.

Теоретичні засади вивчення фонетичної інтерференції у мовленні

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ФОНЕТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У МОВЛЕННІ УКРАЇНОМОВНИХ ТА АНГЛОМОВНИХ БІЛІНГВІВ    6
1.1. Коло проблем вивчення явища білінгвізму    6
1.2. Мовна компетенція та культурна ідентифікація особистості білінгва    17
РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ ЯК ОСНОВНОГО ПРОЯВУ БІЛІНГВІЗМУ    24
2.1. Механізм явища інтерференції та її причини    24
2.2. Класифікації загальнолінгвістичних ознак інтерференції    28
ВИСНОВКИ    32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    33

 
ВИСНОВКИ

На основі узагальнення викладених у курсовій роботі визначень під білінгвізмом або двомовністю можна розуміти практичну здатність почергового використання індивідом двох мов достатньо для забезпечення його адекватної мовленнєвої поведінки в реальних комунікативних ситуаціях.
Фонетичну інтерференцію, що поєднує у собі лінгвістичні, когнітивні й соціокультурні сутності, слід, насамперед, розглядати як взаємопроникнення фонетичних одиниць на рівні мови, що призводить до відхилення від норм їхньої актуалізації у мовленні та реалізується як іншомовний акцент двомовної особистості, спричинений структурними особливостями англійської та української мов, домінуючим впливом української мови на мовну свідомість білінгва як сутність, детерміновану мовно-культурним середовищем індивіда та низьким рівнем його іншомовної компетенції.
Було прослідковано тенденцію, що актуалізація українським білінгвом фонетичних моделей в англійському мовленні притаманні такі характерні ознаки: недостатня й надмірна їх диференціація, неправильна інтерпретація та субституція на парадигматичному рівні,, а також мінус-сегментація, плюс-сегментація й пер мутація на синтагматичному рівні;Фонетична інтерференція на рецептивному рівні породжується внаслідок не розпізнавання білінгвом фонетичних моделей, сприйняття на слух у потоці спілкування іноземною мовою, репродуктивна фонетична інтерференція має місце у зв’язку з підсвідомим використанням білінгвом фонетичних одиниць рідної мови під час відтворення висловлення іноземною мовою.


 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику [текст] / под ред. А.Н. Баранова. – М., 2001. – 390 с.
2.    Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики [текст] / під ред. Ф.С. Бацевич. – К., 2002. – 380 с.
3.    Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник [текст] / під ред. Ф.С. Бацевич. – К.: Академія, 2004. – 401 с.
4.    Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика [текст] / под ред. В.И. Баликова. – М., 2001. – 412 с.
5.    Белянин В. П. Психолингвистика: Учебник [текст] / под ред. В.П. Селянина.– М.: Флинта: московский психолого-социальный институт, 2004. – 410 с.
6.    Белянин В.П. Введение в психолингвистику [текст] / под ред. В.П. Белянина. – М., 2001. – 371 с.
7.    Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков [текст]  / под ред. А. Вежбицой. – М.: Языки русской культуры, 2004. – 451 с.
8.    Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П.Я. Гальперин // Исследования мышления в советской психологии. – М., 2001. – С. 236-277.
9.    Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики [текст]  / под ред. И.Н. Горелова. – М.: Лабиринт, 2001. – 489 с.
10.    Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации [текст] / под ред. А. П. Садохина. – М., 2002. – 283 с.
11.    Гумбольд В. О различии строения человеческих языков и его влияние на духовное развитие человечества / под ред. В. Гумбольд // Избранные труды по языкознанию. – М., 2000. – С. 51-57
12.    Залевская А. А. Введение в психолингвистику [текст] / под ред. А.А. Залевской. – М., 2000. – 437 с.
13.    Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку  [текст] / под ред. И.А. Зимней. – М., 2002. – 245 с.
14.    Карлинский А. Е. Проблемы теории языковых контактов / А.Е. Карлинский // Языковые контакты и интерференция. – М., 2001. – С. 10-35.
15.    Леонтьев А. А. Основы психолингвистики [текст] / под ред. А.А. Леонтьева. – М.: Смысл; СПб.: Лань, 2003. – 371 с.
16.    Медведева И. Л. Психолингвистические аспекты функционирования иноязычного слова [текст] / под ред. И.Л. Медведевой. – Тверь, 2001. – 389 с.
17.    Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация  и корпоративная культура [текст] / под ред. Т.Н. Персиковой. – М.: Логос, 2002. – 371 с.
18.    Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику: Курс лекций  [текст] / под ред. Л.В. Сахарного. – Л., 2001. – 412 с.
19.    Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации [текст] / под ред. А.В. Соколова. – СПб: Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 276 с.
20.    Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста  [текст] / под ред. Ю.А. Сорокина. – М., 2006. – 389 с.
21.    Социальная лингвистика и общественная практика (Аспекты социокультурного варьирования полиэтнического английского языка) / Ю. А. Жлуктенко, Ю. А. Зацный, А. Д. Швейцер [текст] / под ред. О. Е. Семенца. – К.: Выща школа, 2000. – 317 с.
22.    Тарасов Е. Ф. Лингвистика и теория речевого общения / Е.Ф. Тарасов // Коммуникативная лингвистика и коммуникативно-деятельностный подход к обучению языкам. – М, 2000. – С. 101-105
23.    Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового сознания / Е.Ф. Тарасов // Этнокультурная специфика языкового сознания. – М., 2002. – С. 45-49
24.     Тер-Минасова С. П. Язык и межкультурная коммуникация [текст] / под ред. С. П. Тер-Минасовой. – М.: Слово, 2000. – 271 с.
25.    Уфимцева Н.В. Человек и его сознание: проблема формирования / Н.В. Уфимцева // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. – М., 2003. – С. 59-75.
26.    Фрумкина Р. М. Психолингвистика [текст] / под ред. Р.М. Фрумкиной. – М., 2001. – 437 с.
27.    Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму [текст] / під ред. Н.П. Шумарової. – К.: Видавн. центр КДПУ, 2000. – 147 с.
28.    Ervin S.M., Osgood Ch. Second Language Learning and Bilingualism. Psycholinguistics. – Toronto, 2000. – 179 р.
29.    Gregg K. Krashen’s monitor and Occam’s razor // Applied Linguistics. – 2001. – Pp. 7-100.
30.    Grosjean F. Temporal variables within and between languages. In H. W. Dechert & M. Raupach (Eds.), Towards a cross-linguistic assessment of speech production. – Frankfurt: Lang, 2000. – 190 р.
31.    Hakuta K. Mirror of language: The debate on bilingualism. – New York: Basic Books, 2001. – 142 р.
32.    Hall E.T. The Silent Language. – New York: Doubleday, 2001. – 169 р.
33.    Language Socialization in Bilingual and Multilingual Societies / Edited by Robert Bayley & Sandra Schecter. – Toronto, 2003. – 135 p.
34.    Spolsky B. Sociolinguistics. – Oxford University Press, 2000. – 289 р.
35.    Weinreich U. Languages in Contact // Зарубежная лингвистика. – М., 2002. – С. 7-42.
36.    Whorf B. The relation of habitual thought and behavior to language // Зарубежная лингвистика. – М., 2001. – С. 58-91.