.

Ідейно-художня проблематика роману Валеріана Підмогильного Місто
Робота на здобуття наукового ступеня бакалавра
ІДЕЙНО-ХУДОЖНЯ ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ ВАЛЕРІАНА ПІДМОГИЛЬНОГО МІСТО

, 2012
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОМАНІ «МІСТО» В. ПІДМОГИЛЬНОГО    7
1.1 Історія дослідження роману    7
1.2 Урбаністичні уявлення автора    12

РОЗДІЛ 2 ІДЕЙНА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ «МІСТО»    20
2.1 Проблема людини і людей    20
2.2 Проблеми відчуження та абсурду в романі    31

РОЗДІЛ 3 ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРУ    38
3.1 Мовно-образна структура роману Валеріана Підмогильного    38
3.2 Інтелектуальні і моральні засади життя головного героя як засіб висвітлення позиції автора     46

ВИСНОВКИ    61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    63

 

 ВИСНОВКИ

Роман Валеріана Підмогильного «Місто» відразу ж привернув увагу літературних критиків, викликав полеміку на сторінках літературно-критичних видань, обговорення в трудових і учнівських колективах. Твір та його автор, мали свою, на жаль, нелегку й трагічну долю.
Змоделювавши ситуацію духовної деградації особистості в умовах урбаністичного простору, використавши елемент антиутопічності, Підмогильний саме в такий спосіб зробив спробу наблизити місто до свідомості українців, оголивши найнебезпечніші пуанти абстрактних перешкод. У цьому плані незавершеність роману «Місто» якнайефективніше спонукає читача до пошуку індивідуального шляху розв’язання проблеми збереження духовності.
Підсумуємо, що в романі показує один з шляхів до волі. Цей шлях веде через правду знання людини й себе до – творчості. Чи значить це, що віднині Степан буде зразком моральності й не зробить, жадного злого вчинку? Навряд чи це так. Не тільки люди різні, а й людина різна, і різні її вчинки. Але ціною свого попереднього життя, ціною спустошення душевного, ціною самоти герой твору Підмогильного купив собі право і можливість бути людиною. Людиною серед людей.
Підкреслимо, що Валеріана Підмогильного можна назвати українським предтечею А.Камю, Ж.-П. Сартра. Перегуки теми і сюжетів його роману «Місто» й багатьох оповідань із класиками екзистенціалізму, які творили значно пізніше, є не лише додатковим, цілком переконливим доказом спростування комплексу меншовартості української літератури, що склався за часів радянського режиму, а й безсумнівним потвердженням плідного розвитку екзистенціалізму як світоглядної естетичної системи в Україні ще на початку XX століття.
Зазначимо, що саме в образно-смислових та мовних координатах постає у романі В. Підмогильного образ Міста, що має багатовимірну і складну структуру, але напрочуд цікавий і змістовний, якщо уважно вчитатись у текст, збагнути найтонші естетичні нюанси авторської думки.
Також підсумуємо, що у високохудожньому тексті є великий запас для співтворчості читача з письменником. Без цього книжка стає нудною. Якщо у творі все розтлумачено і сказано письменником, то він не викликає зацікавлення читача. Художній твір часто називають незавершеною завершеністю. З одного боку, він завершений, бо дописаний, з другого – незавершений, бо спонукає до роздумів. Письменник сподівається на співтворчість, ставить читачеві питання, а той уже сам повинен подумати, як би він поводився в тій чи тій ситуації. Питання авторської позиції та підтексту дуже важливі, їх не можна залишати поза увагою. Ми в цьому переконалися, досліджуючи текст роману В.Підмогильного «Місто».
Варто зазначити, що автор насамперед змальовує людину як носія моральних цінностей, а вже потім як літературного персонажа – спеціаліста в певній галузі, зокрема літературній. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1.    Бєлеєнко М. Психологічні домінанти образу ліричного героя поетів "Ланки" – МЛРСу // Наукові читання – 1998: Праці молодих учених України: 36. ст. – К., 1999. – 312 с.
2.    Голубева З. Український радянський роман 20-х років. – X., 1967. – 211 с.
