Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мовіThe present term paper deals with the problem of the Terminological system. A special emphasis is spared theoretical bases of terminology and trial register derivation. The paper includes introduction, two parts, conclusions, bibliography, and supplements:
1) Theoretical Foundation of Terminology,
2) Morphological classification of legal terms. The basic results are cited in conclusions and supplements.

 
АНОТАЦІЯ

В курсовій роботі розглядаються проблеми юридичної терміносистеми. Особлива увага приділяється вивченню теоретичним основам термінології та деривації в терміносистемі судочинства. Робота складається з вступу, двох частин, висновків, бібліографії, та додатків:
1) Теоретичні основи термінології,
2) Морфологічна класифікація юридичних термінів. Основні результати наводяться у висновках та додатках.
 
ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕРМІНОЛОГІЇ
1.1 ДИСКУСІЙНИЙ ХАРАКТЕР ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ
1.2 МОВОЗНАВЧІ ВИМОГИ ДО ТЕРМІНА
1.3 ПРОТИСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ: ТЕРМІН; НЕТЕРМІН
1.4 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ
1.5 ВІДМІННІ РИСИ ТЕРМІНІВ ТОРГІВЛІ
РОЗДІЛ ІІ. КОРЕЛЯЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРМІНІВ ТОРГІВЛІ У АВТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ
2.1 ПОНЯТТЯ СЕМАНТИЧНОГО (ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО) ПОЛЯ
2.2 ПОНЯТТЯ ЯДРА І ПЕРИФЕРІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ 29
2.3 КОРЕЛЯЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЕРИФЕРІЙНИХ ТЕРМІНІВ У ТВОРІ Т. Д.РАЙЗЕРА "ФІНАНСИСТ" 34
ВИСНОВКИ 36
БІБЛІОГРАФІЯ 38
ДОДАТКИ 

