для українського споживача;
•    надати загальні рекомендації щодо покращення ідентифікації національних брендів серед споживачів.

Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і предмета дослідження.
Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обраний для вивчення студентом.
Предмет – міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка позначається на титульній сторінці як її назва.
Зразок
Об’єктом дослідження є бренд та брендинг, їх особливості, завдання та проблеми розвитку.
Предмет дослідження: формування та ідентифікація національних брендів (українських та зарубіжних національних брендів).

Методи дослідження, як інструмент добування фактичного матеріалу, є також обов’язковими елементами вступу і необхідною умовою досягнення поставленої мети.
Зразок
Методологія дослідження. При дослідженні теми в роботі було використано такі загальні наукові методи: аналіз (наприклад, для того аби зрозуміти, що являє собою бренд, було проаналізовано його основні складові та характеристики) і синтез, дедукція (спочатку проаналізовано феномен бренду як такого, а потім конкретні національні бренди), абстрагування (відокремлення істотної інформації від неістотної), конкретизація, аргументація, порівняння (знаходження спільних і відмінних ознак предмета, наприклад, порівняння українського та зарубіжного бренда, а також порівняння торгової марки і бренду), класифікація (поділ та групування брендів за певною ознакою) та метод узагальнення, за допомогою якого було зроблено загальні висновки.
Було використано низку соціологічних методів: анкетування (метод збору інформації з використання розробленої анкети), інтернет-опитування, зокрема опитування у соціальній мережі VKontakti.ru (з метою визначення найпопулярнішого зарубіжного бренда) та психолінгвістичних методів: метод прототипів (для визначення найбільш типового представника для категорії «українські бренди»), метод семантичного диференціалу Ч. Озгуда (дав можливість більш досконало вивчити бренди на основі трьох базових факторів: активність, оцінка, сила), асоціативний метод (для створення асоціативного ряду для досліджуваних брендів).

Для з’ясування стану розробленості обраної теми складається теоретична (джерельна) база дослідження, з якої можна зробити висновок, що ця тема недостатньо розкрита в обраному аспекті й тому вимагає подальшого опрацювання. Огляд літератури демонструє ґрунтовне ознайомлення студента зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, критично їх розглянути, виділити основне, оцінити творчий доробок вітчизняних і зарубіжних науковців визначити її науково-практичну цінність. Тому перелік праць і їх критичний розгляд не обов’язково подавати в хронологічному порядку. при цьому слід пам’ятати,що огляд науковців і практиків роблять тільки з питань обраної теми. Називаються й оцінюються публікації, що мають пряме й безпосереднє відношення до теми та зазначенні у списку використаних джерел та літератури курсової роботи.
Зразок
Джерельна база. Дослідження та розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством в таких галузях науки та практики як: маркетинг (Амблер Т., Чармессон Г., Тесакова Н., Тесаков В.), бренд-менеджмент (Тамберг В., Бад’їн А., Ляпоров В., Аакер Д., Чернатоні Л., МакДональд М., Капферер Ж.-Н., Девіс С. М., Данн М. та ін.)
Аби зробити картину дослідження максимально повною були використані також і Internet-джерела, зокрема статті з газети «Діло», журналів «Фокус», «Кореспондент» та публікації Пархоменка О. Опрацьовано Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Наукова й практична значущість роботи засвідчується характеристикою того нового, що привніс студент, досліджуючи обрану тему. Необхідно представити основні результати, які можуть бути використані в практичній діяльності.
Зразок
Наукова значущість роботи. Порушено та проаналізовано порівняно недосліджені на даний період проблеми, що пов’язані з сучасним станом та перспективами розвитку національних брендів. Було зроблено спробу визначити та порівняти український і зарубіжний національний бренд.
Практична значущість курсової роботи полягає у тому, що наукове дослідження чітко, зрозуміло та ґрунтовно розкриває основний зміст формування національного брендингу; пропонує практичні рекомендації щодо дослідження та грамотного використання маркетингових комунікацій для покращення ідентифікації національних брендів для споживача. Матеріали та напрацювання курсової роботи можуть використовуватися спеціалістами у сфері маркетингових досліджень, а також для фахівців у сфері бренжменеджменту.

Апробація роботи передбачає перелік конференцій чи науково-практичних семінарів, де студент виступав із повідомленням за результатами своєї наукової роботи.
Зразок
Апробація роботи. Робота була апробована на ХVІ науковій викладацько-студентській конференції, присвяченій 450-річчю Пересопницького Євангелія та 430-й річниці Острозької Біблії, секція «Актуальні проблеми маркетингових досліджень». Тема виступу: «Формування національних брендів на прикладі брендів «Сандора» та «Coca-Cola».

Обґрунтування структури роботи пояснює логіку побудови наукового дослідження. Рекомендується коротко охарактеризувати принципи розміщення матеріалу і напрям висвітлення теми за кожним розділом.


Зразок
Структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури та додатків. У першому розділі «Бренд як основний вид маркетингової комунікації» розглянуто явище бренду в цілому, основні етапи планування бренду та основні складові бренду. У другому розділі «Дослідження формування національного бренду на основі брендів «Сандора» та «Coca-Сola» подана історія виникнення та поширення зазначених брендів, а також здійснюється ідентифікація національних брендів за допомогою методу семантичного диференціалу Ч. Озгуда. У третьому розділі здійснено спробу розглянути перспективи розвитку брендів «Сандора» та «Coca-Сola» та подано загальні рекомендації щодо покращення їх брендменеджменту.

3.5 Розділи основної частини
Основу курсової роботи становить текст, у якому студент викладає власні міркування, спостереження про об’єкт дослідження, здійснює аналіз фактичного матеріалу, зіставляє факти, узагальнює зібраний матеріал дослідження.
Текст основної частини поділяється на розділи. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки розділів мусять бути науково чіткі, зрозумілі.
Ідея кожного розділу повинна обростати конкретним матеріалом.
Необхідно домогтися єдності розділів, суворої логічної послідовності тверджень, проблем.
Заголовки розділів варто розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами (жирним шрифтом) без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої великої (жирним шрифтом), не підкреслюючи, без крапки в кінці.
Відстань між заголовками розділів та підрозділів та з текстом має становити один пробіл.Дата публікації: 30.01.2012
Прочитано: 25260 разів