.

Загальні положення та етапи оформлення курсової роботи
1.    У методичних рекомендаціях подаються вимоги та поради студентам з підготовки та написання курсових робіт зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Вони допоможуть визначити тематику курсової роботи, одержати чітке уявлення про її завдання і структуру та організувати науково-дослідну роботу над нею.
Науково-дослідна робота студентів (НДРС) вищих навчальних закладів є одним з основних чинників підготовки висококваліфікованих спеціалістів відповідного профілю, що поєднують в собі:
•    навчання студентів елементів дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості;
•    наукові дослідження, що проводять студенти під керівництвом професорсько-викладацького складу.
НДРС об’єднує цілі та напрями навчальної і наукової діяльності, які здійснюються в навчальному процесі та в позанавчальний час, що забезпечує:
•    формування науково-професійного світогляду, оволодіння методологією та методами наукового дослідження;
•    більш глибоке розуміння обраної спеціальності;
•    розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішені практичних завдань;
•    розширення теоретичного кругозору й наукової ерудиції майбутнього фахівця.
НДРС є обов’язковим елементом навчального процесу і втілюється в навчальних планах і навчальних програмах курсів. Крім того, НДРС здійснюється у студентських наукових гуртках та проблемних групах. Її результати оприлюднюються на студентських наукових конференціях, конкурсах, при захисті курсових, бакалаврських та дипломних робіт і на сторінках наукових збірниках.
Курсова робота – один із важливих етапів підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Її науковий рівень, грамотність викладу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність викладених у роботі думок, висновки свідчитимуть про рівень володіння теоретичними знаннями з теми написання дослідження.
Методичні рекомендації містять вказівки щодо оформлення курсової роботи та порядку її захисту.
КУРСОВА РОБОТА:ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота є важливою формою самостійного вивчення студентами матеріалів одного з курсів зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Її виконання сприяє поглибленому ознайомленню з державними законодавчими актами і програмними документами, науковими працями вітчизняних та закордонних дослідників, статистичними, фактичними матеріалами однієї з проблем основних курсів зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостійної роботи з науковими джерелами і оволодіння методикою досліджень, а також здатність обрати і проаналізувати наукову або практичну проблему роботи, самостійно узагальнити опрацьований матеріал, обґрунтувати висновки.
Курсова робота здійснюється за класичною методикою здійснення наукового дослідження.
Першим етапом наукового дослідження є вибір теми наукового дослідження і є одним з відповідальних етапів. Тема, яку обирає для дослідження студент, повинна бути пов’язана з основними напрямками розвитку галузі та з науковими дослідженнями. Вибір теми дослідження здійснюється дослідниками самостійно на підставі таких критеріїв: актуальність теми, новизна теми, перспективність, відповідність профілю, здійснення розробки теми в умовах закладу, ступінь відповідності теми, вибраної дослідником.
На другому етапі дослідник згідно з обраною темою, самостійно добирає відповідні літературні джерела, офіційні документи, відомчі матеріали з теми та опрацьовує їх.
Третій етап – уточнення проблеми (теми) і складання змісту науково-дослідної роботи. При складанні змісту роботи перш за все необхідно зробити обґрунтування теми, визначити її актуальність, новизну, розробити завдання.
Четвертий етап – формулювання гіпотези, наукового припущення, висунутого для пояснення будь-яких явищ, процесів, причин, які зумовили певний наслідок.
П’ятий етап. Сформульована мета й гіпотеза дослідження логічно визначають завдання, які потрібно вирішувати в процесі роботи.
Шостим етапом є визначення методології дослідження. У науково-дослідній роботі застосовуються переважно методи спостереження, аналіз і узагальнення, моделювання.
Сьомий етап – робота з систематизації і накопиченого матеріалу відповідно до плану роботи, проведення аналізу наукових праць, практичного досвіду.
Восьмий етап. На цьому етапі зібрані при експериментальному дослідженні матеріали обробляють статистично. Головне завдання аналізу отриманих даних полягає у їх порівнянні зі сформульованою гіпотезою та уточненням її.
Дев’ятий етап складання розширеного плану науково-дослідної роботи, відповідно до змісту напрацьованого матеріалу.
Десятий етап – літературне оформлення результатів дослідження.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

