.

Аналіз взаємовідносин між батьками та дітьми в сімях

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………..    3
РОЗДІЛ    І    Теоретичні аспекти соціально-психологічного патронажу сім’ї     
    1.1.    Сім’я як об’єкт соціальної дії і суб’єкт соціалізації особистості дитини………………………………………..    
6
    1.2.    Характеристика взаємовідносин у діаді «батьки – діти»    
    1.3.    Загальна характеристика соціально-психологічного патронажу сім’ї……………………………………………    
    1.4.    Зміст функціонування соціально-психологічної служби в школі……………………………………………………...    
РОЗДІЛ    ІІ    Емпіричне дослідження та аналіз взаємовідносин між батьками та дітьми в сім’ях    30
    2.1.    Методика та процедура дослідження…………………….    
    2.2.    Аналіз отриманих результатів в ході емпіричного дослідження………………………………………………..    
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..    57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………    60
 

ВИСНОВКИ

Приймаючи сім'ю як об'єкт дії соціальної роботи і складної соціальної системи, практичний психолог при роботі з нею враховує її структуру, оточення сім'ї, функціонування і історію розвитку. А розглядаючи сім’ю як суб’єкт соціалізації особистості дитини він визначає її виховний потенціал, який складається з біологічного, технологічного, економічного та соціального компонентів, що дає змогу побачити те середовище, в якому зростає дитина.
Дослідивши систему «батьки-діти» можемо зробити висновки, що від гармонійності взаємовідносин у цій діаді і взагалі в сім’ї залежить нормальний розвиток і соціалізація молодої людини, закладаються навички самостійного життя. Робота практичних психологів покликана попередити або звести до мінімуму конфлікти між дітьми і дорослими, що не можливе без глибоких і професійних знань.
Практичний психолог у соціально-психологічній роботі з сім’ями виступає як фахівець із широким колом обов’язків. Тому необхідними для такої роботи  є глибинні знання з психології, педагогіки, соціології і багатьох інших наук, володіння особистісними якостями, емпатією, співчуттям, розумінням і перш за все – бажанням допомогти, бо ж не завжди робота з соціально-психологічного патронажу є простою, особливо коли об’єктом нашої роботи виступають неблагополучні сім’ї з низьким рівнем вихованості і взагалі з відсутністю бажання йти на контакт.
Сьогоднішні учні стикаються з багатьма соціальними, економічними, особистісними проблемами, які часто негативно впливають на процес їхнього соціального і громадянського становлення. Колектив навчального закладу повинен комплексно вирішувати проблеми учня. Роль шкільного психолога у цій справі досить вагома. Важко переоцінити роль соціально-психологічного патронажу сім’ї, який забезпечує соціальний захист дитини.
Соціально-психологічний патронаж передбачає такі види роботи:
-    діагностична: обстеження побутових умов сім’ї, вивчення історії, особливостей, психологічного клімату, взаємостосунків між її членами, соціального оточення в якому вона знаходиться. Також одним із основним є дослідження соціальних, економічних, побутових та психологічних причин неблагополуччя.
-    корекційна: на основі отриманих результатів діагностики провести роботу в напрямку виправлення порушень психологічного балансу, конфліктності сімейних взаємовідносин, мінімалізувати наслідки соціально-психологічних травмуючих впливів;
-    підведення підсумків співпраці з сім’єю: нашим завданням у цьому виді роботи є проаналізувати отримані результати колекційної роботи, визначити, що вдалося зробити і те в чому ми не досягли поставлених цілей;
-    профілактика: призначена для попередження виникнення проблем в майбутньому;
-    просвітницька робота: де наше завдання полягає в ознайомленні широкого кола сімей з потрібними в проблемні моменти службами, які можуть прийти на допомогу.

