.

Образ Івана Вишенського в критичній та художній рецепції І.Франка

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ I. ПОСТАТЬ МИСЛИТЕЛЯ ХVII ст. ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ПРАЦЯХ ІВАНА ФРАНКА    7
1.1. Іван Франко як дослідник української полемічної літератури    7
1.2. Особливості формування світогляду Івана Франка як
письменника    10
1.3. Іван Вишенський в науково-публіцистичній і літературознавчій спадщині І. Франка    14
Висновки до розділу 1    22
РОЗДІЛ II. ОБРАЗ І. ВИШЕНСЬКОГО В ХУДОЖНЬО-ПОЕТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА    23
2.1. Структурний аналіз поеми І. Франка «Іван Вишенський»    23
2.2. Особливості створення образу Вишенського    27
Висновки до розділу 2    33
РОЗДІЛ III. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ ПОЕМИ «ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ»    34
3.1. Духовна реальність в поемі «Іван Вишенський»    34
3.2. Ідея християнського гуманізму та патріотичного подвигу в
 поемі    44
Висновки до розділу 3    51
ВИСНОВКИ    52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    56
 
ВИСНОВКИ

В результаті нашого дослідження ми дійшли наступних висновків:
1. Вивченням полемічної прози в дожовтневий період займалися переважно історики церкви та богослови, яких цікавили передусім догматично-обрядові питання, а не висока громадська антифеодальна спрямованість та художня майстерність. Проте Іван Якович Франко рішуче встає на захист всієї полемічної літератури від перекручень її клерикальними націоналістичними та шовіністичними дворянсько-буржуазними інтерпретаторами.
2. Загальна характеристика полемічного письменства, влучні спостереження І. Франка про окремих письменників-полемістів обох таборів не втратили значення і тепер. Особливо це стосується творчості найпомітнішого полеміста в давній українській літературі Івана Вишенського, який в науковій, публіцистичній та художній спадщині І. Франка займає найпочесніше місце.
Маємо узагальнити, що світогляд Івана Франка формувався під впливом розвитку могутнього революційного руху в Росії та соціалістичних теорій і матеріалістичної теорії Заходу. На формування поглядів І. Франка великий вплив мало еволюційне вчення російського фізіолога Сеченова про фізіологічну основу психічного життя. Так, Франко заперечував агностицизм, відстоюючи думку про безмежність людського пізнання об’єктивної дійсності, непізнаних законів природи. Наука, на думку І. Франка, не просто мусить розривати закони природи, а й вчити людей користуватись цими законами. Історія духовного розвитку людства, на думку Франка, і є ненастанним розширенням пізнання об’єктивної дійсності.
3. В той же час в своїх літературно-естетичних поглядах І. Франко пройшов певну еволюцію. В ранніх своїх статтях він вважав, що поезія повинна підносити людину в ідеальний світ. Методом художньої літератури Франко вважав «науковий реалізм». Критикуючи теорію чистого мистецтва, Франко продовжує обстоювати принципи соціального аналізу художніх творів та образів.
4. Зазначимо, що Іван Вишенський – це одна з найколоритніших постатей давнього українського письменства – привернув увагу Івана Франка, як дослідника давньої української літератури, ще в 1886 році. З цього часу і майже до кінця життя І. Франко в тій чи іншій мірі кілька разів звертається до вивчення життя і творчості видатного полеміста, написав про нього п’ять наукових робіт і поему.
5. В кожній новій науковій чи публіцистичній роботі про Івана Вишенського І. Франко або ж додавав нові штрихи до характеристики його життя і діяльності, або ж уточнював і шліфував попередні думки.
6. Докладно проаналізувавши всі твори Івана Вишенського, узявши з них все, що могло сприяти виясненню життєвого і творчого шляху письменника, І. Франко підсумував та подав «суцільний образ» життя полеміста, лаконічну характеристику його світогляду, художньої майстерності та мови Вишенського.
