Політичний режим,як спосіб функціонування політичної системи


 
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ 6
1.1 Поняття політичного режиму 6
1.2 Історія дослідження політичних режимів 14

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОРМ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ 14
2.1 Демократичні режими 26
2.2 Недемократичні режими 30

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ 39

ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. Базар І. M. Політична етнологія як наука: історія, теорія, методологія, праксеологія / І.М. Базар. – К., 1994. – 378 с.
2. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / В.М. Бебик. – К., 2000. – 156 с.
3. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина / В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2003. – 424 с.
4. Бекешкина И. Есть ли в Украине общенациональные лидеры //     Политическая мысль / И. Бекешкина. – 1994. – № 3.
5. Белов Г.А. Политология: Учебное пособие / Г.А. Белов. – М.: Наука, 2004. – 386 с.
6. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна / А. Білоус. – К., 2007. – 312 с.
7. Бодуен Ж. Вступ до політології / Ж. Бодуен. – К., 1995. – 430 с.
8. Брегеда А. Ю. Політологія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. /А.Ю. Брегеда. – К., 1999. – 432 с.
9. Волинський А. Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів // Політичний менеджмент.  – 2004.  – №5.
10. Гаджиев Н.С. Политическая наука: Учебное пособие / Н.С. Гаджиев. – М.: Международные отношения, 1996. – 365 с.
11. Гаєвський Б. Українська політологія / Б. Гаєвський. – К., 2005. – 389 с.
12. Гаєвський Б. Філософія політики / Б. Гаєвський. – К., 2003. – 312 с.
13. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму, а що далі? / А. Гальчинський. – К., 1996. – 281 с.
14. Гелей С.Д. Основи політології / С. Д. Гелей. – Львів, 1996. – 413 с.
15. Гелей С.Д. Основи політології. Навч. Посібник / С. Д. Гелей. – К., 1999. – 389 с.
16. Гелей С.Д. Політологія / С. Д. Гелей. – К., 2001. – 399 с. 
17. Дзюбко І.С. До питання про предмет політології // Укр. іст. журн. – М., 1991.  – №7.
18. Дзюбко І.С. Політологія: курс лекцій / І.С. Дзюбко. – К., 2004. – 298 с.
19. Дюверже М. Политические партии / М. Дюверже.  – М.: 
Академический Проект, 2000.  – 538 с.
20. Кирилюк Ф.М. Політологія: історія та методологія / Ф.М. Кирилюк. – К.: Здоров’я, 2005.  – 632 с.
21. Корнхаузер В. Політика масового суспільства // Політол. читання. – К., 1992. – № 1.
22. Кухта Б.Л. Політичні еліти і лідерство / Б.Л. Кухта. – Львів, 1995. – 189 с.
23. Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов / В.А. Мальцев. – М.: ИТРК РСПП, 2007. – 429 с.
24. Недюха М. П. Ліберально-демократична ідея як складова модернізаційного розвитку України // Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУКіМ: Вип. 3 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2002. – 205 с.
25. Недюха М. П. Системний аналіз історичних типів європейської ідеології. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001.  – 195 с.
26. Основи політології: Курс лекцій /Під ред. Доленко – Саранськ: Изд-во Мордов. ун-та, 2005. – 311с.
27. Пірен M.I. Етнополітика / М.І. Пірен. – К., 2007. – 376 с.
28. Потульницький В. Історія української політології / В. Потульницький. – К., 2002. – 273 с.
29. Пугачев В.П. Введение в політологію / В.П. Пугачев . – М.: Аспект Пресс, 2004. – 479 с. 
30. Рябов С. Політологія: словник термінів і понять / С. Рябов. – К., 2006. – 315 с.
31. Семків О.І. Політологія /І.О. Семків. – К., 2005. – 432 с.
Електронні джерела

32. Основні підходи до трактування поняття «політичний режим» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.
33. Политический режим [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – назва з екрана.