.

Структурні та функціональні особливості словників- тезаурусів англійської мови

ПЛАН

ВСТУП    3
 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВНИКІВ-ТЕЗАУРУСІВ     6
1.1. Лексикографія як наука та її місце серед лінгвістичних дисциплін    6
1.2. Визначення поняття та види словників    9
1.3. Тезаурусна лексикографія: історія становлення та основні завдання    
1.4. Тезауруси як тип словника    15
 РОЗДІЛ 2. СИНОНІМІЧНІ СЛОВНИКИ-ТЕЗАУРУСИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ    23
2.1. Сучасні тезауруси англійської мови та принципи їх класифікації    23
2.2.Порівняння словників-тезаурусів на макро- та мікроструктурних рівнях    25
 ВИСНОВКИ    33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    35

 
ВИСНОВКИ

Отже, лексикографія – це теорія і практика складання словників, переважно мовних, лінгвістичних, на відміну від немовних, енциклопедичних. Як наука лексикографія має дві сторони: науково-теоретичну і практично-прикладну. Як частина науки про мову, лексикографія тісно пов’язана з такими лінгвістичними дисциплінами, як лексикологія, семантика, стилістика, етимологія, фонологія і т.д. З цими дисциплінами лексикографія має спільну проблематику. Інколи вона використовує результати їх досліджень, а часто й випереджає їх у вирішенні деяких проблем.
Зазначимо, що найперші словники ділилися ще до того, як знання про мову придбало системний характер і перетворилося в науку про мову. Так, енциклопедичні словники подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних вчених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими словами. Важливу роль виконують галузеві (спеціальні) енциклопедичні словники, що систематизують знання певної галузі науки, техніки, наприклад: «The Oxford Companion to English Literature», «The Oxford Companion to Theatre». У лінгвістичних словниках по-різному пояснюється слово: з погляду властивого їм лексичного значення, походження, правопису, наголошення тощо. Лінгвістичні словники можуть бути одномовними, двомовними, багатомовними.
Варто узагальнити, що серед найбільш давніх з відомих спроб ідеографічної класифікації називають Attikai Lexeis грецького граматика, директора Олександрійської бібліотеки Аристофана Візантійського. Перший ідеографічний словник, що зберіг свою практичну цінність до сьогодні і зробив найсильніший вплив на весь подальший розвиток традиції складання словників, був створений в Англії Пітером Марком Роже.
Підсумовуючи інформацію про словники тезауруси зазначимо, що класифікація словників-тезаурусів ґрунтується на восьми ознаках: типі смислових зв’язків між одиницями словника, обсязі словника, диференційованості словника, семантизації (інтерпретація та демонстрація значень) лексем, граматико-стилістичній кваліфікації лексем, демонстрації функціонування лексем у мовленні, кількості представлених мов, типі семіотичних засобів, що використовуються для семантизації лексем. В той же час, за типом смислових зв’язків між одиницями словника тезауруси підрозділяються на три великих класи: ідеографічний (ідеологічний) тезаурус; аналогійний тезаурус та асоціативний тезаурус.
Незалежно від лексикографічної традиції, структура словника завжди складається з двох основних частин: макро- та мікроструктури. Для практичної частини нашого дослідження було вибрано найпоширеніші за користуванням словники-тезауруси: «Oxford Paperback Thesaurus», «Roget’s International Thesaurus», «New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language» та «Webster’s Collegiate Thesaurus». Структуру та особливості кожного з словників було поетапно проаналізовано і порівняно за певною структурою. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Англо-російський тематичний словник. – Донецьк., 1997.