7. Підсумовуючи інформацію про структуру поеми варто зазначити, що поштовх до написання художнього твору про Івана Вишенського Франко одержав від свого постійного рецензента А.Ю. Кримського. Поема «Іван Вишенський» філософська в своїй основі. Поему написано білим віршем, розміром чотиристопного хорея з чотирирядковими строфами. В ній немає ніяких складних сюжетних ходів і розгалужень. Поема складається з дванадцяти частин. Композиційна структура, заснована на контрасті, антитезі.
8. Узагальнимо, що до образу Івана Вишенського І. Франко звертався не тільки як вчений. Він створив філософську поему «Іван Вишенський», в якій втілив образ провідника, що не зумів провадити свого народу й відійшов від нього, аби врятувати себе. У своїй поемі Франко вглиблюється в можливу внутрішню боротьбу Вишенського щодо морального вибору – служінням Богові і почуття обов’язку перед рідним народом. І в цій боротьбі перемагає патріотизм, перемагає життя. Отже, у поемі Іван Вишенський – людина вольова і палкий патріот України. У своїх вчинках він керується поставленою метою – після тяжкої душевної боротьби вирішує решту життя, всі сили і талант віддати батьківщині, народові.
10. І. Франко у поемі домалював після наукових розвідок складну і важку боротьбу видатного полеміста, полум’яного патріота, захисника знедолених і водночас аскета-схимника, що рятує власну душу в печері, людину цільну пристрасну, запальну, гуманну і в той же час людину, яка відгородила себе від людей скельними стінами печери. Те, що вчений не міг довести за браком фактичного матеріалу, він домислив як художник, давши можливість своєму герою подивитися на пройдений шлях ніби з боку, розбудивши перед сучасниками його пам’ять, його сумніви. І що головне – автор не ідеалізує свого героя, як не ідеалізував його в наукових розвідках.
11. В той же час, розгляд «Івана Вишенського» в контексті творчості І. Франка є результативним одночасно у двох аспектах: поглиблення його духовних пошуків й увиразнення стильової своєрідності поеми. Можна робити узагальнення про такі домінуючі принципи художнього відтворення духовної реальності, як християнські світоглядні засади зображення головного героя, його непохитна віра в Божий Промисел, орієнтація на перспективу Вічності, а також позиція автора, – хоча суперечлива, «свавільна» та дещо позитивістськи спрямована, – зумовлена все-таки переживанням любові як головної Христової заповіді. Особливості поетики «Івана Вишенського», найперше вираження духовних переживань за допомогою імпресіоністичних засобів, ремінісценції з Євангельського тексту та житій святих, украплення із церковного жанру тощо, дають підстави говорити про домінування в ідейно-стильовому просторі виразних елементів духовного реалізму як такого, що включає художнє освоєння духовного рівня світобудови і духовної сфери людини.
12. Підсумовуючи про ідею християнського гуманізму та патріотичного подвигу в  поемі маємо зазначити, що Іван Вишенський імпонує Франкові як полум’яний патріот своєї батьківщини, нещадний викривач суспільного зла, палкий захисник пригнобленого люду, талановитий письменник-полеміст. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Басс І.І., Каспрук А.А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях [текст] / І.І. Басс. – К.: Наукова думка, 1983. – 456 с.
2.    Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття: (моногр. дослідж.) / І. Бетко. – Zielona Gora – Kijow, 1999. – 160 с.
3.    Бетко І. Войовничий атеїзм чи осмислення Євангельської моралі / І. Бетко // Слово і час. 1994. – № 2. – С. 12
4.    Бойко Ю. Вибрані праці  [текст] / Ю. Бойко. – К.: Медекол, 1992. – 381 с.
5.    Возняк М. Історія української літератури. У 2-х кн. [текст] / М. Возняк. – Львів: Світ, 1992. – 512 c.
6.    Возняк С.М. І.Франко – поборник єднання народів [текст] / С.М. Возняк. – Львів, 1974. – 212 с.
7.    Грабович Г. Авторство й авторитет у Івана Вишенського: діялектика відсутности / Г. Грабович // До історії української літератури: Дослідження, есеї, полеміка. – К.: «Наукова думка», 2003. – С. 239.