Провівши дослідження за вибраними методиками відповідно до завдань наукової роботи, ми отримали результати, які дають змогу зробити висновки про те, що взаємини в діаді «батьки – діти» у наших досліджуваних побудовані на демократичних засадах, з яких випливає позитивне ставлення як підлітків-десятикласників до батьків з однієї сторони, так батьків до дітей з іншої.
Співпраця між дорослими і дітьми, оптимальний інтерес з обох сторін є запорукою оптимального виховного впливу в сім’ях, де поважається індивідуальність, ініціативність підростаючого покоління, а отже діти є підготовленими до випробувань дорослого життя, що робить їх успішними в майбутньому.
Обробляючи дані за методикою «Стратегія сімейного виховання» було виявлено домінантність авторитетного виховного впливу результат якого склав 63%, що дає нам змогу сказати про позитивні педагогічні якості батьків і, як наслідок, збалансований розвиток переважної кількості учнів. Низькі результати за авторитарним, ліберальним і індиферентним виховними впливами свідчать про тенденцію до зменшення кількості батьків, які дотримуються негативних поглядів на виховання дітей.
Результати за методикою «Міра турботи» продемонстрували, що для 67% опитаних батьків  притаманний високий рівень опіки і це є оптимістичними результатами, проте не такими як потрібно для оптимального розвитку самостійності і відповідальності підлітків, адже більшу частину вирішення проблем беруть на себе саме дорослі.
За опитувальником батьківського ставлення А. Варги, В. Століна можемо відзначити, що в цілому відношення батьків до дітей є позитивним, батьки надають оптимальну кількість свободи дітям, що є надзвичайно важливим в такому віці, де молода людина вчиться розв’язувати проблеми і при цьому брати на себе відповідальність за обране рішення. В спілкуванні дорослі не принижують значимість дітей, не створюють великої дистанції, тобто підлітки включені в сімейну структуру.
Отримані результати за методикою «Поведінка батьків і відношення до них підлітків» ADOR свідчать про те, що батьки викликають позитивне ставлення до себе як зі сторони дочок так і синів, при цьому отримані результати відношення до батька і окремо до матері не сильно різняться, тобто можемо відзначити одновекторність у виховному впливі обох батьків.
Отримані матеріали дослідження можуть бути використані вчителями, опікунами, практичними психологами та соціальними педагогами в безпосередній роботі та взаємодії з підлітками.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999.
2.    Батищева Г. О., Зайцева З. Г. Робота соціальних служб для молоді з молодою сім’єю. Методичні рекомендації. – К.: А. Л. Д. ,1996. – 72с.
3.    Бреева Е. Б. Программа социальной работы с многодетными семьями /Сер. Практика социальной работы. ? М.: Наука, 1992. – 156 с. 3.
4.    Витек К. Р. Проблемы супружеского благополучия. ? М.: Прогресс, 1988. – 483 с.
5.    Горький А.М. Семейное воспитание как средство предупреждения правонарушений несовершеннолетний подростков. – М.: ВАХЗ, 2004.
6.    Гофман Л. Я., Олешина Ю. Є., Єремичева О. О. Методологічні програми і методики дослідження шлюбу і сім’ї. – М. ,2005. – 267с.
7.    Гурко Т. А. Программа социальной работы с неполными семьями // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. - №6. – С. 20-22.
8.    Дементьева И. Ф. Первые годы брака. Проблемы становления молодой семьи. ?М.: Наука, 1991. – 289 с.
9.    Дмитриев А., Кудрявцев В., Кудрявцев С. Введение в общую теорию конфликтов. – М., 1993.
10.    Ексакусто Т.В., Істратова О.Н. Психодіагностика. Колекція кращих тестів. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008 – 384с.
11.    Зайнышев И. Г. Технология социальной работы: Учебник. - М. ,2001. - 400 с.
