Сучасна українська організаційна культура - джерела та основний зміст 
ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 6
1.1 Сутність та джерела організаційної культури. Її вплив на ефективність управління 6
1.2 Структура та характеристики (атрибути) організаційної культури 9

РОЗДІЛ 2 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 24
2.1 Типові риси організаційної культури на підприємствах України 24
2.2 Рекомендації керівникам українських підприємств щодо формування організаційної культури 34

ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. Виханский О.С. Менеджмент/ О.С. Виханский. – М.: Гардарика, 2006. – 528 с.
2. Глухов В.В. Основи менеджмента/В.В. Глухов. – СПб.: «Специальная литература», 2005. – 328 с.
3. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала: Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы. – М.: МНИИПУ, 1996.- 752 с.
4. Горожанкина М.Е. Социальний капітал: політ економічний аспект [Текст]: монографія / М.Е. Горожанкіна; Донецьк: ДОНГУЕТ ім. М. Туган-барановського, 2006. – 289 с.
5. Гошко А., Дмитренко Г. Формирование украинской модели менеджмента//Персонал. – 2007. – №5. – С. 3-17.
6. Дафт Р.Л. Менеджмент/Р.Л. Дайт. – СПб.: Издательство «Питер», 2006. – 832 с.
7. Денисов В., Назарьева Н., Власова Н. Роль организационной культури в обеспечении конкурентоспособности предприятия на внешнем ринке // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: «Економічна думка».  – 2006. –  С. 16-17.
8. Жулинський М. Україна: перспективи ліберальної демократії //Дзеркало тижня. – 22 вересня, 2005.
9. Зайцев, Л.О. Соколова М. І. Організаційна поведінка: Підручник / Л. Г. Зайцев, М. І. Соколова. – М.: Економіст, 2006. – 665 с. 
10. Зайчикова Т. В. Особливості прояву та детермінанти синдрому “професійного вигоряння” у педагогічних працівників // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч.9. – 156 с. – С. 103 – 108.
11. Каганец И. Украинская модель менеджмента//Персонал. – 2009. – № 3. – С. 38-47.
12. Камерон, К. Квін, Р. Діагностика та зміна організаційної культури / Пер. з англ. Під ред. І.В. Андрєєвої. – СПб: Изд-во «Пітер», 2001. – 320 с. 
13. Карамушка Л. М. Дослідження актуальних проблем психології управління та організаційної психології у період трансформаційних процесів в Україні (До 10-річчя лабораторії психології управління) // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч. 9. – 156 с. – С. 91 – 100.
14. Коротков Е. М. Організаційна поведінка: Учеб. Посібник / За ред. Короткова Е. М. – М.: Тюмень, 2002. – 320 с. 
15. Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. – М.: Изд-во МГИК, 1994. – 346 с.
16. Оучи В. Теория “Z”. Методы организации производства. Японский и американский подходы: Пер. с англ.- М.: Экономика, 1984.- 183 с.
17. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культура/Ю.І. Палечі. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу. –  2007. – 211 с.
18. Паньковець В. Л. Проблема професійного стресу менеджерів освітніх організацій // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч.9. – 156 с. – С. 126-130.
19. Румянцева З. П., Саломатін Н. А. Менеджмент організації: Навчальний посібник / За ред. З.П. Румянцевої та Н.А. Саломатіна. – М.: Вид – во «Инфра-М», 2003. – 280 с. 
20. Семенов Ю. Г. Організаційна культура: управління та діагностика: Підручник для вузів / Ю. Г. Семенов. – К.: Інститут економіки УрОРАН, 2004 .- 180 с. 
21. Серкіс Ж. В. Організаційна культура школи: методика діагностики // Актуальні проблеми психології: Т.1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2001, випуск 1. – С. 240-245.
22. Серкіс Ж. В. Проблеми управління організаційною культурою // Теоретико-методологические проблемы совершенствования психологической подготовки менеджеров. Сб. научных трудов. Приложение к научному журналу «Персонал», №1 (55) – К., 2000. – С. 190-192.
23. Сладкевич В.П., Чернявський А.Д. Сучасний менеджмент організацій: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. МАУП, 2007. – 488 с.
24. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник/За ред. В.І. Воловича. – К: Укр. Центр дух. культури, 2006. – 736 с.
25. Туровець О.Г., Родіонова В.М. Теорія організації/За ред. О.Г. Туровець. – М.: Изд-во «ИНФРА-М», 2003. – 128 с. 
26. Філь О. А. Конкурентноздатна управлінська команда освітньої організації: розуміння практичними психологами сутності феномену, структури, принципів взаємодії // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К.: Міленіум, 2003. – Ч.9. – 156 с. – С. 136 – 140.
27. Хміль Ф. Про шляхи формування менеджменту в Україні//Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 92-94.
28. Шаталова Н. І., Бурнос Н. М. Управління персоналом на виробництві: Навчальний посібник для вузів / під ред. Н.І. Шаталової, Н.М. Бурносова – М.: Изд-во «Юніті» 2003. – 430 с. 
29. Шейн Е. Організаційна культура і лідерство: Учеб. посібник / За ред. Е. Шейн – Спб.: Изд-во «Пітер», 2002 . – 135 с.

Електронні ресурси

30. Махлуп Фріц Теорії фірми: маржиналістські, біхевіористські та управлінські [Електронний ресурс] //Економічна освітня енциклопедія. – 
31. Смирнова Н. Організаційна культура промислових підприємств: дослідження німецького будівельного концерну [Електронний ресурс]// – Електроний журнал «Економічна соціологія». – Режим доступу: 

 
 

Студентські статті