1.1 Вибір теми та обов’язки наукового керівника
Тему курсової роботи студент обирає самостійно, керуючись приблизною тематикою, погоджує її з науковим керівником призначеним кафедрою. Також студент може самостійно запропонувати для роботи тему, обґрунтувавши необхідність її розробки.
Курсові роботи студентів, які не відповідають наведеній тематиці або не погоджені з науковим керівником, до реєстрації не приймаються. Перелік рекомендованих тем формується відповідно до програми навчання.
Керівник курсової роботи :
-    надає студентові допомогу в розробці плану курсової роботи;
-    допомагає студентові у підборі необхідної літератури, законодавства, довідкових матеріалів та ін.;
-    проводить систематичні консультації.

1.2 Підготовчий етап написання курсової роботи включає:
- самостійний підбір науково-методологічної, спеціальної літератури та нормативно-правових актів з теми;
- складання, на основі ознайомлення з цими матеріалами плану курсової роботи та узгодження його з керівником.

1.3 Основний етап дослідження. Тут здійснюються:
- досконале вивчення науково-методологічної та спеціальної літератури, з’ясування основних понять теми, аналіз стану наукової розробки її окремих питань, зіставлення висловлених у літературі наукових поглядів, вироблення свого ставлення до них, формування аргументованих уявлень з основних питань теми;
- з усіх питань, які виникають у процесі виконання курсової роботи, студентові слід консультуватися із науковим керівником.

1.4 Написання роботи
Згідно з планом у тексті треба послідовно розкрити основні питання теми. У роботі слід охарактеризувати, якою мірою розроблені у науковій літературі питання, що розглядаються. Студент повинен висловити своє ставлення до таких поглядів (або ж запропонувати власну точку зору). В кінці кожного розділу студент робить короткі висновки.
Починаючи роботу над обраною темою, студенту необхідно спочатку вивчити підібрані джерела і літературу. При цьому доцільно робити виписки у вигляді цитат або вільного переказу певних положень. Закінчуючи вивчення літератури і переконавшись у тому, що зібрано достатній матеріал для висвітлення теми, треба приступити до його остаточної обробки, систематизації і викладу згідно зі складеним планом.
Студент повинен чітко і логічно викладати як свої, так і почерпнуті з літератури думки. Тому цитатами зловживати не слід, а наводити їх для підтвердження своїх чи запозичених думок і міркувань.

1.5 Оформлення роботи
Після схвалення керівником чорнового варіанта курсової роботи (що представляється йому на перегляд в цілому), вона повинна бути доопрацьована та представлена до остаточного розгляду науковому керівнику. На кожну роботу керівник пише відгук.

1.6 Захист курсової роботи
Захист курсових робіт повинен відбуватися за графіком, який затверджує завідувач кафедри.
Курсову роботу, оцінену науковим керівником позитивно, студент захищає перед комісією, склад якої встановлює завідувач кафедри.
Під час захисту студент має виявити глибокі знання з теми курсової роботи, вміти розкрити зміст розглянутих у курсовій роботі положень і відповісти на поставлені членами комісії запитання. За результатами захисту комісія може уточнити попередню оцінку курсової роботи, що її запропонував науковий керівник.
Також основними критеріями оцінки курсової роботи є:
•    стилістика написання курсової роботи;
•    якість оформлення курсової роботи.
У разі незадовільної оцінки курсова робота має бути перероблена відповідно до зауважень наукового керівника і повторно подана у зазначений науковим керівником термін.Дата публікації: 30.01.2012
Прочитано: 6696 разів