.

Аудит собівартості окремих видів продукції на підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 6
1.1 Поняття, економічна суть собівартості продукції 6
1.2 Калькулювання собівартості окремих видів продукції 9

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 16
2.1 Мета й завдання аудиту витрат і собівартості продукції 16
2.2 Законодавчі основи аудиту витрат і собівартості продукції 18
2.3 Проведення аудиту собівартості окремих видів продукції 21

ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
ДОДАТКИ 32


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. зі змінами та доповненнями від 22.12.2011.
2. Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 23.04.1993 р. в редакції Закону України № 140-V від 16.09.2006 р. зі змінами та доповненнями від 07.07.2011.
3. П(с)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318, зі змінами та доповненнями;
4. П(с)БО 3 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 зі змінами та доповненнями від 09.12.2011;
5. П(с)БО 9 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами та доповненнями від 09.12.2011;
6. П(с)БО 15 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 зі змінами та доповненнями від 09.12.2011;
7. «Про затвердження Методичних рекомендацій із формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку» від 29 березня 2002 року № 64;
8. Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств» від 18.05.02 р. № 132, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МАП України від 06.12.01 р. № 355;


Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. Баканів М.І, Шеремет А.Д. «Теорія економічного аналізу». – М.: Фінанси і статистика, 2005. – 416 с. 
2. Бірюкова И.ДО, Кодрянський А.В. «Бухгалтерський облік в Україні». К.: 2006. – 265 с. 
3. Богатко А.Н. «Основи економічного аналізу». – М.: Фінанси і статистика, 2005. – 363 с. 
4. Богдановська Л.А, Віногоров Г.Г. «Методи фінансового аналізу». – Мінськ, 2004. – 363 с. 
5. Бутинець Ф.Ф. «Теорія бухгалтерського обліку». – 2-е вид. К.: Тов-во «Знання», 2006. – 640 с. 
6. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. – Житомир: ЖІТІ; 2009. – 640 с.
7. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник / за ред.. Р.Л. Хом’яка, В.І Лемі шевського/4-е видання. – Львів: «Інтелект-Захід» ; 2007. – 1072 с.
8. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. канд. екон. наук С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ: «Баланс-Клуб» , 2006 р. – 768 с. 
9. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця./2-ге вид. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2005. – 320 с.
10. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартими: приклади та коментарі: Практичний посібник. –К.: Лібра, 2008. – 880 с. 
11. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2005. –416 с.
12. Грабова. Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник /за ред.. М.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2007. – 266 с. 
13. Даньків Й.Я, Лучко М.Р., Остапюк М.Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К., Знання, 2007. – 243 с. 
14. Завгородній В.П. «Бухгалтерський облік в Україні»/4-е вид. – К.: А.С.К., 2004. – 848 с. 
15. Завгородній В.П., Партін Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: Підручник/4-те видання. – К.: Знання, 2007. – 490 с.
16. Зубілевич С.Я., Кравченко І.Ю., Прокопенко О.О.,Школьніков Д.Г., Юревич Н.С. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України/4-тє вид., перероб. та доп – К.:USAID/IBTCI, 2008. – 476 с.
17. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. К.: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. – 632 с. 
18. Любушин Н.П. «Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства». – М.: Юнити, 2005. – 471 с. 
19. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник для ВНЗ / МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 531 с.
20. Партін Г.О. «Бухгалтерський облік: основи теорії і практики». – К.: Тов-во «Знання», 2004. – 245 с. 
21. Попович П.Я. «Економічний аналіз і аудит на підприємстві». –Т.: Економічна думка, 2005. – 351 с. 
22. Савицька Г.У «Аналіз господарської діяльності підприємства»/5-е вид. – Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2004. – 688 с. 
23. Сопков.У, Завгородній В.П. «Організація бухгалтерського обліку, контролю й аналізу». – К.: КНЕУ, 2005. – 260 с. 
24. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 471 с. 
25. Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський облік на підприємствах України». – К.: А.С.К., 2004. – 784 с. 
26. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл./6-те вид. – К.: А.С.К., 2005. – 734 с. 
27. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.
28. Фінансовий менеджмент: теорія і практика/Під.ред. Стояновой Е.С./5-е вид. – М.: Перспектива, 2005. – 657 с.