.

Методологія бібліографознавства

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ     6
1.1. Виникнення та становлення бібліографознавства як науки    6
1.2. Предмет, структура та завдання бібліографознавства    9

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА    16
2.1. Поняття «методології бібліографознавства» та «бібліографічного методу»    16
2.2. Типологія бібліографознавчих досліджень та їх методологія    18
2.3. Зв’язок бібліографознавства з іншими науками    24

ВИСНОВКИ    34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    36

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Бібліографічна наука, тобто бібліографознавство, не може існувати у відриві від свого об’єкта – бібліографічної практики, і не тільки тому, що вона його вивчає і впливає на нього, але й тому, що практика впливає на науку. Проміж ними існує тісний двосторонній взаємозв’язок.
Складність питання про предмет бібліографознавства пов’язана з тим, що дуже часто об’єкт і предмет бібліографознавства не відмежовують від об’єкта і предмета бібліографії.
Підсумуємо думки науковців про об’єкт бібліографознавства. Так, Ірина Василівна Гудовщикова об’єктом бібліографії називала «джерела інформації», серед яких головне місце відводилося творам друку. Абрам Ілліч Барсук розумів об’єкт бібліографії як систему «книга –читач» або «твори писемності та друку в їх взаємодії з читачем», а предмет був вказаний у визначенні бібліографії як її мета.
В свою чергу, Олег Павлович Коршунов визначає об’єкт бібліографії як систему «фіксовані джерела інформації (документи) – споживачі інформації», а її предмет – як «інформаційний зв’язок між документом та споживачем», або як «реалізацію інформаційного зв’язку». Аркадій Васильович Соколов  об’єктом бібліографознавства вважає систему документальних комунікацій (тобто, об’єкт науки – бібліографознавства – збігається у даній концепції з об’єктом практичної бібліографічної діяльності), а принципом відмежування – наявність бібліографічної інформації.  Олександр Андрійович Гречихин розуміє бібліографію як сукупність суто практичних процесів та їх осмислення. О.П. Коршунов об’єктом бібліографознавства вважає бібліографічну практику, а «основний предмет бібліографознавства» називає у визначенні останнього.
Варто підкреслити, що методологія бібліографознавства вивчає методи пізнання об’єкта бібліографознавства та принципи, способи і форми будування бібліографознавства. Методологія бібліографії – це вчення про науковий метод пізнання об’єкта бібліографії. У сферу методології бібліографії входить визначення предмета бібліографії, а також методу бібліографії та її принципів.
Зазначимо, що бібліографічний метод розроблений та існує в практичній бібліографічній діяльності і являє собою сукупність операцій (методів) бібліографування. Поняття «бібліографічного методу» тісно пов’язане з поняттям «предмета бібліографії» як принципу відмежування бібліографії від інших галузей діяльності, об’єктом яких є система документальних комунікацій.
Варто узагальнити, що бібліографознавство використовує різні методи наукового пізнання практичної діяльності. Всю сукупність методів, що використовує бібліографознавство, прийнято ділити на декілька рівнів. Перший, найвищий рівень – загальнофілософський, діалекти-коматеріалістичний метод. Другий рівень методології – загальнонаукові методи. Третій рівень – спеціально-наукові (або спеціальні) методи, розроблені в окремих наукових дисциплінах, але такі, що самі стали загальнонауковими: логічні, соціологічні, математичні методи, історичний підхід тощо. Четвертий рівень – методи, специфічні для низки споріднених наукових дисциплін, що вивчають спільний об’єкт. П’ятий рівень – конкретні методи, що застосовують у бібліографознавчих дослідженнях. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    ДСТУ 2392–94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 53 с.  
2.    Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січ. 1995 р. № 32/95-ВР // Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 7. – Ст. 45; В редакції Закону № 1388-VI (1388-17) від 21.05.2009 // Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 39. – Ст. 557;
3.    Про видавничу справу: Закон України від 5 черв. 1997 р. // Відом.  Верхов. Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206; Із змінами, внесеними згідно із Законом України № 3352-VI  (3352-17) від 12.05.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  (11.11.2011).
4.    Про інформацію: Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650; В редакції Закону № 2707-IV (2707-15) від 23.06.2005 // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 33. – Ст. 429;
5.    Про науково-технічну інформацію: Закон України, 25 черв. 1993 р. в редакції Закону № 1294-IV (1294-15) від 20.11.2003 // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 13. – ст. 181;
6.    Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 27/28. – Ст. 181; Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2684-III (2684-14) від 13.09.2001 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 1. – Ст. 3;
7.    Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 595-ХІV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 22/23. – Ст. 199; В редакції Закону № 867-V (867-16) від 04.04.2007 // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 27. – Ст. 362;
8.    Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр.: Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-V // Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102;