12.    Закревська, Л.М. Перші кроки соц. педагога у школі. На допомогу соц. педагогу – початківцю – Кам`янець – Подільський: Аксіома, 2005 – 52с.
13.    Зайцева З. Г. Неблагополучна сім’я та її вплив на формування особистості дитини/ Соціальна підтримка молодої сім’ї. – К.: Адемпресс, 1991. – 182с.
14.    Казаков А. П. Экономические и психологические проблемы семьи. ? М., 1989. – 311 с.
15.    Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы консультирования. М.: Гардарики, 2005.
16.    Коваль Л. Г., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / Навчальний посібник. – К. :ІЗМН, 1997. – 392 с.
17.    Кожухарь Г. Т. Конфликты в семье: диалог против манипуляций//Семья и школа. – 2001. – № 1-2. – С. 14.
18.    Козубовська І. В., Керецман В. Ю., Товканець Г. В. Роль соціально-психологічної служби в роботі з сім’єю. – Ужгород, 1996. – 299 с.
19.    Кон И.С. Психология ранней юности: Книга для учителя. – М.:Просвещение, 1989. –  255с.
20.    Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1989. – 192с.
21.    Кочарян Г. В., Кочарян А. П. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов. ? М.: Медицина, 1994.
22.    Малько, А. Соціальна педагогіка в школі: Культурологічний аспект. // Рідна школа. – 2001 №3 с. 36-40
23.    Мотин А. А. Отказ от ребенка как социальная проблема/ Социальные последствия развода. ? М.: Проресс, 1984. – 571 с.
24.    Никитина, Л.Е. Социальный педагог в школе. – М.: Академ. проект, 2003. – 112с
25.    Никитина, Н.Н. Развитие ценностного сознания учителя // Педагогика. – 2000. – N 6. – с. 65-70.
26.    Овчарова Р.В.Психологическое сопровождение родительства. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2003.
27.    Панкова Л. М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 144с.
28.    Панов A. M. Проблемы формирования системы социальной помощи семье и детям // Практична психологія та соціальна робота. - 2000. - № 9. - С. 36-39.
29.    Постовий В. Г. Сучасна сім’я і її педагогіка. – К., 1994. – 510 с.
30.    Професія - соціальний працівник / Упоряд.: О. Главник. За заг. ред. К. Шендеровського, І. Ткач. - К.: Главник, 2006. - 112 с.
31.    Різник, Л.М. Особливості роботи соц. педагога в загальноосвітній школі / Л.М. Різик // Соц. Робота в Україні: теорія і практика, 2006.-№4 с. 129-134
32.    Сатир В. Д. Как строить себя и свою семью. ? М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 467 с.
33.    Сборник психологических тестов. Часть III: Пособие / Сост. Е.Е.Миронова – Мн.: Женский институт ЭНВИЛА, 2006. –   120 с.
34.    Семиденко В. А., Заслуженюк В. С. Психологія та педагогіка сімейного спілкування. – К., 1998. – 377 с.
35.    Семья в психологической консультации //Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. ? М., 1989. – 362 с.
36.    Социальная педагогика: Учебное пособие для студентов выс-шых учебных заведений / Под ред. В. А. Микитина. - М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2002. - 272 с.
37.    Соціальна педагогіка: мала енциклопедія/ За заг. ред. проф. І.Д.Звєрєвої.-К.: Центр учбової літератури, 2008
38.    Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А. Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 256с.
39.    Спиваковская А.С. Психотерапия, игра, детство, семья. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.
40.    Странников  В.Ю.  Тесты профессиональные. – М: ИДТК, 2009 – 452с.
41.    Филиппова Г. Т. Ребенок для родителей и родители для ребенка// Семья и школа. – 2001. – № 7-8. – С. 7-9.
42.    Филюкова Л. Ф. Современная молодая семья. – Минск: Наука и техника, 1986. – 451 с.
43.    Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребёнка. -  М.: Педагогика, 1984.
44.    Шульга, В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі: методичні рекомендації. - К.: Ніка-Центр, 2004. - 124 с.