Молодіжний сленг і культура мовлення школярів


 
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК СУЧАСНЕ МОВНЕ ЯВИЩЕ
1.1 Поняття та історія дослідження сленгу в працях науковців
1.2 Основні джерела сленгу

РОЗДІЛ 2 КЛАСИФІКАЦІЯ МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ПОХОДЖЕННЯ ТА СФЕРАМИ ВЖИВАННЯ
2.1 Наукові підходи до класифікації сленгізмів
2.2 Молодіжний комп’ютерний сленг та його вплив на мовлення школярів
2.3 Кримінальний жаргон та мовлення школярів

РОЗДІЛ 3 ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ СЛЕНГУ ШКОЛЯРАМИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КУЛЬТУРУ МОВЛЕННЯ
3.1 Експресивність у молодіжному сленгу як спосіб вираження ставлення до навколишньої дійсності
3.2 Сленг як проблема культури мовлення у середовищі школярів

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса: На материале английского язика/О.В. Александрова. – М.: Высшая школа, 1984. – 216 с.
2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского язика/И.В. Арнольд. – М.: Высшая школа, 1986. – 464 с.
3. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. Посібник/Н.Д. Бабич. – Львів: Світ, 2004. – 432с.
4. Бельчиков Ю.А. Стилистика и культура речи/Ю.А. Бельчиков. – М.: УРАО, 1999. – 256 с.
5. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование/Э.М. Береговская. – М., 1996. – 284 с.
6. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопр. языкознания. – 1996. – № 3. -С. 32-41.
7. Быков В. Проблемы словаря русского воровского интержаргона («Русской фени») // Быков В. Русская феня. – Смоленск, 1994. – 319 с.
8. Винник В.О. Жаргон // Українська енциклопедія. – К., 2000. – С. 167-168.
9. Гавлюк Д. Матеріали для словника українського комп’ютерного сленгу / Д. Гавлюк // Мова та історія. – К., 2003. – С. 45-56.
10. Ганич Д. Словник лінгвістичних термінів/Д. Ганич. – К., 1985. – 360 с.
11. Гапішко М. Доповнення до “Першого словника українського молодіжного сленгу» // Мова та історія. – К., 2004.
12. Глущенко Ю. В. Соціологія молоді: процеси концептуалізації в контексті соціокультурних змін: Авто-реф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.01. / Ю.В. Глущенко. – Х., 2006. – 20 с.
13. Дзюбишина-Мельник Н. Сучасний жаргон і сучасне розмовне мовлення / Н. Дзюбишина-Мельник // Наук. записки Національного ун-ту “Києво-Могилянська академія»: Філологічні науки. – К., 2002. – Т. 20.
14. Довідник з культури мови: [Посібник] / За ред. С.Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005. – С. 3-16.
15. Друм Т. Сленг: погляд з середини // Дивослово. – 1998. – № 12. – С. 59-60. 
16. Елистратов В.С. Русское арго в языке, обществе и культуре // Русский язык за рубежом. – М., 1995. – № 1 .
17. Капська А.Й. Виразне читання. Практичні заняття: Навч. Посібник/А.Й. Капська. – К.: Вища школа, 1990. – 175 с.
18. Копорский С. Воровской жаргон в среде школьников // Вестник просвещения. – 1997. – № 1. – С. 7-12.
19. Культура и молодежь: Состояие, проблемы, перспективы: Материалы круглого стола, 11 марта 2004 г. / Под общ. ред. Гуляева В.Н. – М.: Акад. тр. и социал. отношений, 2004. – 199 с.
20. Лапова Е.Б. О молодежном жаргоне // Русский язык. – Минск, 1990. – № 10; 
21. Леснов І. Український американський сленг // На УКМА – К., 2005. – С. 39-47
22. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
23. Лисовский В.Т. Молодежь в условиях социально-экономических реформ / В.Т. Лисовский. – СПб, 1999. – 457 с.
24. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник/Л.І. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
25. Молодежные субкультуры / Исламшина Т.Г., Цейтлин Р.С., Салагаев Р.С. – Казань: Изд-во Казаню гос. технолог. ун-та, 1997. – 115 с.
26. Молодёжь и общество на рубеже веков / Под науч. ред. И.М.Ильинского. – М., 1999. – 154 с.
27. Морозова Е.Н. Городские подростки – мойщики машин // Социологические исследования. – М., 2003. – №4. – С. 138-142.
28. Мосенкіс Ю. Л. Український молодіжний сленг сьогодні / Мосенкіс Ю. Л. – К., 1999. – 139 с.
29. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії. Посібник для вчителів/Г.А. Олійник. – Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2001. – 224 с.
30. Пентилюк М.І. Культура мовлення і стилістика: Пробний підручник/М.І. Пентилюк. – К.: Вежа, 1994. – 240 с.
31. Подюков И.П, Маненкова Н.Ю. Жаргонизированная лексика и фразеология в обиходно-разговорной речи молодежи // Лингвистическое краеведение. – Пермь, 1991. – С. 81-84. 
32. Сагач Г. Золото слів: Навчальний посібник для середніх і вищих навчальних закладі/Г. Сагач. – К., 1993. – 378 с.
33. Сагач Г. Риторика, 2-е видання/Г. Сагач. – К., 2000. – 556 с.
34. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.Селіванова. – Полтава: Довкілля, К., 2006. – 716 с. 
35. Синиця І. Психологія усного мовлення/І. Синиця. – К., 1974. – 206 с.
36. Смирнова О. Ю. Комп’ютерний сленг / О. Ю. Смирнова. – К., 2003. – 173 ч.
37. Ставицька Л. О. Арго, жаргон, сленг. Соціальна диференціація україн­ської мови / Л. О. Савицька. – К., 2009. –464 с.
38. Сухомлинський В. Сто порад учителеві/В. Сухомлинський. – К., 1988. – 304 с.
39. Тиркало С. Український молодіжний сленг сьогодні / С. Тиркало. – К., 1999. – 153 с.
40. Томан І. Мистецтво говорити/І. Томан. – К., 1989. – 257 с.
41. Уздинская Е.В. Семантическое своеобразие современного молодежного жаргона. // Активные процессы в языке и речи. – Саратов, 1991. – С. 34-38.
42. Харченко В.К. Разграничение оценочности, образности, экспрессии и эмоциональности в семантике слова // Русский язык в школе. – 1976. – № 3. – С. 66-71.
43. Шовгун А. О. Молодіжний сленг: причини та шляхи розвитку / А.О. Шовгун. – К., 1997. – 212 с.
44. Щур І. Підмова спілкування комп’ютерників : комунікативно прагматичний аспект // Мовні концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – К., 2003. – 319 с.

Електронні джерела

45. Мельник Я.Г. Експресивність у молодіжному сленгу як спосіб вираження ставлення до навколишньої дійсності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  – назва з екрана.