Планування та реалізація рекламної кампанії в діяльності комерційного підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА    5
1.1 Поняття, характеристика та особливості рекламної діяльності комерційного підприємства    5
1.2 Нормативно-правова база рекламної діяльності в Україні    11
1.3 Рекламна кампанія як складова рекламної діяльності підприємства    15
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ КОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА    18
2.1 Особливості процесу планування рекламної    18
2.2 Оцінка рекламної кампанії: основні методи    25
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ»    29
ВИСНОВКИ    34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996р. № 270/96-ВР (зі змінами 2004 року) [Текст] / Верховна Рада Україна // Законодавство про рекламу. – К. : Спілка рекламістів України, 1998. – 53 с.
2.    Васильєв Г.А. Основы рекламной деятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г.А. Васильев, В.А. Поляков – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 203 с.
3.    Гаркавенко С.С. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / С.С. Гаркавенко. – 2-ге вид., доп. – К.: ВД «Лібра», 2002. – 712с.
4.    Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры [Текст] / Е.П. Голубков. – М. : ИД «Дело», 1995. – 192 с.
5.    Дейан А. Реклама [Текст] / А.Дейан. – СПб.: Изд-во «Нева», 2004. – 312 с.
6.    Ємцева Л. Особливості рекламної стратегії підприємств споживчого ринку [Електронний ресурс]
7.    Єрмаков В.В. Рекламное дело [Текст] : учеб. пособ. – М.: Изд-во МПУ, 2004. – 286 с.
8.    Засновники [Електронний ресурс] –
9.    Історія [Електронний ресурс]. –
10.    Картер Г. Эффективная реклама [Текст] / Г.Картер. – М.: Сирин-Либра, 1998. – 208 с.
11.    Климин А. Медиапланирование своими силами. Готовые маркетинговые решения [Текст] / А. Климин. – СПб. : Питер, 2007. – 192 с.
12.    Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб / В.М Куценко. – К.: МАУП, 2003. – 184 с.
13.    Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент [Текст] : навч. посіб / Т.І Лук’янець. – К.: КНЕУ, 1998. – 276 с.
14.    Маркетинг для магістрів [Текст] : навч посіб. / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 928 с.
15.    Миронов Ю.Б. Основи рекламної діяльності [Електронний ресурс] / Ю.Б Миронов, Р.М Крамар.
16.    Мізюк Б.М. Стратегічне управління [Текст] : підруч. / Б.М. Мізюк. – Л. : ВД «Магнолія», 2007. – 392 с.
17.    Назайкин А.Н. Медиапланирование на 100% [Текст] / А.Н Назайкин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 460 с.
18.    Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посіб./ Г.В.Осовська, О.А.Фіщук, І.В.Жалінська. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.
19.    Офіційні правила [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
20.    Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика [Текст] / Е Песоцкий. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 155 с.
21.    Примак О.Т. Маркетингові комунікації на сучасному ринку [Текст] : навч.посіб / О.Т. Примак. – К.: МАУП, 2003. – 342 с.
22.    Ромат Є. Основи реклами [Текст] : навч. посіб / Є Ромат. – К.: Студцентр, 2006. – 288 с.
23.    Стадник В.В. Менеджмент [Текст] : підручник / В.В Стадник, М.А Йохна. – К.: Академ-видав, 2007. – 472 с.
24.    Три століття в одному ролику для «Львівське 1715» [Електронний ресурс].
25.    Уэллс У. Реклама: Принципы и практика [Текст] / У.Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. – СПб. : Питер, 2001. – 800 с.
26.     Циба Т.Є. Маркетингове планування [Текст] : Навч. посіб. / Т.Є Циба, М.І Сокур, В.І Баюра. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 128 с.
27.     Компанія „Росан-Цінні папери” [Електронний ресурс]. -