.

Аналіз фінансових результатів діяльності будівельних організацій

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ    5
1.1. Поняття та характеристика будівельної галузі    5
1.2. Типологія та структура будівельних організацій    8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ    16
2.1. Фінансові ресурси будівельних організацій    16
2.2. Фінансування та кредитування будівельних організацій    22
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ    27
ВИСНОВКИ    33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    35

 

ВИСНОВКИ

Таким чином, у будівельному процесі виділяються три етапи: підготовка будівництва, проведення будівельно-монтажних робіт та реалізація будівельної продукції. До основних учасників інвестиційно-будівельного процесу належать: інвестор, замовник, забудовник, проектувальник, підрядник, постачальник. За формами організації будівництва розрізняють такі способи: підрядний, господарський та змішаний.
Підсумуємо, що в будівництві виробничою ланкою є первинні будівельні організації. Це самостійні господарюючі суб’єкти у ринковій економіці. До комплексних будівельних організацій належать трести. За ознакою району діяльності існують три типи будівельних трестів: територіальні, міські та трести-майданчики. До підприємств індустріального будівництва належать домобудівельні комбінати та сільські будівельні комбінати. Згідно чинного законодавства України існують такі об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, консорціум та концерн.
Варто зазначити, що конкурентоспроможність і платоспроможність будівельної організації визначається раціональною організацією та використанням фінансів. Фінанси будівельних організацій виконують три функції: формування грошових фондів (доходів),  використання цих фондів та контроль за їх формуванням і використанням. До грошових фондів будівельних організацій належать: статутний фонд, фонд оплати праці та амортизаційний фонд. Також важливо, що будівельні організації можуть отримати фінансові ресурси від асоціацій, корпорацій, концернів, у які вони входять; від вищих організацій при збереженні галузевих структур, від органів державного управління як бюджетних субсидій, від страхових організацій.
Підсумуємо, що ядром системи фінансування й кредитування капітальних вкладень є: сукупність основних правил і рекомендацій, які визначають склад джерел коштів для них, порядок їх мобілізації банками й надання суб’єктам інвестиційної діяльності та контроль за цільовим і ефективним використанням цих коштів. Зазначимо, що розрізняють два основних методи забезпечення капітальних вкладень коштами: фінансування (без повернення коштів) і кредитування (на умовах повернення).
Узагальнимо, що фінансовий аналіз – це спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства, організації на підставі його бухгалтерської та фінансової звітності й оперативних даних. Інформація, яка використовується для аналізу фінансового стану будівельної організації, поділяється: на відкриту та закриту.
Існує три основні вимоги до звітності будівельної організації: оцінка динаміки та перспектив одержання прибутку організації, оцінка наявних фінансових ресурсів на підприємстві та ефективність їх використання та прийняття обґрунтованих управлінських рішень у сфері фінансів для здійснення інвестиційної політики. Напрямки, за якими здійснюється аналіз фінансової діяльності будівельних організацій: аналіз ліквідності; аналіз ділової активності; платоспроможності; аналіз рентабельності. Нині при господарській діяльності будівельні організації ретельно аналізують розглянуті показники. Вони дозволяють оцінити фінансовий стан організації, ураховуючи інфляційний вплив.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV зі змінами та доповненнями від 28.03.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 5. – назва з екрана.
2.    Закон України «Про банки і банківську діяльність»  від 07.12.2000 № 2121-III зі змінами та доповненнями від 11.10.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
3.    Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV зі змінами та доповненнями від 01.01.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.
4.    Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII зі змінами та доповненнями від 28.03.2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – назва з екрана.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