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

9.    Баренбаум И.Е. Информационно-коммуникативные науки в свете эволюции средств информации и коммуникации [текст] / И.Е. Баренбаума.  М., 1990. – 320 с.
10.    Барсук А.И. Библиографоведение в системе книговедческих дисциплин: Методолог. очерк [текст] / А.И. Барсук. – М.: Книга, 1975. – 206 с.
11.    Беспалова Э.К. Структура советской библиографии как области деятельности: Лекция для студентов библ. фак. ин-тов культуры [текст] / Беспалова Э.К. – М., 1982. – 48 с.
12.    Беспалова Э.К. Формирование библиографической мысли в России (до 60-х гг. ХІХ в.): (Моногр.) [текст] / Беспалова Э.К. – М.: Изд-во МГУ культуры, 1994. – 282 с.
13.    Буран В. Я. Бібліографія. Загальний курс: навч. посіб. [текст] / В. Я. Буран.  – К.: Вища шк. 1984. – С. 5–80.
14.    Вохрышева М.Г. Библиографическая деятельность: структура и еффективность [текст] / М.Г. Вохрышева. – М.: Кн. палата, 1989. – 199 с.
15.    Вохрышева М. Г. Теория библиографии: учеб. пособие [текст] / М. Г. Вохрышева. – Самара: Изд-во СГАКИ, 2004. – 368 с.
16.    Гречихин А.А. Общая библиография: Теорет.-методолог. основы: Учеб. пособие [текст] / А.А. Гречихин. – М., 1990. – 106 с.
17.    Гречихин А. А. Общая библиография [Электронный ресурс] / А. А. Гречихин // Электронная гуманитарная библиотека. – Режим доступа:
18.    Диомидова Г.Н. Библиографоведение: Учеб. для сред. профессион. учеб заведений / под ред. Г.Н. Диомидова. – СПб.: Профессия, 2002. – 287 с.
19.    Корнєйчик І.І. Історія української бібліографії: Дожовт. період: (Нариси) [текст] / І.І. Корнєйчик. – Х.: Ред. вид. відділ Кн. палати УРСР, 1971. – 374 с.
20.    Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. – К.: Кн. палата України, 1998. – 115 с.
21.    Коршунов О.П. Библиография: теория, методология, методика  [текст] / О.П. Коршунов. – М.: Книга, 1986. – 287 с.
22.    Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс: Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов [текст] / О.П. Коршунов. – М.: Кн. палата, 1990. – 232 с.
23.    Коршунов О.П. Информация: фикция или реальность? / О.П. Коршунов // Библиогр. – 1996. – № 4. – С. 30–34.
24.    Коршунов О.П. Проблемы и перспективы современного теоретического библиографоведения [текст] / О.П. Коршунов // Мир библиогр. – 1999.– № 1. – С.35–37.
25.    Коршунов О.П. Проблемы общей теории библиографии [текст] / О.П. Коршунов. – М.: Книга, 1975. – 192 с.
26.    Коршунов О.П. Теоретическое библиографоведение: состояние, проблемы, перспективы  [текст] /  О.П. Коршунов // Мир библиогр. – 1998. – № 6. – С. 2–6.
27.    Коршунов О. П. Библиографоведение. Основы теории и методологии: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 071201 – Библ.-информ. деятельность [текст] / О. П. Коршунов. – М.: Изд-во ФАИР, 2009. – 336 с.  
