.

Міжнародний розвиток PR в контексті поширення комунікативних технологійМіжнародний розвиток PR в контексті поширення комунікативних технологій -український та зарубіжний досвід
, 2012
 
Зміст

Вступ............................................................................................................................3
Розділ І. PR: витоки та суть........................................................................................5
1.1.    Історичне коріння PR та поширення його у Північній Америці.....................5
1.2.    Основні ознаки PR..............................................................................................10
Розділ ІІ. Сучасний стан PR.......................................................................................13
2.1. Сучасні компоненти діяльності по зв'язках з громадськістю..........................13
2.2. Розвиток PR в Америці в другій половині ХХ на початку ХІ ст.....................15
2.3. Зародження та розвиток PR в Україні (кінець ХХ – ХХІ ст.)..........................18
Розділ ІІІ. Порівняльна характеристика PR в Україні та Америці.........................24
Висновки......................................................................................................................30
Список використаної літератури...............................................................................32


Висновки
Суспільство майбутнього вимагає всебічної і проникливої включеності людей у соціальні процеси, що може здійснитися не в наказовому порядку і не в режимі командної вказівки, а винятково організоване на основі соціального менеджменту і технологій взаємодії та партнерства. У сучасному суспільстві, де велике значення має інформація як знання в дії, інформування соціального простору, люди, що є основним носієм інформаційного потенціалу, можуть бути залучені до стратегії діяльності будь-якої організації тільки за допомогою PR-технологій. Виходить, без фахівців у цій сфері не обійтися. Саме через розвиток комунікативних технологій люди можуть вдосконалювати сої вміння та здібності. При аналізі розвитку комунікативних технологій ми обрали не тільки Україну, але й охарактеризували США. І помітили, що у США даний розвиток значно кращий, ніж у нашій країні, що в свою чергу є поштовхом до вдосконалення діяльності тих організацій, в нашій країні, які зацікавленні в своєму PR-i.
 Оскільки дана робота основним своїм завданням передбачає аналіз розвитку PR в Україні та США та порівняльну їх характеристику, тому ми можемо зробити такі висновки. В Україні PR як галузь діяльності тільки набирає обертів. Проте, вже зроблені перші кроки на шляху її розвитку. Організовуються різноманітні зустрічі, прес-конференції, також зараз іде робота по створенню Української Професійної Ліги по зв’язкам з громадськістю. На сьогоднішній день потенційними членами Ліги обговорені основні положення Статуту (мета організації, порядок членства, організаційна структура і т.д.). Обрано Президента Ліги і Тимчасовий Секретаріат. Почалося широке обговорення етичних норм, які стануть основою Етичного Кодексу члена PR-ліги. Намічається план робіт до кінця року по різних напрямках діяльності Ліги. Восени цього року на науково-практичній конференції "Сучасний менеджмент Public Relations" процес створення Ліги завершиться.
Паблік рилейшинз робить в Україні свої перші кроки. Проте, якщо теорія у рамках нашого контексту тільки ще встановлюється, то практика встановилася вже давно. Адже перші структури по зв’язкам з громадськістю вже давно функціонує у рамках силових відомств і спецслужб. Їх націленість на роботу у рамках кризисних ситуацій змусила розпочати свої наробітки саме в цьому напрямку. Якщо подивитися на ситуацію в Україні в цілому, то незаперечно, що громадськість, яка знаходиться у перехідному періоді, потребує особливої уваги до людини, реально втратившого свої соціальні цілі.
Також ми можемо побачити з табличок, які наведені у роботі,  кількість людей задіяних у паблік рилейшинз зростає з кожним роком, можливо це свідчить і про покращення надання послуг. Також  найбільший відсоток людей задіяно у різноманітних корпораціях – 52%, а найменший у благодійних, релігійних та опікунських організаціях – 5%.  Проте, можна з впевненість сказати, що у всіх сферах життєдіяльності помічається зростання зайнятих у сфері піару. Це у свою чергу свідчить про зростання його популярності як в Україні так і в інших країнах.
Існують різні погляди та відношення до PR-у, різні варіанти його трактування, усі вони є правильними, але ми зупинимося, як нам здається, на більш загальному підході, який розглядає PR як науку про управління громадською думкою. Поряд з позитивним має місце й доволі скептичне ставлення до цієї сфери. Однак, ніхто не заперечуватиме, що сучасна галузь PR проголошує на весь світ про свій розквіт.
Паблік рилейшинз одночасно і наука, і мистецтво. Тому вона потребує нового покоління професіоналів, до яких ми ще не готові, оскільки не можемо здійснити з’єднання як теоретичних так і практичних знань та вмінь. Але, можливо, з часом ці спеціалісти з’являться у нашій країні, і вона вийде на передові позиції у сфері зв’язків з громадськістю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Галтип С. М., Центер А. Х., Брум Г. М. Ефективний паблік рилейшинз. – Нью-Йорк, 1994. – 317 с.
2.    Гартон Э. Паблисти: жми сюда. – СПб.: Питер, 2003. – 267 с.
3.    Горкина М., Мамонтов А., Манн И. PR на 100%. – М, 2004. – 236 с.
4.    Мир Oriflame, 2007. - № 2.
5.    Катлип М. Скотт, Сентер Х. Аллен, Брум М. Глен Паблик рилейшинз теория и практика. – М.: „Вильямс”, 2001. – 624 с.
6.    Кондратьєв Є.В., Абрамов Р. Н. Связи с общественностю. – М., 2004. – 425 с.
7.    Королько В. Основи PR. – К., 2001. – 482 с.
8.    Куліш А Щоденні поради PR-початківцям. – ТОВ „АДЕФ – Україна”, 2005р. – 328 с.
9.    Міжнаціональна Академія управління персоналом. Паблік рилейшинз в системі комунікацій та управління. – К, 2001. – 99 с.
10.    Міністерство освіти і науки України. Сучасний виборчий PR: 2-ге вид., перероб., допов. – К, 2004. – 371 с.
11.    Моисеев В.А. Паблик рилейшнз: Теория и практика. - Киев: ВИРА-Р, 1999.-376 с.
12.    Оливер С. Стратегия в паблик рилейшинз. – СПб.: Питер, 2003. – 160 с.
13.    Ольшанский Д. В. Політичний PR. – СПб: Питер, 2003. – 544 с.
14.    Паніна Н. В., Головаха Є. І. Тенденції розвитку українського суспільства. – К., 2004. – 362 с.
15.    Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.: „Рефл-бук”, К.: „Ваклер”, 2001. – 352 с.
16.    Почепцов Г. Г. Паблик рилейшинз для профессионалов. – М.: „Рефл-бук”, К.: „Ваклер”, 2001. – 624 с.
17.    Соціологічні показники. – К.: Інститут соціології, 1999. – 153 с.
18.    Тульчиннский Г.А. Паблик рилейшинз: Репутация, влияние, связи с прессой и общественностью, спонсорство. – СПб., 1994. – 80 с.
19.    Українсько-російський словник / Під ред. І. В. Льохіна і проф. Ф.М. Петрова. – К., 1995. – 827 с.
20.    Феофанов О.А. Реклама: нові технології в Росії. - СПб.: Пітер, 2000.
21.    Чумиков А. Н. Связи с общественностю. – М.: „Дело”, 2001. – 292 с.
22.    Seitel Fraser P. The Practice of Public Relations: 6th ed. – N.J., 1995. – 156 p.
23.    Hornby A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. – Oxford University Press, 2000. – 1791 p.