Прогнозування банкрутства

ЗМІСТ
ВСТУП                                                                                                                        3
РОЗДІЛ 1.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ БАНКРУТСТВА                                                          5
1.1. Сутність, види та ознаки банкрутства підприємств                                        5
1.2. Характеристика методів прогнозування банкрутства                                   15
 1.3. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці країни                                                                                                                                  21
РОЗДІЛ 2.
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ВАТ “ТЕРНОПІЛЬФАРФОР”     27      
2.1. Аналіз фінансового стану ВАТ «Тернопільфарфор»                                    27
2.2. Ймовірність настання банкрутства на підприємстві                                     41
2.3. Фундаментальний   аналіз   діагностики   банкрутства   на підприємстві  47
РОЗДІЛ 3.
ПРОЦЕДУРА ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ50           
3.1. Механізми фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства50 
3.2. Проблемні  аспекти у фінансовій діяльності ВАТ "Тернопільфарфор" та шляхи їх подолання                                                                                                           53
3.3. Вдосконалення діагностики банкрутства України                                        56
ВИСНОВКИ                                                                                                             65
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                                69
ДОДАТКИ                                                                                                                73
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"// Все про бухгалтерський облік, 1999, № 112.
2.   Методика       проведення       поглибленого       аналізу       фінансово-господарського      стану      неплатоспроможних      підприємств      та організацій. Затверджена наказом Агентства з питань банкрутства підприємств від 27 червня 1997р., №81.
3.   Методичні          рекомендації          щодо          виявлення          ознак неплатоспроможності   підприємства та  ознак  дій  з  приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 17 січня 2001 року № 10.
4.   Наказ     міністерства     економіки     України     "Про     затвердження методичних вказівок щодо проведення реструктуризації державних підприємств" № 9 від 23.0 1.1 998 р.
5.   Наказ    ФДМУ    "Про    затвердження     Положення    про    порядок відчуження   основних   засобів,   що   є   державною   власністю"   від 30.07.1999 р. № 1477.
6.   Положення "Про порядок формування та ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство",      затверджене      Наказом      Агентства      з      питань банкрутства 6.11.1999 р. № 96.
7.   Порядок   видачі   ліцензій   на   здійснення   діяльності   арбітражних керуючих, затверджений Наказом Агентства з питань банкрутства від 10.1 1.1999 р. № 97.
8.   Постанова Кабінету  Міністрів  України  від  8.02.1994  року №  67 "Про   затвердження   Положення   про   порядок   проведення   санації державних підприємств".
9.   Аналітичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств. Коніщева Н.. Балашова И., Гураль В. // Економіст. - №12. - 2000. — с. 13-18.
10. Андрущак Є. М. Удосконалення інституту банкрутства // Фінанси України.- 2001.- №9.- с. 29-35.
11. Андрущак Є. М. УдосконалДіагностика банкрутства Українських підприємств// Фінанси України.- 2004.- №9.- с. 118-124.
12.  Артеменко В. Финансовый анализ: Учеб. пособие. - М.: Дис, 1997. -126с.
13. Бабич Л.М. Актуальні проблеми удосконалення організаційно-методичного механізму запобігання банкрутства на підприємствах // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- №4.- С. 71-75.  
14.  Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1 997.
15.  Бандурка  О.   М.   Фінансова діяльність  підприємства.  К.:  Либідь, 1998. -312 с.
16. Баранцев П. Ліквідація підприємства: правове регулювання, оподаткування // Вісник податкової служби України. - 2000. -Червень. - № 22.
17. Білик     М.     Удосконалення     методичних     підходів     до     аналізу
фінансового стану підприємства. // Економіст. -№1 1. - 2001. 
    18. Благун І., Кончак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Проблеми реформ.- 2004.- №9.- с. 46-48.
19.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К., 1999. - Т.1,2.
20.Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, 1998.
21.Бланк И.А. Финансовый менеджмент. - К.: Ника-Центр, 2000.-528с.
22.Бондик В. Банкрутство підприємств і соціально-економічні проблеми розвитку регіону // Підприємство, господарство і право.- 2001.- №4.- С. 109-111.
23. Василенко В., Шостка В. Ситуаційний менеджмент.- К.: Либідь, 2003.- 96с.
24.Драгун Л.   М.   Удосконалення  аналізу ефективності  використання
обігових коштів підприємства// Фінанси України. - №12. - 1998. -с. 12-21.
         25.Економіка підприємства. Під ред. Покроиивного С. Ф. К.:  КНЕУ, 2001. - 528с.
         26. Ізмайлова Н. В. Фінансовий аналіз: Навч. Посіб. - К.: МАУП, 2000.- 152 с.  
    27. Клебакова Т.С., Бондар О.М. Банкрутство та санація підприємств: теорія і практика кризового управління.- Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2003.- С.272.       
         28.Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000.
29.Ковалев  В.В.  Финансовый  анализ.  -  М.:   Финансы  и  статистика, 1998.
30. Колесар К. Моделі діагностики банкрутства підприємств України //Економіст.- 2002.- №10.- 61с. 
31.Кононенко О. О. Читаємо фінансову звітність, Харків ''Фактор". -2000. -46с.  
32.Коробов  М.   Я.   Фінанси  промислового   підприємства.  К.;   Либідь,1995. - 160 с.
33. Коро бо в  М.Я. Фінансово-економічний       аналіз       діяльності підприємства:   Навчальний  посібник.  -  К.:   Знання  КОО,  2000.  -378с.
34.Макол    О.    Коментар    до    Закону    України    "Про    відновлення платоспроможності   боржника   або   визнання   його   банкрутом"   // Українська інвестиційна газета. - 2000. - № 26. - С. 15-16.
35. Осауленко М.І. Статистичні щорічники України за 2001, 2002, 2003 роки //Державний комітет статистики України .-К.: Техніка (відповідно 2001, 2002, 2003).-С. 468-542.
36.Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. - М.: Юнити, 1995.
37.Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємств.// Фінанси України. - №1 1. - 2001. 29.Реформа   системи   банкрутства   в   Україні   /   Агентство   з   питань банкрутства. За ред. О.Г.Тарасенка. - К.: Преса України, 2000. - 528 с.
38. Полозенко Д., Варгіч С. Банкрутство і шляхи його подолання // Вісник Національного банку України.- 1999.- №10.- С. 59-63.
39. Рєзникова Т.В. Особености оценки кризисного состоянія для предприятей //Вісник арбітражного керуючого.- 2001.- №1.- 27с.
40.Русалін К. Банкрутство як інструмент фінансового оздоровлення підприємства та оновлення економіки // Економічні реформи сьогодні. - 2000. - №34. - С.44-5 1.
41.Терещенко О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. -К.:КНЕУ, 2000. -412 с.
42.Терещенко О. Экономико-правовые аспекты санации предприятий // Экономика предприятий. - 1 999. - № 1.
43. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти.- Х.: Консул.-1997.- С.192.
44. Тинний І. Становлення інституту банкрутства підприємств в Україні // Фінанси України.- 1999.- №8.- С.40-49.
45.Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства. М. Білик. // Економіст. - №11.-2001.-с. 40-42.
46. Черняк О.І. виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкрутства // Статистика України.- 2003.- №4.- С. 87-94.
47.Финансовый менеджмент . Под ред. Стояновой. М.: Перспектива, 1998. 856с.