.

Бухгалтерський баланс

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ 7
1.1 Поняття балансу та його структури 7
1.2 Зміни в балансі при господарських операціях 10
1.3 Характеристика форми, змісту та структури бухгалтерського балансу 14

РОЗДІЛ 2. РОЗДІЛИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 19
2.1 Актив балансу 19
2.2 Пасив балансу 21

ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 зі змінами та доповненнями від 26.09.2011
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. зі змінами та доповненнями від 07.07.2011.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» від 26.09.2011
4. Постанова «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28 лютого 2000 р. N 419 / зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 07.09.2011.
5. Баканів М.І, Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізу». – М.: Фінанси і статистика, 2005. – 416 с. 
6. Бірюкова И.ДО, Кодрянський А.В. «Бухгалтерський облік в Україні». К.: 2006. – 265 с. 
7. Богатко А.Н. «Основи економічного аналізу». – М.: Фінанси і статистика, 2005. – 363 с. 
8. Богдановська Л.А, Віногоров Г.Г. «Методи фінансового аналізу». – Мінськ, 2004. – 363 с. 
9. Бутинець Ф.Ф. «Теорія бухгалтерського обліку». – 2-е вид. К.: Тов-во «Знання», 2006. – 640 с. 
10. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. – Житомир: ЖІТІ; 2009. – 640 с.
11. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник / за ред.. Р.Л. Хом’яка, В.І Лемі шевського/4-е видання. – Львів: «Інтелект-Захід» ; 2007. – 1072 с.
12. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. канд. екон. наук С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ: «Баланс-Клуб», 2006 р. – 768 с. 
13. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця./2-ге вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2005. – 320 с.
14. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартими: приклади та коментарі: Практичний посібник. –К.: Лібра, 2008. – 880 с. 
15. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2005. –416 с.
16. Грабова. Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник /за ред.. М.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2007. – 266 с. 
17. Даньків Й.Я, Лучко М.Р., Остапюк М.Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., Знання, 2007. – 243 с. 
18. Завгородній В.П. «Бухгалтерський облік в Україні»/4-е вид. – К.: А.С.К., 2004. – 848 с. 
19. Завгородній В.П., Партін Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Підручник/4-те видання. – К.: Знання, 2007. – 490 с.
20. Зубілевич С.Я., Кравченко І.Ю., Прокопенко О.О.,Школьніков Д.Г., Юревич Н.С. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України/4-тє вид., перероб. та доп – К.:USAID/IBTCI, 2008. – 476 с.
21. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. – 632 с. 
22. Любушин Н.П. «Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства». – М.: Юнити, 2005. – 471 с. 
23. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для ВНЗ / МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 531 с.
24. Партін Г.О. «Бухгалтерський облік: основи теорії і практики». – К.: Тов-во «Знання», 2004. – 245 с. 
25. Попович П.Я. «Економічний аналіз і аудит на підприємстві». –Т.: Економічна думка, 2005. – 351 с. 
26. Савицька Г.У «Аналіз господарської діяльності підприємства»/5-е вид. – Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2004. – 688 с. 
27. Сопков.У, Завгородній В.П. «Організація бухгалтерського обліку, контролю й аналізу». – К.: КНЕУ, 2005. – 260 с. 
28. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 471 с. 
29. Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський облік на підприємствах України». – К.: А.С.К., 2004. – 784 с. 
30. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл./6-те вид. – К.: А.С.К., 2005. – 734 с. 
31. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.
32. Фінансовий менеджмент: теорія і практика/ Під.ред. Стояновой Е.С./5-е вид. – М.: Перспектива, 2005. – 657 с.