2.    Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. [Електронний ресурс]. – режим доступу: . – назва з екрана.
3.    Воронцова И.А. Принципы классификации тезаурусов английского языка [Електронний ресурс]. – режим доступу: . – назва з екрана.
4.    Демська О.М. Вступ до лексикографії: навч. посіб. / О.М. Демська. – К.: Вид. дім “ Киэво- Могилянська академія», 2004. – С. 102-104.
5.    Караулов Ю.М., Коробова М.М. Індивідуальний асоціативний словник / Ю.М. Караулов // В.Я. – К., 2001. – № 5. – С. 5 – 15.
6.    Карпова О.М. Про лексикографічної формі тезауруса в англомовній лексикографії / О.М. Карпова // Лексика і лексикографія. – М., 2000. – №7. – С. 20-22.
7.    Касарес X. Введение в современную лексикографию / под ред. Х. Касареса. – М., 2000. – 397 с.
8.    Кирило і Мефодій. Бухгалтерський облік. [Електронний ресурс]. – режим доступу: . – назва з екрана.
9.    Литвинов П.П. Basic English. – M., 1998.
10.     Морковкін В.В. Ідеографічні словники / під ред. В.В. Морковкіна. – М., 1995. – 219 с.
11.     Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії / під ред А.А. Москаленко. – К., 1998. – 312 с.
12.     Пономарів О.Д., Різун В.В., Шевченко Л.Ю. Сучасна українська мова: Підручник / під ред О.Д. Пономарева. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2008. – 488 с.
13.     Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи. /Скалкин В.Л.// - М.: Русский язык, 1982. – 272 с.
14.     Ступін Л.П. Словники сучасної англійської мови / під ред. Л.П. Ступіна. – Л., 1993. – 319 с.
15.     Червінська Л. Ф., Дикий А. Т. Покажчик з укр. мови / під ред. Л.Ф. Чернівської. – X., 2000. – 489 с.
16.     Шаталова Т.І. Англо-російський ідеографічний словник. – М., 1993.
17.     Burchanov I. On the Ideographic Description of Stylistically and Pragmatically Relevant Aspects of Lexical Meanings. Stylistika. – М., 2002. – 301 р.
18.     English-Russian Subject Dictionary. [Електронний ресурс]. – режим доступу: . – назва з екрана.
19.     Kindersley D. Ultimate Visual Dictionary. – N.Y., 1994.
20.     Kirkpatrick. The Scots Thesaurus. – London, 1992.
21.     Longman Language Activator. – Longman Group UK Ltd., 2003.
22.     Marelli K. The Thesaurus // W.D.D. – Vinnipeg, 2000. – P. 1083-1094.
23.     M.Waite Oxford Paperback Thesaurus, Oxford University Press, New York, 2001
24.     Neaman J.S., Silver C.G. Kind Words. A Thesaurus of Euphemisms. – N.Y., 2002.
25.     New Webster’s Thesaurus. – Landoll, 2003.
26.     Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary. – Oxford University Press, 2008.
27.     Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. Original Edition. – London, 2005.
28.     Roget’s Thesaurus V (0.59). [Електронний ресурс]. – режим доступу: . – назва з екрана.
29.     Roget P.M. Rogets Thesaurus of English Words and Phrases, Greenwich Editions, London, 1994
30.     Rose H.N. A Thesaurus of Slang. – N.Y., 1994.
31.     Spevack M. Shakespeare Thesaurus. – Hildesheim, 2003.
32.     The Collins Paperback Thesaurus. – Glasgow, 2001.
33.     The Merriam-Webster Thesaurus. – Springfield MA, 2004.
34.     The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary. – Moscow, 2005.
35.     The Systematic Dictionary of English Adjectives. – London., 2002.
36.     Thesaurus of Psychological Index Terms. – Washington, 2002.
37.     Webster’s New World Dictionary and Thesaurus. – N.Y., 2003.
38.     Webster’s Thesaurus. – Landoll, 2001.
39.     Wordsmyth. The Educational Dictionary Thesaurus. [Електронний ресурс]. – режим доступу: . – назва з екрана.
40.     Worrall A.J. English Idioms for Foreign Students. – Longman Group UK Ltd., 2006.