.

Походження українських прізвищ від назв тварин

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ    6
1.1 Наукова українська антропоніміка та історія дослідження анімальних прізвищ    6
1.2 Формування та час становлення українських прізвищ    10

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ ВІД НАЗВ ТВАРИН    17
2.1 Лексико-семантична типологізація українських прізвищ в залежності від способу творення    17
2.2 Особливості походження анімальних прізвищ в українській мові    27

ВИСНОВКИ    36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    38

ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Антропоніміка – це наука, яка досліджує особливості утворення антропонімів, основні принципи номінації людини, шляхи переходу апелятива в антропоніми, і навпаки, хронологічні характеристики антропонімів, їх зміни в часі, виникнення різних форм найменування людини, словотвір різних класів антропонімів, функціонування тих чи інших антропонімів у мові на різних хронологічних зрізах.
Праці, в першому підрозділі нашого дослідження, започаткували ту велику роботу, якої потребує збирання, систематизація й дослідження багатющого і розмаїтого матеріалу, що його містить історичний і сучасний український антропонімікон. Підкреслимо, що до першочергових завдань нашої ономастичної науки належить, зокрема, створення фундаментального історико-етимологічного словника прізвищ українців.
Маємо підсумувати, що в питанні про способи формування і час становлення прізвищ немає одної спільної думки. Одні дослідники формування прізвищ на українці відносять до ХVІІІ-ХV ст., а нині дотують його ХVІІ-ХVІІІ ст., чи навіть пізнішим періодом. В той же час в дискусії, що відбулася понад 30 років тому, була досягнута згода тільки в тому, що процес стабілізації прізвищ українців закінчився в кінці ХVІІІ поч. ХІХ ст., коли на всіх українських землях було введено кодифікаційне право, яке зобов’язувало всіх громадян користуватися спадковими особовими назвами.
Узагальнимо, що прізвище – це важлива родова спадкова назва особи, без якої вже протягом кількох століть не обходиться жодна людина. Його поява зумовлена потребами розвитку суспільства. Воно виникло й офіційно закріпилось як естафета роду, яка передається від покоління до покоління і зберігає в собі інформацію для нащадків про економічне, політичне і культурне життя деяких предків.
Підкреслимо, що в основах антропонімів в українській мові похідних від назв тварин, найяскравіше відобразилися лексеми, утворені від назв диких птахів, свійських та диких тварин. Кількісно меншу групу становлять прізвища, що постали від назв комах, плазунів, риб. Оніми, що вказують на назви тварин, первісно функціонували як дохристиянські імена і, закріпившись у пізніших родових прізвиськах, залишили свій слід у семантиці прізвищ. Хоча можлива і безпосередня поява цих прізвищ від прізвиськ різноманітної мотивації 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок: у 2 т [Текст] / Г.Л. Аркушин. – Луцьк: Вежа, 2000. – 321 с.
2.    Бокань В. А., Польовий Л. П. Історія культури України [Текст] / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.
3.    Демчук М. О. Слов’янські автохтонні особові власні імена в побуті українців ХІV-ХVІІ ст. [Текст] / М. О. Демчук. – К. : Наук. думка, 1988. – 172 с.
4.    Етимологічний словник української мови [Текст] / Р.В.Болдирев (уклад.). – К.: Наук. думка, 1982-1989. – Т. 1-4.
5.    Історико-краєзнавчий календар на 2004 рік [Текст] / В. М. Мельниченко (автор-упорядник), В.І. Гук (ред.). – Черкаси: Монограф – К.: Новий друк, 2003. – 384 с.
6.    Кравченко Л. О. Прізвища Лубенщини [Текст] / Л. О. Кравченко. – К., 2004. – 198 с.
7.    Марочкіна О. Відапелятивні імена та пізніші індивідуальні прізвиська в основах прізвищ Розточчя [Текст] / О. Марочкіна // Лінгвістичні студії: Збірник наук. праць. – Вип. 15– Донецьк:
ДонНУ, 2007. – С. 518-522.
8.    Мосенко Л.Г. Українські імена і прізвища. – К.: Знання, 1996, – 47с.
9.    Панцьо С. Є. Антропонімія Лемківщини [Текст] / С.Є. Панцьо. – Тернопіль: Книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 1995. – 125 с.
10.    Панцьо С.Є. Антропонімія Закарпаття. – Тернопіль, 201. – 232 с.
11.    Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1978. – 198 с.
12.    Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ. – К.: Рад. школа, 1969. – 253 с.
13.    Редько Ю. К. Сучасні українські прізвища. – К.: Наук. думка, 1966. – 216 с.
14.    Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. Словник-довідник. – К.: Наук. думка, 1996. – 335 с.
15.    Словник прізвищ: практичний словозмінно-орфографічний (на матеріалі Чернівеччині). – Чернівці: «Буряк», 2002 – 424 с.
16.    Словник української мови [Текст] / І. К. Білодід (ред.). – К.: Наук. думка, 1970-1980. – Т. 1-11.
17.    Сучасний тлумачний словник сучасної української мови: 65000 слів [Текст] / В.В. Дубічинський (ред.). – Харків : ВД «Школа», 2006. – 1008 с.
18.    Фаріон І. Д. Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці ХVІІІ – початок ХІХ століття (з етимологічним словником) [Текст] / І. Д. Фаріон. – Львів: Літопис, 2001. – 372 с.
19.    Худаш М. Л. З історії української антропонімії [Текст] / М. Л. Худаш. – К. : Наук. думка, 1977. – 236 с.
20.    Чирук Л. М. Назви комах як твірні основи західнополіських прізвиськ [Текст] / Л. М. Чирук // Studia Slovakistica. – Вип. 9: Ономастика. Антропоніміка. – Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – С.216-221.
21.    Чучка П. П. Антропонімія Закарпаття [Текст] / П. П. Чучка. – Ужгород: Папірус, 2008. – 671 с.
22.    Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців: історико-етимологічний словник: понад 11500 прізвищ [Текст] / П. П. Чучка. – Львів : Світ, 2005. – 704 с.
23.    Чучка П.П. Антропонімія Закарпаття: Конспект лекцій. – Ужгород: Вид-во Ужгород, Ін-ту, 1970, – 130 с.