28.    Левин Г. Л. Библиографический поиск: теорет. аспект  [текст] /  Г. Л. Левин // Библиотековедение. – 2000. – № 4. – С. 47–50;
29.    Левин Г. Л. Библиографирование  [текст] /  Г. Л. Левин // Библиография. – 2001. – № 2. – С. 134–135;
30.    Левин Г. Л. Библиографическое пособие  [текст] / Г. Л. Левин // Библиграфия. – 2001. – № 3. – С. 128–132;
31.    Моргенштерн И. Г. Информационный и книжный мир. Библиография: (избр.) [текст] / И. Г. Моргенштерн. – СПб.: Профессия, 2007. – 440 с.
32.    Моргенштерн И. Г. Общее библиографоведение: учеб. пособие   [текст] / И.Г. Моргенштерн. – СПб.: Профессия, 2005. – 208 с.
33.    Новоженова Т. А. Методологические основания общей теории библиографии: монография  [текст] /  Новоженова Т. А. – Краснодар, 2003. – 307 с.
34.    Связь библиотечно-библиографических дисциплин с информатикой: Сб. науч. тр. / ЛГИК. – Л., 1982. – 161 с.
35.    Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення  [текст] /  М. Сенченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К., 2004. – 164 с.
36.    Сляднева Н. А. Библиография в системе Универсума человеческой деятельности: Опыт системно-деятельностного анализа / под ред. Н. А. Слядневой. – М., 1993. – 226 с.
37.    Соколов А. В. Ретроспектив – 60: труды проф. Аркадия Соколова для библиотекарей и информатиков [текст] / А.В. Соколов. – СПб., 1994. – С. 103–140, 258–332.
38.    Справочник библиографа [текст] / А. Н. Ванеева, В. А. Минкиной. – 3-е изд., доп. – СПб.: Профессия, 2005. – 528 с.
39.    Теоретико-методологические проблемы библиотечно-библиографической науки и практики [текст] / МГИК. – М., 1992. – 180 с.
40.    Фокеев В. А. Библиография: теоретико-методологические основания: учеб. пособие  [текст] /  В. А. Фокеев. – СПб.: Профессия, 2006. – 352 с.
41.    Фокеев В. А. Очерк истории развития библиографоведения  [текст] /  В.А. Фокеев // Мир библиографии. – 2003. – № 1. – С. 2–5;
42.    Фокеев В. А. Теория библиографии: задачи, предметная область   [текст] / В.А. Фокеев // Мир библиографии. – 2003. – № 3. – С. 9–10;
43.    Фокеев В. А. Библиографическая информация: экспликация понятия [текст] / В.А. Фокеев // Мир библиографии. – 2003. – № 4. – С. 14–18;
44.    Фокеев В. А. Партийность библиографии: Принцип? Явление? Миф? [текст] /  В.А. Фокеев // Мир библиографии. – 2005. – № 2. – С. 12–17;
45.    Фокеев В. А.  Законы и закономерности нашей профессии   [текст] /  В.А. Фокеев // Мир библиографии.  – 2005. – № 3. – С. 8–12;
46.    Фокеев В. А. В контексте постмодернизма и постнеоклассики   [текст] /  В.А. Фокеев // Мир библиографии.  – 2005. – № 6. – С. 5–7.
47.    Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій [текст] / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне, 2001. – 437 с.
48.    Швецова-Водка Г. М. Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. праці [текст] / Г. М. Швецова-Водка. – Рівне: Дятлик М. С., 2011