8.    Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст..) [текст] / Р. Гром’як. – Тернопіль, 1999. – 160 с.
9.    Гундорова Т. Іван Франко: «Цілий чоловік» і Аскет [Поема «Іван Вишенський] / Т. Гундоров // Українська культура. – 2006. – № 8. – С.3-5.
10.    Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр  [текст] / Т. Гундорової. – К.: «Наукова думка», 2006. – 352 с.
11.    Давня українська література XIV-XVI ст. Апокрифи. Агіографія. Паломницькі твори. Історіографічні твори. Полемічні твори. Перекладні повісті. Поетичні твори [текст] / І. Дзеверіна та ін.. – К.: Наукова думка, 1988. – 416 с.
12.    Донцов Д. Душевна драма І.Франка і його сучасників / Д. Донцов // Туга за героїчним. – Лондон, 1953. – 89 с.
13.    Дудкіна О. Постать Івана Вишенського крізь призму етико-антропологічної концепції Івана Франка / О. Дудкіна // Слово і час. – 2006. – №9. – С.13-19.
14.    Еремин И. Иван Вишенский и его общественно-литературная деятельность / И. Еремин // Вишенский И. Сочинения. – Ленинград, 1955. –270 с.
15.    Єрьомін І. Іван Вишенський та його громадсько-літературна діяльність / І. Єрьомін // Матеріали для вивчення історії української літератури: У 5 т. – Т. 1. – К.: «Наукова думка», 1959. – С. 47.
16.    Іван Франко – майстер слова і дослідник літератури: збірник наукових праць. – К.: Наукова думка, 1981. – 363 с.
17.    Іван Франко і світова культура. Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11 – 15 вересня 1986 р.). – К.: Наукова думка, 1989. – 98 с.
18.    Каспрук А.А. Філософські поеми Івана Франка [текст] / А.А. Каспрук. – К.: Наукова думка, 1965. – 188 с.
19.    Кононенко П. Іван Франко / П. Кононенко // Українська література у портретах і довідках: давня література ХІХ ст.. – К.: Либідь, 2000. – С.324-328.
20.    Корнійчук В. Жанрова своєрідність збірки І. Франка «Із днів журби» / В. Корнійчук // З його Духа печаттю…: Зб. наук. пр. – Львів: Вид. Львівського ун-ту, 2001. – Т.1. – С. 300-311.
21.    Косів М. Три постаті Івана Вишенського з коментарями І. Франка [Про видання кн. І. Франка «Іван Вишенський»] / М. Косів // Літературна Україна. – 2006. – 32 серп. – С. 1-7.
22.    Кравець М.М. Іван Франко – історик України [текст] / М.М. Кравець. – Львів, 1971. – 198 с.
23.    Крекотень В.І. Поема Івана Франка «Святий Валентій» / В.І. Крекотень // Радянське літературознавство. – 1957. – № 3. – С. 65.
24.    Кримський А. Иоанн Вышенский, его жизнь и сочинения / А. Кримський // Кримський А. Твори: У 5 т. – Т. 2. – К. : «Наукова думка», 1972. –  420 с.
25.    Любомудров А. М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Зайцев Б. К., Шмелев И. С. [текст] / под ред. А. М. Любомудрова– СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – 272 с.
26.    Мельник Я. Іван Франко й Biblia Apocryphа: до 150-річчя від дня народження Івана Франка [текст] / Я. Мельник. – Л.: Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2006. – 512 с.
27.    Микитась В.Л. Іван Франко – дослідник української полемічної літератури [текст] / В.Л. Микитась. – К.: Наукова думка, 1983. – 222 с.
28.    Микитась В.Л. Іван Франко як дослідник давньої української літератури [текст] / В.Л. Микитась. – К.: Наукова думка, 1988. – 320 с.
29.    Огородник І.В. Українська філософія в іменах [текст] / І.В. Огородник. – К.: Либідь, 1997. – 489 с.
30.    Павличко Д. Новий завіт українського народу / Д. Павличко // Літературна Україна.  – К. : «Наукова думка», 1990. – С. 39-40.
