Ризик в банківській діяльності

ЗМІСТ

Вступ 4
Розділ 1. Ризик як об\'єктивна економічна категорія банківської діяльності 7
1.1.Суть і види ризиків у банківській практиці……………………………......7
1.2.Порядок визначення і оцінка банківських ризиків……………………....12
1.3.Прибутки і втрати від ризиків……..……………………………………....18
Розділ 2. Комплексний аналіз управління ризиками в українських комерційних банках 26
2.1.Аналіз загального розміру банківських ризиків 26
2.2.Аналіз та управління операційними ризиками в українських банках 29
2.3.Дослідження та аналіз систем ризик-менеджменту в банках України 42
Розділ 3. Пропозиції щодо управління ризиками та заходи комерційних банків з їхнього зниження 3
3.1.Складність визначення та управління банківськими ризиками …..........52
3.2.Пропозиції щодо управління операційними ризиками в українських банках…………………………………………………………………………………..56
3.3.Пропозиції щодо вдосконалення систем ризик-менеджменту в банках України 58
Висновки 3
Список використаних джерел 66
Додатки 69

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой. – 3-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 480с.
2.    Белых Л. П. Устойчивость коммерческих банков. Как банкам избежать банкротства. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1996. – 192 с.
3.    Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
4.    Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К.: ДЕМІУР, 1996. – 212 с.
5.    Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризик у менеджменті. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с.
6.    Вітлінський В. В., Наконечний С. І.. Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. – К.: ІЗМН, 1996. – 400 с.
7.    Вітлінський В.. Великоіваненко Г., Наконечний Я., Пернарівський О. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. – 2000. – № 1. – С. 39-42.
8.    Вступ до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.
9.    Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. – 191 с.
10.    Заруба О. Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 1997. – 172 с.
11.    Киселев В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика). – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1997. – 256 с.
12.    Кредитний ризик комерційного банку / Вітлінський В.. Великоіваненко Г., Наконечний Я., Пернарівський О. – К.: Знання, 2000 – 251 с.
13.    Севрук В. Т. Банковские риски. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 72 с.
14.    Шарова Т. Управление валютными рисками. – К.: ВІПОЛ, 1994. – 200 с.
15.    Шульга Н. П., Гаманкова О. О., Ковганич I. М. Оцінка кредитоспроможності клієнта: Рекомендації банкіру при видачі кредиту. – К.: Київ. ін-т банкірів банку «Україна», 1995. – 59 с.
16.    Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.
17.    Тhe New Basel Capital Accord. Consultative document. Basel Committee on  Banking Supervision, 2003, February
18.    Danielsson J. et al (2001): An Academic Response to Basel II // Special Paper N0 130 оf LSE Financial Group an ERSC Research Centre.
19.    Cruz, М.G. Modeling, Measuring and Hedging Operational Risk. John Wiley & Sons 2002. - 330 рр.
20.    Kuritzkes А. Operational Risk Capital: А Problem of Definition // The Journal  of Risk Finance, Fall 2002, рр. 47-56.
21.    Камінський А.Б. Економічний ризик та методи його вимірювання. К.: Видавничий дім „Козаки", 2002. - 120 с.
22.    Энциклопедия финансового риск-менеджмента (под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова). - М.:Альпина Паблишер, 2003. - 786 с.
23.    Фрост С. М. Настільна книга банківського аналітика: Гроші, ризики і про- фесійні прийоми / М. Стівен Фрост ; пер. з англ. ; за наук. ред. М.В. Рудя. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2006. – 672 с.
24.    Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. [3-е изд. ]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 878 с.
25.    Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків», затверджені постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 // Веб-сторінка “Закони України”.
26.    Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-. менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України 02.08.2004 № 361.
27.     Банківські ризики: оцінити, управляти, контролювати // Веб-страница “Уп-. равление рисками в России”. –
Камінський А.Б., Кияк А.Т. Ідентифікація, аналіз та управління операцій- ними ризиками в українських банках (дослідження Агентства фінансових ініціатив) / А.Б. Камінський, А.Т. Кияк // Веб-страница “Управление рисками в России” // Веб-сторінка «Агенство фінансових ініціатив».