5.    Баканів М.І, Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізу» [текст] / під ред. М.І. Баканова. – К.: Фінанси і статистика, 2008. – 416 с.
6.    Бірюкова І.Д., Кодрянський А.В. «Бухгалтерський облік в Україні» [текст] / під ред. І.Д. Біюкової. – К.: 2009. – 265 с.
7.    Богатко А.Н. «Основи економічного аналізу» [текст] / під ред. А.Н. Богатко. – К.: Фінанси і статистика, 2005. – 363 с.
8.    Богдановська Л.А, Віногоров Г.Г. «Методи фінансового аналізу» [текст] / під ред. Л.А. Богдановської. – Мінськ, 2004. – 363 с.
9.    Бутинець Ф.Ф. «Теорія бухгалтерського обліку» [текст] / під ред. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Тов-во «Знання», 2009. – 640 с.
10.    Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів [текст] / під ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2009. – 640 с.
11.    Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник  [текст] / під ред. Р.Л. Хом’яка, В.І Лемішевського. – Львів: «Інтелект-Захід»; 2011. – 1072 с.
12.    Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [текст] / під ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ: «Баланс-Клуб», 2006. – 768 с.
13.    Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [текст] / під ред. Ф.Ф. Бутинця./2-ге вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2005. – 320 с.
14.    Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартими: приклади та коментарі: Практичний посібник [текст] / під ред. С.Ф. Голови. –К.: Лібра, 2008. – 880 с.
15.    Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник [текст] / під ред. Н.М. Грабова. – К.: А.С.К., 2005. –416 с.
16.    Грабова. Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник [текст] / під ред. М.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2007. – 266 с.
17.    Гумба Х.М. Экономика строительних организаций [текст] / под ред. Х.М. Гумби. – М.: ЦЭНМ, 2003. – 410 с.
18.    Даньків Й.Я, Лучко М.Р., Остапюк М.Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навчальний посібник [текст] / під ред. Й.Я. Данькова. – К., Знання, 2010. – 243 с.
19.    Державні будівельні кошторисні норми [текст] / під ред. А.В. Беркути. – К.: НПФ «Інпроект», 2002. – 320 с.
20.    Завгородній В.П. «Бухгалтерський облік в Україні» [текст] / під ред. В.П. Завгороднього. – К.: А.С.К., 2004. – 848 с.
21.    Завгородній В.П., Партін Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Підручник [текст] / під ред. В.П. Завгороднього.. – К.: Знання, 2009. – 490 с.
22.    Зубілевич С.Я., Кравченко І.Ю., Прокопенко О.О.,Школьніков Д.Г., Юревич Н.С. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України [текст] / під ред. С.Я. Зубілевич.– К.:USAID/IBTCI, 2008. – 476 с.
23.    Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник [текст] / під ред.  О.В. Лиши ненко. – К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. – 632 с.
24.    Любушин Н.П. «Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства» [текст] / під ред. Н.П. Любушина. – М., 2005. – 471 с.
25.    Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для ВНЗ / МОН України [текст] / під ред. Г.В. Нашкерської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 531 с.
26.    Партін Г.О. «Бухгалтерський облік: основи теорії і практики» [текст] / під ред. Г.О. Партіна. – К.: Тов-во «Знання», 2004. – 245 с.
27.    Попович П.Я. «Економічний аналіз і аудит на підприємстві» [текст] / під ред. П.Я. Поповича. –Т.: Економічна думка, 2005. – 351 с.
28.    Практика формирования взаимоотношений в строительства в условиях одноуровневой системы ценообразования: Сборник официальных документов [текст] / под ред. A.B. Беркута, П.И. Губень, В.Г. Иванькина, Т.А.Шарапова. – К.: НПФ «Инпроект», 2002. – 320 с.
29.    Савицька Г.У «Аналіз господарської діяльності підприємства» [текст] / під ред. Г.У. Савицької. – Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2004. – 688 с.
30.    Сопков У., Завгородній В.П. «Організація бухгалтерського обліку, контролю й аналізу» [текст] / під ред. В.П. Завгороднього. – К.: КНЕУ, 2005. – 260 с.
31.    Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник [текст] / під ред. Л.К. Сук. – К.: Знання, 2005. – 471 с.
32.    Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський облік на підприємствах України» [текст] / під ред. Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2004. – 784 с.
33.    Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. [текст] / під ред. Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 2009. – 734 с.
34.    Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник [текст] / під ред. Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.
35.    Фінансовий менеджмент: теорія і практика [текст] / під ред. Стоянової Є.С. – К., 2005. – 657 с.
36.    Чистов Л.М. Экономика строительства [текст] / под ред. Л.М. Чистова. – СПб: Питер, 2001. – 384 с.
37.    Экономика строительства: Учебник  [текст] / под ред. И.С. Степанова. – М.: «Юрайт», 2006. – 620 с.