.

Невербальний компонент соціальної реклами

НЕВЕРБАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. НЕВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ТА НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ    6
1.1. Поняття невербального спілкування    6
1.2. Роль невербального спілкування в соціальній рекламі    8

РОЗДІЛ 2. НЕВЕРБАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ В СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ    12
2.1. Невербальні компоненти в соціальній рекламі    12
2.2. Невербальні канали соціальної реклами    14
2.3. Невербальний компонент в соціальній рекламі на телебаченні    18

ВИСНОВКИ    21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    23

 

ВИСНОВКИ

Поряд із словесними засобами – мовленнєвими – на культуру спілкування впливають жести співрозмовників, інтонація, паузи, рухи тіла тощо. Якщо раніше як у теоретичному, так і в практичному аспекті невербальній комунікації відводилася допоміжна, другорядна роль порівняно з вербальною, то за останні десятиріччя інтерес різних наук і галузей психології до вивчення саме цього виду спілкування дедалі підвищується.
Підкреслимо, що реклама бере участь в оформленні життєвого простору сучасної людини, має певний вплив на її свідомість і поведінку, формує образ повсякденного світу і суспільного життя. Виходячи з того, що засоби невербальної комунікації в соціальній рекламі виконують такі функції, як доповнення мовлення, заміщення, вираз емоційних станів акторів та ведучих в рекламному ролику, вивчення даного питання видається важливим для фахівців у галузі реклами.
Рекламне повідомлення розглядається науковцями як єдність вербальних і невербальних смислових компонентів. Під невербальними компонентами ми розуміємо образ  і композицію. Образ – це інформація, зашифрована в образотворчому ряді. Образ сприймається більш емоційно, аніж текст, і він більш наочний.  Композиція розуміється як співрозміщення тексту й образу. Виходячи з того, що в будь-якій рекламі є два композиційних центри – смисловий і візуальний, зазначимо, що смисловим центром є інформативно-важлива інформація, заради якої і транслюється соціальна реклама. Це найчастіше текст. Візуальним центром є певний сюжет, найчастіше розвивається в образі.
Підсумуємо, що розгляд елементів невербальної комунікації в соціальній рекламі допомагає повнішою мірою зрозуміти способи, за допомогою яких відбувається процес передачі інформації. В цьому відношенні найважливішою особливістю невербальної комунікації є той факт, що вона здійснюється за допомогою органів чуттів людини: зору, слуху, нюху, дотику, смаку. Маємо підкреслити, що основними каналами являється саме зір та слух, адже в соціальній рекламі в мас-медіа, на телебаченні зокрема, глядач саме бачить і чує. Варто також зазначити, що зміст рекламованого може змінюватися залежно від того, яка інтонація, ритм, тембр були використані при передачі рекламного повідомлення. В нашому дослідженні ми розглянули та дали характеристику саме кінетиці та тактильному каналу.
Узагальнимо, що телебачення – це більш популярний засіб інформації, аніж газети чи радіо. Телебачення має великий вплив на всі сторони життя сучасної людини, формує погляди людей на реальність і моделі їх поведінки. Великий вплив телебачення пов’язаний з тим, що люди більше схильні довіряти безпосередньо побаченому, «картинці», в якій також присутній і звук, аніж тільки почутому чи прочитаному. Як наслідок, соціальна реклама на телебаченні має більший вплив на глядача. Для підкріплення теоретичної частини нашого дослідження ми обрали кілька відеороликів соціальної реклами в мережі Інтернет та проаналізували їх.

