.

Терміносистема напрямків музичного мистецтва у складі лексики сучасної англійської мови

ЗМІСТ

ВСТУП    2
РОЗДІЛ 1 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ТА ТЕРМІНОСИСТЕМА «МУЗИКА»    
1.1. Теорія лексико-семантичного поля у дослідженнях мовознавців    
1.2. Терміносистема як спеціалізоване лексико-семантичне поле та сфери існування термінології    
1.3. Виникнення терміносистеми «музика» та її зв’язок з терміносистемами інших видів мистецтва     
РОЗДІЛ 2 ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ «МУЗИКА» В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ СЛОВНИКАХ    
2.1. Фіксація лексики музичного мистецтва у словниках різних типів    
2.2. Особливості тлумачення музичних термінів в словниках    
РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ПУБЛІСТИЧНИХ ВИДАННЯХ    
3.1. Характеристика музичних термінів за структурою та особливості їхнього вживання в англомовних музичних журналах    
3.2. Вживання термінів за походженням у публіцистиці музичного спрямування    
ВИСНОВКИ    
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    
ДОДАТКИ    
 
ВИСНОВКИ

     Досліджуючи особливості вживання музичних термінів у публіцистичних текстах, нам вдалось виокремити загальні підходи до вивчення та аналізу терміносистеми музики та виявити зв’язок даної терміносистемами з терміносистемами інших видів мистецтва. Ми ретельно проаналізували терміносистему напрямків музичного мистецтва.
     Аналізуючи терміни, ми класифікували їх за двома видами: терміни за структурою та терміни за походженням.
     Дослідження показало, що у музичних статтях кількісно переважають терміни-слова (за структурою), а також слова французького, грецького, латинського, італійського та німецького походження. (за походженням). Найбільше термінів музичного спрямування можна знайти у журналах, присвячених стилям опери, джазу, класики та блюзу. Решта джерел не містять велику кількість термінів. Цю думку можна обґрунтувати тим фактом, що деякі музичні видання спрямовані на середньостатистичного читача, котрий не повинен відчувати мовний бар’єр, сприймаючи ту чи іншу музичну інформацію. В той час, як деякі журнали, навпаки, орієнтуються на спеціалістів, які з допомогою термінів легше засвоюють матеріал.
     Інтернаціональні терміни переважають у жанрах класики, опери, джазу та блюзу, в той час, як музичний напрям хіп-хопу та репу не містить жодного терміну іноземного походження.
     Проаналізувавши зв’язок терміносистеми музики з іншими, варто відмітити, що музична терміносистема англійської мови має досить тісні зв’язки  з хореографією, літературознавством, живописом та архітектурою, що підтверджується наявністю досить великої кількості термінів, які одночасно функціонують в двох або трьох термінологіях мистецтва і мають однакові або дуже близькі значення.
    Опрацьовуючи терміни напрямків музичного мистецтва, варто зазначити, що вони складають малу частку усіх музичних термінів і потребують ширшого дослідження. Проаналізовані словники акцентують увагу на дещо застарілих термінах, в той час, як нові слова абсолютно не взяті до уваги.
     Отже, музична термінологія – складова лексико-семантичного поля музики, яка є відносно стійкою, динамічною, відкритою системою з ієрархічною будовою, яка поступово розвивається і вдосконалюється, поповнюючись новими термінами на позначення реалій сучасного музичного життя. Саме тому словники музичних термінів потрібно оновити або ж створити нові на основі діючих термінів музичного мистецтва.
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Антомонов А. Ю. Исследование структурной организации лексико-семантического поля : Дис. канд. филол. Наук / Антомонов А. Ю. – Киев, 1987. – 191 с.
2. Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии / Ахманова О.С. – М: 1957. – 430 с.
3. Блинова О. М. термин и его мотивированность. Терминология и культура речи / Блинова О.М. – М:1981. – С. 28-37.
4. Вердиева З. Н. Семантические поля в современном английском языке. Учеб. пособие для пед. ин-тов. / Вердиева З. Н. – М: Высшая школа, 1986. – 120 с.
5. Винокур Т.Г. Поле // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. / Винокур Т.Г.  – М: 1990. – с.380 – 381.
6. Гаврилов Ю.М. Семантическое поле как один из способов систематизации семантики// Семантика и прагматика языковых единиц/ Отв. ред. А.А.Горбачевский / Гаврилов Ю.М. – Душанбе: 1990. – C. 56 – 63.
7. Грабис Р.С. Словарь лингвистических терминов / Грабис Р.С. – Рига: 1963. – 256с.
8. Гумбольдт В. Язык и философия культуры: Пер. с нем. / Гумбольдт В.  М. – Прогресс: 1985. – 320 с.
9. Даниленко В.П. О терминологическом словообразовании // Вопросы языкознания / Даниленко В.П. – 1978. – № 4. – С.76 – 86.
10. Денисова С.П. Типологія категорїй лексичної семантики / Денисова С.П. – К.: Вид-во Київського держ. лінгвістичногв ун-ту, 1996. – 294с.
11. Диброва Е.И. Семантическое поле// Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: В 2-х частях. – Ч.1. Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование. / Диброва Е.И. – М.: 2001. – C. 260-269.
12. Д’яков А.С. та ін. Основи термінотворення: Семант. та соціолінвіст. аспекти / Д’яков А.С. –  К.: Вид. дім “ KM Academia”, 2000. – 218с.
13. Жгенти М.В. Семантическое поле как принцип исследования словесных значений / Жгенти М.В. –Тбилиси, 1983 – 26с.
14. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография / Ю.Н. Караулов.  – Москва, 1976.
15. Капанадзе Л.А. О понятиях «термин» и «терминология». // Развитие лексики современногорусского язика / Капанадзе Л.А.  – М.: 1965. – 196с.
16. Кобзева И.М. Лингвистическая семантика: учебник / Кобзева И.М. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 352с.
17. Лейчик В. М.  «Терминоведение: предмет, методы, структура» / Лейчик В. М.  – М.: КомКнига, 2006. – 256 с.
18. Набирухина А.В. Структура лексико-семантического поля PLEASURE в современном английском языке // Вестник ЛГУ / Набирухина А.В. – 1990. – Вып.1 (№2) – С. 69 – 74.
19. Новиков Л.А. Лексикология// Современный русский язык / под ред. В.А.Белошапковой / Новиков Л.А.  – М.: 1999. – С. 190 – 285.
20. Соссюр Ф. Труды по языкознанию / Соссюр Ф. – М.: Прогресс, 1977. – 695 с.
21. Суперанская А.В. Общая терминология : Вопросы теории / Суперанская А.В.  отв. ред. Т. Л. Канделаки. – М. : Наука, 1989. – 246 с.
22. Татаринов В.А. Библиотека журнала «Русский Филологический Вестник» / Татаринов В.А. – М.: Моск. лицей, 2006.– 528 с.
23. Юцевич Ю.Є. Словник-довідник музичних термінів [Електронний ресурс]. Режим доступу:  
24. Burton L. Harvard Dictionary of Music / Burton L. – Harvard: Harvard College, 1994. – 935 c.