3.    Гриценко О. L'еtranger у ролі попутника//Всесвіт. – 1991. – №7. – 89 с.
4.    Дончик В. Український радянський роман. Рух ідей і форм/В. Дончик. – К.: Дніпро, 1987. – 212 с.
5.    Еко У. Роль читача: Дослідження з семіотики текстів/У. Еко. – Л., 2004. – 341 с.
6.    Єфремов П. Про роман В.Підмогильного "Місто" // Плуг. – 1928- №9.
7.    Иванов В. В. К семиотическому изучению культурной истории большого города // Труды по знаковым системам.– Тарту, 1986.– №. 19.–98 с.
8.    Капленко О. Урбаністичні уявлення В. Підмогильного у світлі шпенглерівської концепції//Слово і час. – 2002. – №8. – С. 79-83
9.    Колесник П. Валеріан Підмогильний/П. Колесник. – X., 1931. – 143 с.
10.    Коломієць Л. "Місто" В. Підмогильного: проблематика та структурна організація//СіЧ. – 1991. – К.: Веселка, 1993. – 90 с.
11.    Кузнецов И. Техника анализа художественного произведения//Сибирский учитель. – 2000. – № 4 (8). – С. 43-45
12.    Лакиза П. Історія одної кар'єри // Молодняк. – 1929. – № 2,4,5.
13.    Ласло-Куцюк М. "Місто" В.Підмогильного і французький роман XIX століття //Ласло-Куцюк М. Шукання форми. – Бухарест, 1980. – 70 с.
14.    Лісовий П. Місто //Культура і гюбут. – 26 травня. – 1928.
15.    Лущій С. «Місту» В. Підмогильного – 70 років//Вітчизна. – 1998. – №9-10. – С. 141-146
16.    Мельник В. Суворий аналітик доби. Валеріан Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози 1 половини XX століття/В. Мельник. – К, 1994.
17.    Мовчан Р. Валеріан Підмогильний // Письменники Радянської України. 20-30-ті роки. – К.: Рад, письменник, 1989. – 371 с.
18.    Монахоба Я. Проза Валеріана Підмогильного: тендерний аспект // Актуальні проблеми сучасної філології Літературознавство: 36. наук, праць Рівненського держ. гуманітарного ун- ту. – №. 8. – Рівне, 2000. – 350 с
19.    Мотузка М. Село й місто в творчості В.Підмогильного //Критика. -1929. – №6.
20.    Музичка А. Творча метода В.Підмогильного//Червоний шлях. – 1930 – № 10.
21.    Мусь М. "Місто" // Робітничий журнал. – 1928. – № 6.
22.    Ніковський А. Про "Місто" В.Підмогильного //Життя і революція. – 1929. – №10.
23.    Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі/С. Павличко. – К., 1999. – 284 с.
24.    Підмогильний В. Несподівано//Універсальний журнал. – 1929. - №1. – 85 с.
25.    Підгайний Л. Місто В. Підмогильного. Роман//Літ. газ. – 13 червня. – 1928.
26.    Пізнюк Л. Проблеми відчуження та абсурду в "Місті" В. Підмогильного//Слово і час. – №5. – 2000. – С. 62-66.
27.    Ставицька Л. Мовно-образна структура роману В. Підмогильного Місто//Дивослово. – 1999. – №4. – С. 15-17.
28.    Савчук M. 1928 рік. "Дрібниці" у виробництві видавництв: Із спостережень бібліотекарів// Літ. газ. – 1 листопада. – 1928.
29.    Степняк М. Очерки современного украинского романа// Красное слово. – 1929. – №4.
30.    Тарнавський М. Невтомний гонець у майбутнє//Січ. – 1991. – №5. – 158 с.
31.    Тимків Н. Інтелектуальні і моральні засади життя Степана Радченка: Образ головного героя роману Валеряна Підмогильного «Місто» з точки зору авторської позиції//Дивослово. – К., 2005. – №10. – С. 24-30.
32.    Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследование в області мифопоєтического/В. Топоров. – М., 1995. – 328 с.
33.    Українська книга на шляху до робітничого читача // Пролет, правда. – 20 червня. – 1928.
34.    Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе/С. Финкелстайн. – М., 1967. – 357 с.
35.    Фриче В. Социология искусства. – М., Л., 1930. – 514 с.
36.    Хуторян А. В. Підмогильний: Місто // Пролет, правда. – 23 травня. – 1928.
37.    Чирков H. Пидмогильный В.//Литературная энциклопедия. – M., 1934. – Т.8.
38.    Шевчук В. Екзистенціальна проза В. Підмогильного // Підмогильний. Місто: Роман та оповідання/В. Шевчук. – К.: Веселка, 1993. – 119 с.
39.    Шерех Ю. Людина і люди: («Місто Валеріана Підмогильного»)//Укр. мова та літ. – 2000. – №37. – С. 6-8.
40.    Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории/ О. Шенглер. – М., 1993 .- Т. 1. – 319 с.