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Анисимова А.Г. К вопросу о системности в терминологии на материалах искусственных словарей. Вест. Моск. ун-та. Сер.9. Филология, №6, 1993, с.34-39.
2. Арнольд И.В. Семантическая структура слова и методика ее исследования - Ленинград, 1996. С.50-55
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.М. сов. энцыкл., 1966 с 430
4. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в терминологии, - M., 1939.
5. Вовк Л. "Економічний термін та види його інформативності" у зб. тез доповідей "Іноземні мови сьогодні і завтра, - Тернопіль.: Вид-во Тернопільського ун-ту, 1999. - 152 с.
6. Гальчинський А.С. Основи економічної теорії, - К.: Вища школа, 1977. - 253с.
7. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М., 1980. - 319с.
8. Городецкий Б.Ю. Термін і його лінгвістичні властивості. - В журн. Структурна і прикладна лінгвістика, №2, в.3, 1987, с - 54-62.
9. Гринштейн А.С. Понятие и термины морфологии современного английского языка в лингводидактическом освещении // Дис... канд. филол. наук, М., 1988. - 18с.
10. Гутирик О.І. Англійська термінологія маркетингу: Автореф. дис... канд. філ. наук: 14.05.99/Київ. нац. ун-т-К., 1999-18с.
11. Гутиряк О. Т Семантична продуктивність англійських термінів маркетингу - Науковий вісник ЧНУ. Чернівці, 2000 с.123-131
12. Даниленко В.П. Тенденции развития современной научно-техничной терминологии. - Волгоград, 1988, с.4-16.
13. Даниленко В.П. Лингвистические требования к стандартизуемой терминологии. // Терминология и норма.М., 1972. - 120с.
14. Даниленко В.П. Русская терминология. M., 1977. - 185с.
15. Дуда О.І. Процеси Термінологізації в сучасній англійській мові: Автореф. дис... канд. філ, наук: 24.02.01/Київ. нац. ун-т-К., 2001. - 18с.
16. Дьяков А.С. Деякі особливості термінологічного планування в англ, нім і рос мовах - Науковий вісник УНУ, Чернівці 2000, - С.91-95
17. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З. Б, Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти. - К.: Вид. дім "KM Academia", 2000,-103с.
18. Д'яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення. - К., 2000, - 216с.
19. Заботкина В.И. Новая лексика в современном английском языке - Москва, 1989.124 с.
20. Канделаки Т. Л, Значение терминов и системы значений научно-технических терминологий. - В кн.: Проблемы языка науки и техники. - М.: Наука, 1970, с.59-82.
21. Квитко Г.С. Термін в науковому документі. - Львів, 1976. - 96с.
22. Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминоведения, Киев, 1989, - с.87-110.
23. Кияк Т.Р. Лингвистические аспекты терминовєдения. - К., 1989,-103с.
24. Кияк Т.Р. Лингвистический аспект терминоведения - Киев: УМК ВО, 1979.103 с.
25. Кузькин Н.П. К вопросу о сущности термина // Вести. Ленингр. гос. унта. Сер. история языка, лит. 1962. Вып.4, №20. -168
26. Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. - Ред. кол., гол. Бархударов С.Г., М., 1970, 230 с.
27. Лотка A. M. Англомовна термінологія фінансово-економічних взаємин: Автореф. дис... канд. філ. наук: 21.04.00/Київ. нац. ун-т-К., 2000. - 16 с.
28. Лотка О.М. Семантичні транспозиції фінансово-економічної термінології. - Науковий вісник УНУ, 2000. - С.25-30
29. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии.М., 1961, 182с.
30. Малиновская И.В. Экономическая терминология в английском языке; Автореф. дис... канд. фил. наук: 19.05.84/Моск. нац. ун-т-М., 1984. - 19с.
31. Моисеeв А.И. О языковой природе термина // Лингвистические вопросы научно-технической терминологии.М., 1992 - 170с.
32. Моісеєв A.I. Різновиди термінів і їх семантичні особливості. - М., 1975.
33. Oвчаренко В.И. Концептуальная, семантическая и семиотическая целостность термина. - В кн.; Лингвистические проблемы научно-технической терминологии.М., 1970, 135-144 с.
34. Охомуш К.А. Із спостережень над деякими соціально-економічними термінами // Вопросы прикладной лингвистики, вып.2. - Д., 1980. - С.49-55
35. Панько Т.І. Від терміна до системи. - Львів, 1979. - 160с.
36. Прач В.П. Семантичні процеси термінологізації // іноземна Філ-гія, вип.84, 1986. - С.25-30
37. Реформатский А.А. Что такое термины и терминология. - В кн.: Вопросы терминологии., М., 1961, с.10-28.
38. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лингвистики, 1967. - С.78-86
39. Цагалова Р.С. Лексико-семантические особенности политико-экономической терминологии. Изд. Моск. ун-та, 1985, 216 с.
40. Шелов С.Д. Номенклатура и терминология. В кн.: Русские языкознания. в.8.К., 1984, с.5-22.
41. Щур Т.С. Теории полей в лингвистике, - М.: Высшая школа, 1974. - 312с.
Лексикографічні Джерела
42. Hornby A. S, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, ' Москва: Русский язык, 1982 с 768 р.
43. Macmillan Dictionary
44. New Webster's Expanded Dictionary. - P. S.I. - Associates, Inc. Miami, Florida, USA, 1992.382 p.
45. Tuck Allene, Ashby M,, Oxford Dictionary оf Business English. Oxford University Press, 1994.491 p.
46. Zhollaya L. R, Lubimtsev S N.russian - English Phrasebook on Foreign Economic Relations. - Moscow: Russian Language, 1993.117 p.
47. Гальперин И.Р. Большой англо-русский словарь, Москва. Русский язык 1977, 1725 р.
48. New Webster's Dictionary and Thesaurus of the English Language. Lexicon Publications, Inc. - Danbury, CT Revised and updated, 1993. - 1148р.
49. Кларк П.М. Українсько-англійський словник бізнесових термінів, - Центр по вивченню іноземних мов Саскачаванського ун-ту, 1979. - 272с.