31.    Панченко В. Над сторінками книг Івана Франка. Три постаті в контексті доби [Поема «Іван Вишенський»] / В. Панченко // Дивослово. – 2005. – № 1. – С.20-43.
32.    Пашук А.І. Іван Вишенський – мислитель і борець [текст] / А.І. Пашук. – Львів: Світ, 1990. – 173 c.
33.    Петлюра С. Іван Франко – поет національної чести. Народе український [текст] / Є. Сверстюк. – Харків, 1992. – 89 с.
34.    Пінчук С. Іван Вишенський: Життя і творчість [текст] / С. Пінчук. – К. : «Наукова думка», 1968. – 54 с.
35.    Розумний Я. «Народе мій,твоїм будучим душу я тривожу» [Про поеми І. Франка] / Я. Розумний // Слово і час. – 2006. – № 9. – С.8-10.
36.    Сверстюк Є. На святі надій. Вибране [текст] / Є. Сверстюк. – К.: Наша віра, 1999. – 782 с.
37.    Скоць А. Поеми Івана Франка [текст] / А. Скоць. – Львів: Світ, 2002. – 253 с.
38.    Соловей Е.С. Українська філософська лірика [текст] / Е.С. Соловей. – К.: Либідь, 1999. – 169 с.
39.    Теслюк С.С. Філософія [текст] / С.С. Теслюк. – Луцьк, 2001. – 594 с.
40.    Тихолоз Б. «Цілий чоловік» в етико-антропологічній концепції І. Франка / Б. Тихолоз // Слово і час. – 1999. – № 2. – С.32-34.
41.    Тихолоз Б. Четверта струна Франкової ліри (філософська лірика в координатах світоглядної еволюції) / Б. Тихолоз // Слово і час. – 2003. – № 8. – С.44-49.
42.    Франко І.Я. Вибрані твори: у 3-х т. [текст] / Івана Яковича Франко. – К.: Дніпро, 1973. – Т.1. – 759 с.
43.    Франко І.Я. Документи і матеріали. 1856 – 1965. – К.: Наукова думка, 1966. – 438 с.
44.    Франко І.Я. Іван Вишенський і його твори / Іван Якович Франко // Зібрання творів: у 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1981. – Т.30. – С.7-211.
45.    Франко І.Я. Іван Вишенський, його час і письменницька діяльність / Іван Якович Франко // Зібрання творів: у 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1980. -Т.28. – С.260-278.
46.    Франко І.Я. Історія української літератури. Часть перша. Від початків українського письменництва до Івана Котляревського / Іван Якович Франко // Зібрання творів: у 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1983. -Т.40. – С.7-307.
47.    Франко І.Я. План викладів історії літератури руської. Спеціальні курси. Мотиви / Іван Якович Франко // Зібрання творів: у 50-ти т. – К.: Наукова думка, 1984. – Т.41. – С.24-73.
48.    Франко І.Я.. Автобіографічні матеріали // Твори: в двадцяти томах. – К.: Держлітвидав, 1955.
49.    Франкова криниця. Вивчення творчості І.Я.Франка в школі: Посібник для вчителя [текст] / Л.М.Кіліченко. – К.: Радянська школа, 1991. – 145 с.
50.    Черников А. П. Опыт духовного романа: «Пути Небесные» Ивана Шмелева / А. П. Черников // Лит. в шк. – 2003. – № 2. – С. 13–18.
51.    Чехович К. Постать І.Вишенського і Мойсея у творчості І.Франка [текст] / К. Чехович. – Львів, 1938. – 42 с.
52.    Шевельов Ю. Другий заповіт української літератури / Ю. Шевельов // Третя сторожа. – Торонто, 1991. – 209 с.
53.    Яременко П. Іван Вишенський [текст] / П. Яременко. – К.: «Наукова думка», 1982. – 23 с.

Електронні джерела

54.    Есаулов И. А. Христианский реализм как художественный принцип русской классики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .
55.    Захаров В. Н. Христианский реализм в русской литературе (постановка проблемы) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: