.

PR технології просування корпоративних брендів


PR ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ БРЕНДІВ

, 2013
 
ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БРЕНДУ КОМПАНІЇ    6
1.1. Поняття корпоративного бренду та брендингу фірми    6
1.2. Комунікаційне управління брендом    9

РОЗДІЛ 2. КОРПОРАТИВНІ БРЕНДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОСУВАННЯ ЗАСОБАМИ PR    14
2.1. Технології PR в просуванні найвідоміших брендів світу    14
2.2. «Запоріжсталь» – яскравий приклад застосування PR-технологій для просування корпоративного бренду    19

ВИСНОВКИ    24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    26

 

ВИСНОВКИ

Отже, робота зі створення корпоративного бренду стає сьогодні в Україні запорукою стабільності, позитивного сприйняття компанії в майбутньому. І ми очікуємо збільшення інтересу до корпоративного брендингу в різних напрямків: навіть до ВУЗів, яким, для того щоб успішно конкурувати за голови і гаманці майбутніх студентів, важливо формувати стійкий позитивний імідж.
Управління брендом – це процес управління торговими марками з метою стратегічного збільшення вартості бренду. В брендингу існує принцип, що називається «принципом позиційності». Він полягає в тому, що першу компанію, що вже зайняла свою позицію в розумах споживачів, вже неможливо позбавити цього місця. Управляючи своїм брендом, компанії досить часто стикаються з ситуацією, що їх бренд не повністю відповідає потребам ринку.
Підсумуємо, що стратегії «вічних» брендів і STB цілком можуть доповнювати один одного. Як правило, STB спекулюють на бажаннях, які не можуть задовольнити довгострокові бренди, – жадобі вічної молодості, сексуальної привабливості, вседозволеності. І якщо довгострокові бренди покликані викликати у споживачів довіру і вірність, то рушійна сила короткострокових брендів – провокація і новизна. По суті, в брендінгу, якою б стратегією компанія не керувалася, мова йде не про надання товару з оптимальним співвідношенням «ціна/якість», а про запропоновані переживання.
В практичній частині роботи ми на прикладі ВАТ «Запоріжсталь» дослідили роль корпоративної реклами як елемент бренд-омунікацій. Так,  досвід ВАТ «Запоріжсталь» переконливо доводить: музей історії підприємства при професійно розробленій концепції, структурі та сучасному оформленні може стати важливим елементом корпоративної політики і вирішувати наступні завдання:
1. Відігравати значиму роль у формуванні позитивного іміджу підприємства.
2. Показувати не лише славне минуле, але й сьогоднішній день підприємства, його досягнення та перспективи розвитку.
3. Продемонструвати стабільність підприємства, його здатність виживати і розвиватися в різних, навіть найскладніших економічних і політичних умовах.
4. Виховувати працівників, особливо молодих спеціалістів, студентів, школярів, у відповідності з корпоративними цінностями і трудовими традиціями підприємства. 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1.    Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 693.
2.    Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067.
3.    Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 р. № 1296-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 14. – Ст. 192.
4.    Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення: Закон України від 22 вересня 2005 р. № 2899-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 52. – Ст. 565 (зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 9 лютого 2006 р. № 3425-ІУ (Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №26. – Ст. 213)).
5.    Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №39. – Ст. 181 (у редакції Закону від 11 липня 2004 р. № 1121-ІУ (Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 8. – Ст. 62), зі змін, і доп.).
6.    Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759 X11 (у редакції Закону від 12 січня 2006 р. № 3317-ІV (Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 18. – Ст. 155), зі змін, і доп.).

