Оцінка кредитної діяльності ЗАТ Приватбанк

дипломна робота 100 сторінок


ВИСНОВКИ

У процесі дослідження було розглянуто сутність кредитної діяльності комерційних банків, порядок здійснення кредитування, основні параметри управління кредитними ризиками та кредитним портфелем комерційного банку, охарактеризовано діяльність комерційного банку ЗАТ „ПриватБанк”, здійснено аналіз управління кредитними ризиками та кредитним портфелем ЗАТ „ПриватБанк”, окреслено порядок контролю за кредитним процесом комерційних банків, визначено напрями вдосконалення механізму управління кредитною діяльністю комерційних банків.
Отже, підсумовуючи усе викладене, можна зробити висновок, що кредитна діяльність є пріоритетним видом діяльності комерційних банків. Від того, наскільки добре банки здійснюють управління кредитною діяльністю, багато в чому залежить економічний стан регіонів, що ними обслуговуються. Банківські кредити сприяють збільшенню кількості робочих місць, будівництву об’єктів соціального та культурного призначення.
Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв’язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макрорівні, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу. Кредит виник з практичних потреб розвитку виробництва, його пристосування до умов постійного дефіциту капіталу – грошових і матеріальних ресурсів.
Кредитування господарських суб’єктів і громадян є однією з найважливіших функцій банків як спеціалізованих кредитних установ. Банківський кредит – необхідний інструмент стимулювання народного господарства, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники. В сучасних умовах необхідно навчитися правильно і ефективно використовувати банківський кредит в інтересах розвитку національної економіки України.
Кредитна діяльність є пріоритетною для більшості банків України. Визначення оптимальної структури кредитних операцій та ведення виваженої кредитної політики дозволяє уникнути значних втрат та отримати порівняно високі доходи. Поряд з тим існує можливість розробки нових банківських продуктів у цій сфері, адже ринок України знаходить на стадії розвитку і ще не повністю задовольняє потреби населення. Ще одним аргументом може слугувати і підвищення платоспроможності активної частини населення та її економічної культури, в результаті чого кількість клієнтів банків зростає.
У структурі балансу банку  кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, що має свій рівень дохідності та ризику. Тому для успішної діяльності банку, зокрема, для забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій, банки мають впровадити ефективну та гнучку систему управління кредитною діяльністю банку, зокрема, кредитними ризиками. Управляти ризиком означає чинити дії, спрямовані на підтримання такого рівня, який відповідає поставленим на даний момент цілям управління. Досягнути ж цього можна завдяки вивченню теоретичних і практичних питань щодо підходів та процесу управління кредитною діяльністю комерційного банку.
Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в забезпеченні максимальної дохідності за допустимого рівня ризику. Рівень дохідності кредитного портфеля залежить від структури і обсягу портфеля, а також від рівня відсоткових ставок за кредитами. На формування структури кредитного портфеля банку істотно впливає специфіка сектору ринку, який обслуговується цим банком. Для спеціалізованих банків структура кредитного портфеля концентрується в певних галузях економіки. Для іпотечних банків характерним є довгострокове кредитування. У структурі кредитного портфеля ощадних банків переважають споживчі кредити та позички фізичним особам.
 
 

Студентські статті