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / під ред. Ф.С. Бачевича. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 431 с.
2.    Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов / под ред. В. Биркенбила. – СПб.: Питер, 1997. – 412 с.
3.    Бороздина Г.В. Психология делового общения / под ред. Г.В. Бороздиной. – М.: Деловая книга, 1998. – 241 с.
4.    Бретон Ф. Взрыв коммуникации / Ф. Бретон, С. Пру // Реклама: внушение и манипуляция. – Самара, 2001. – 312 с.
5.    Гах Й. М. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / під ред. Й.М. Гаха. – Івано-Франківськ: Полум’я, 2000. – 159 с.
6.    Гримак Л. П. Навязчивая притягательность СМИ / Л. П. Гримак, О. С. Кор-добовский // Человек, 2004. – № 4. – С. 135-141.
7.    Діловий етикет. Етика ділового спілкування – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: «Альтерпрес», 2004. – 398 с.
8.    Клюев Е.В. Речевая коммуникация / под ред.Е.В. Клюева. – М.: ПРИОР, 1998. – 312 с.
9.    Кнапп М.Л. Невербальные коммуникации / под ред. М.Л. Кнаппа. – М., 1988. – 289 с.
10.    Конецкая В.П. Социология коммуникации / под ред. В.П. Конецкой. – М.: МУБУ, 1997. – 164 с.
11.    Круглова М. А. Психологические проблемы рекламы и маркетинга: Дис. ... канд. психол. наук/ М. А. Круглова. – Бишкек, 1997.
12.    Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування / під ред. О.В. Кубрак. – Суми: Університетська книга, 2003. – 219 с.
13.    Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание / под ред. В.А. Лабунской. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. – 274 с.
14.    Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения / под ред. А.А. Лобанова. – С.-Петербург, 2000. – 311 с.
15.    Медведева Е. В. Рекламная коммуникация / под ред. Е. В. Медведевой. – М., 2003. – 438 с.
16.    Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / под ред. М.Х. Мескона. – М., 1992. – 590 с.
17.    Миронов В. В. Коммуникационное пространство как фактор трансформации современной культуры: и философии / В. В. Миронов // Вопросы: философии, 2006. – № 2. – С. 27-43.
18.    Николайшвили Г. Г. Социальная реклама: Теория и практика / под ред. Г.Г. Николайшвили. — М.: Аспект Пресс, 2008. — 191 с.
19.    Ниренберг Д., Калеро Г. Как читать человека словно книгу: Пер. с англ. / под ред. Д. Ниренберга. – М., 1988. – 231 с.
20.    Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / під ред. Б.А. Обритько. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.
21.    Пиз А. Язык телодвижений / под ред. А. Пиза. – Нижний Новгород, 1992. – 189 с.
22.    Пирогова Ю. К. Стратегии коммуникативного воздействия и их отражение в рекламном тексте / Ю. К. Пирогова // Текст. Интертекст. Культура. – М., 2001. – 189 с.
23.    Пронников В. А., Ладанов И. Д. Язык мимики и жестов / под ред. В.А. Пронникова. – М.: Стелс, 2001. – 239 с.
24.    Психологическая экспертиза рекламных сообщений: Завжди використовуйте пасок безпеки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– назва з екрана.
25.    Пущаев, Ю. В. Либерализм, квазилиберальныю мифы! и свобода СМИ (Карл Поппер о роли телевидения в обществе ) / Ю. В. Пущаева // Вопросы: философии, 2006. – № 8. – С. 3-14.
26.    Рубинштейн С. Л. Теоретические вопросы психологии и проблема личности  / С.Л. Рубинштейн // Психология личности. – М., 1982. – С. 89-92.
27.    Савчин Т. О. Мова і ділове спілкування: норми, етикет, діловодство / під ред. Т.О. Савчин. – Т.: Видавництво ТДПУ, 2002. – 264 с.
28.    Солощук Л. В. Невербальная коммуникация: ее место и перспективы исследования в современной лингвистике / Л.В. Солощук // Вісник ХНУ. – 2004. – № 635.
29.    Хміль Ф. І. Ділове спілкування / під ред. Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2004. – 278 с.
30.    Хорст Р. Ваше тайное оружие в общении: мимика, жест, движение / под ред. Р. Хорста. – М.: Инфра, 1996. – 298 с.
31.    Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування / під ред. Т.К. Чмут. – К.: Вікар, 2004. – 223 с.

Ілюстративний матеріал:

32.    Embrace life: Завжди використовуйте пасок безпеки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. – назва з екрана.
33.    Holland non smoking ad (не куріть).  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– назва з екрана.
34.    NSYNC – Antidrug Commercial (проти вживання наркотиків). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:– назва з екрана.