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

7.    Алтухова Н.В. Реклама компьютерно-информационного бизнеса: учеб. пособие / H.B. Алтухова; Сарат. гос. техн. ун-т, Моск. гос. ун-т коммерции, Сарат. ин-т (филиал). – Саратов, 2000. – 72 с.
8.    Бритченко Г.И. Макромаркетинг (поведение, реклама, администрирование) / Г.И. Бритченко, A.A. Мелехов, А.Ф. Лисий, В.Е. Жихарев, O.G. Крилова. – Донецк, 2002. – 426 с.
9.    Гаврилин Ю.Ф. Реклама и рекламная деятельность: учеб. пособие / Ю.Ф. Гаврилин, Э.С. Трифонов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. – 110 с.
10.    Галагуза Н.Ф. Реклама в страховании: ключ к успеху / II.Ф. Галагуза. – М.: Финансы, 1995. – 132 с.
11.    Ганжин В.Т. Основы рекламного мышления: учеб. пособие / В.Т. Ганжин. – М.: Фонд НИМБ, 2001. – 289 с.
12.    Головлева Е.Л. Основы рекламы: учеб. пособие / Е. Л. Головлева. – М.: Изд. дом «Главбух», 2003. – 269 с.
13.    Голъман И.А. Реклама плюс. Реклама минус: учеб. пособие / И.А. Гольман. – М.: ООО «Гелла-Принт», 2000. – 240 с.
14.    Дайновский Ю.А. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама, торговля, производство, налоги, стимулирование труда / Ю.А. Дайновский. – К.: A.C.K., 1998. – 269 с.
15.    Дейан А. Реклама / Арман Дейан; пер. с фр. В.А. Петрова. – СПб.: Нева, 2003. – 127с.
16.    Дударь А.П. Реклама в коммерческой деятельности торгово-производственной фирмы / А.П. Дударь, А.В. Ивков. – Симф.: Таврида, 2001. – 314 с.
17.    Дурович А.П. Реклама в туризме: учеб. пособие /А.П. Дурович. – М.: Новое знание, 2003. – 253 с.
18.    Ермаков В.В. Реклама организации в условиях кризиса: учеб.-метод, пособие / В.В. Ермаков. – М.: ИПКгосслужбы, 2000. – 80 с.
19.    Картер Г. Эффективная реклама: Путеводитель для малого бизнеса / Гарри Картер. – К.: Сирин, 1998. – 208 с.
20.    Коган А.Ф. Реклама в малом бизнесе / А.Ф. Коган, Н.Н. Шапошникова. – X.: Рубикон: Оригинал, 1994. – 78 с.
21.    Койляк Т. Корпоративная реклама: новое в старом, или история, работающая на современность/ Т. Койляк // Маркетинг и реклама: Професиональный. – К., 2004. №4. – С. 52-54  
22.    Кошарная Г.Б. Организация и планирование рекламной кампании (рекламный менеджмент): учеб. пособие / Г.Б. Кошарная. – Пенза: Изд-во Пензенского гос. ун-та, 2001. – 96 с.
23.    Кузякин А.П. Реклама и PR в мировой экономике: учеб. пособие / А.П. Кузякин, М.А. Семичев. – М.: Проспект, 2002. – 319 с.
24.    Лисица Н.М. Реклама в современном обществе / Н.М. Лисица. – X.: Основа, 1999. – 271 с.
25.    Махмудов Х.З. Реклама в системі маркетингу (теоретичні і практичні аспекта) / Х.З. Махмудов, В.М. Рабштина. – Полтава: Полтава, 1997. – 195 с.
26.    Миллер А. Реклама=Advertising: Энциклопедия для всех / Александр Миллер. – М.: Вершина, 2003. – 252 с.
27.    Морган Н. Реклама в туризме и отдыхе: учеб. пособие / Найджел Морган, Аннет Причард. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2004. – 467 с.
28.    Морозова И.Г. Рекламный креатив: В поисках ненавязчивой идеи: учеб. пособие / И.Г. Морозова. – М.: Гелла-Принт, 2003. – 212 с.
29.    Морозова Н.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: учебник / Н.С. Морозова, М.А. Морозов. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 333 с.  
30.    Музыкант В.Л. Формирование брэнда средствами рекламы и PR: учеб. пособие / В.Л. Музыкант. – М.: Экономистъ, 2004. – 606 с.
31.    Мякота В. Реклама и рекламная деятельность / В. Мякота, Ю. Рудяк. – 2-е изд., перераб. и доп. – X.: Изд. дом «Фактор», 2004. – 256 с.
32.    Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність: курс лекцій / Б.А. Обритько; Міжрегіон. акад. управління персоналом. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.
33.    Петелин В.Г. Основы менеджмента выставочной деятельности: учебник / В.Г. Петелин. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 447 с.
34.    Полукаров В.Л. Рекламная коммуникация: учеб. пособие / В.Л. Полукаров, Е.Л. Головлева, Е.В. Добренькова, Е.М. Ефимова. – М.: Палеотип, 2002. – 343 с.
35.    Пустотин В. Корпоративный бренд: почему и как?/ В. Пустотин //Маркетинг и реклама: професиональный. – К., 2012. – №2. – С. 40-42
36.    Реклама: словник термінів / Всеукраїнський фонд сприяння розвитку книговидання та преси; підгот. Р.Г. Іванченко. – К., 1998. – 207 с.
37.    Романов А.А. Реклама: между социумом и маркетингом / A.A. Романов. – М.: Маркет ДС, 2002. – 298 с.
38.    Ромат Е.В. Реклама: История. Теория. Практика: учебник / Е.В. Ромат. – 5-е изд. – СПб.; М.; Н / Новгород; Воронеж; Ростов н/Д: Питер, 2002. – 544 с.  
39.    Росситер Дж.Р. Реклама и продвижение товаров / Джон Р. Росситер, Ларри Перси. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 651 с.
40.    Саркисян О.Л. Транзитная реклама / O.A. Саркисян. – М.: РА «НЬЮТОН», 2002. – 102 с.
41.    Селезнъов В.В. Основи ринкової економіки України: Влада. Право. Підприємництво. Фінанси. Податки. Маркетинг. Менеджмент. Торгівля. Реклама: посібник / В.В. Селезньов. – К.: А.С.К., 2006. – 687 с.
42.    Ученова В.В. История рекламы: учебник / B.B. Ученова, H.B. Старых. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 303 с.
43.    Хопкинс К. Научная реклама / Клод Хопкинс; пер. с англ. А. Репьева. – М.: Эксмо, 2007. – 125 с.
44.    Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25-й кадр) / Вит Ценев. – М.: Бератор, 2003. – 198 с.
45.    Ядин Д. Маркетинговые коммуникации. Современная креативная реклама/ Даниэль Ядин. – М.: Фаир-Пресс, 2003. – 481 с.