Субєкти кримінального процесу. Поняття та характеристика


 
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 6
1.1 Поняття суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності та їх класифікація 6
1.2 Особи, які ведуть кримінально-процесуальне провадження 8
1.3 Особи, які сприяють кримінальному процесу і здійсненню правосуддя 15

РОЗДІЛ 2 ОСОБИ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ СВОЇ ІНТЕРЕСИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ 25
2.1 Особи, які мають та відстоюють у кримінальному процесі свої інтереси 25
2.2 Учасники процесу, які відстоюють інтереси інших осіб 29

ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1. Закон України «Про адвокатуру» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993 зі змінами та доповненнями від 23.09.2010. – № 9. – 62 с.
2. Закон України « Про судову експертизу» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 зі змінами та доповненнями від 09.07.2007. – № 28. – 232 с.
3. Конституція України/Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996 зі змінами та доповненнями від 01.02.2011. – № 30. – 141 с.
4. Кримінальний кодекс України/Відомості Верховної Ради України (ВВР) 2001,  зі змінами та доповненнями від 15.11.2011.  – № 25-26. – 131 с.
5. Кримінально-процесуальний кодекс України/ 28.12.1960,  зі змінами та доповненнями від 20.12.2011.  – 1001-1005.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

6. Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных действий/ Ю.П. Аленин. – Одесса: Центрально-Украинское издательство, 2002. – 264с.
7. Баштега Р. Охорона таємниці у кримінальному судочинстві // Право України. – 2004. – № 6.
8. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Начальний посібник/Є.Г. Коваленко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.
9. Кучинська О.П. Кримінальний процес України: Навч. посібник для вузів/О.П. Кучинська. – Акад. адвокатури України. – К.: Прецедент, 2007. – 202 с.
10. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України: У 3 т.: Статтi, доповiдi, рецензiї. – К.: Генеза, 1999. – 944 с.
11. Михєєнко М.М. Кримінальний процес України/М.М. Михєєнко. – К.: Либідь, 2007. – 380 с.
12. Озерська А. Правові гарантії обвинуваченого та шляхи їх вдосконалення у кримінальному процесі // Право України. – 2004. – № 8.
13. Рожнова В.В. Переконання і примус як форми взаємопорозуміння та взаємодії державних органів з населенням під час розслідування кримінальних справ // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Збірник наукових статей. – Донецьк, 2000.– Вип. 2.
14. Святоцький О.Д. Адвокатура України/О.Д. Святоцький. – К., 2007. – 481 с.
15. Смирнов М.І. Кримінальний процес України: Навч.-метод. посібник / М.І. Смирнов, І.В. Гловюк ; ОНЮА. - Одеса: Фенікс, 2008. – 652 c.
16. Тертишник В.М. Кримінально–процесуальне право України: Підручник/В.М. Тертишник. – К.: А.С.К., 2003. – 270 с.
17. Тертишник В.М. Науково–практичний коментар Кримінально–процесуального кодексу України/В.М. Тертишник. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 730 с.
18. Удалова Л.Д. Деякі проблеми допиту обвинуваченого та підозрюваного у кримінальному судочинстві // Тижневий ІАО. – № 36. – 2004.
19. Удалова Л.Д. Кримінально–процесуальний кодекс України з огляду на права і свободи людини та громадянина // Тижневий ІАО. – № 24. – 2004.
20. Удалова Л.Д. Общественный защитник и общественный обвинитель: целесообразность существования этого института // Тижневий ІАО. – № 24. – К., 2000. – С. 31–32.
21. Удалова Л.Д. Процесуальна самостійність слідчого: чи існує вона?// Тижневий ІАО. – № 33 (229). – К., 2000. – С. 31-32.
22. Удалова Л.Д. Секретарь судебного заседания: некоторые предложения в проект УПК Украины // Тижневий ІАО «Проблеми політики, економіки, безпеки, міжнародних відносин. – К., 2000, № 8 (252). – С. 30.
23. Хотенець В.М. Кримінальний процес України: Підручник/В.М. Хотенець. – Х.: Прапор, 2000. – 496 с.
24. Шпотаківська О.В. Суспільні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві: Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.09 // НАВСУ. – К., 2005.
25. Шумський П.В. Прокуратура України/П.В. Шумський. – К., 2003. – 437 c.