Особливості фінансування діяльності ВАТ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………..………………………………………3
РОЗДІЛ 1   ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
1.1  Організаційно-правова форма господарювання відкритих акціонерних товариств…………………………............................……………………………………..5
1.2 . Класифікація та роль акцій у діяльності відкритих акціонерних товариств.........………………………………………………………………..…………...9
1.3. Сутність та особливості емісії акцій відкритого акціонерного товариства.……..................................................................................................................13
РОЗДІЛ 2   ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ВАТ „ШЛЯХОВИК”
2.1.Загальна характеристика діяльності ВАТ „Шляховик” …………………..…....…18
2.2. Аналіз основних показників фінансового стану підприємства…………………..20
2.3. Оцінка джерел фінансування діяльності ВАТ „Шляховик”………...……………27
РОЗДІЛ 3   ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ
3.1. Шляхи оптимізації діяльності відкритих акціонерних товариств в Україні…..…30
3.2. Негативні сторони діяльності відкритих акціонерних товариств та шляхи їх вирішення………………………………………………………………………………...33
3.3. Досвід зарубіжних країн у функціонуванні корпорацій та перспективи його використання в Україні …………………………………………………………………38
ВИСНОВКИ……………...…………………………..…………………………………..46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………...……………..……………………….49
ДОДАТКИ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року: Офіційне видання. -К.: Атака, 2004. - 416с. www.zakon.rada.gov.ua/laws
2.    Закон України «Про господарські товариства» № 1576-ХІІ від 19.09.91р. www.corporation.com.ua
3.    Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» №1201-ХІІ від 18.06.91р. www.corporation.com.ua
4.    Проект Закону України «Про акціонерні товариства» www.corporation.com.ua
5.    Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. №1707-ІІІ, від 08.06.2000 р. №1829-ІІ.
6.    Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.
7.    Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., що навч. за освітньо-проф. програмою спеціаліста зі спец."Фінанси", "Банківська справа":"Облік і аудит". — 2.вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 2003. — 384 с.
8.    Барнич Ю.О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". Видавничо-поліграфічний факультет. — К.: ВАТ "УкрНДІСВД", 2002. — 120 с.
9.    Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит" / Центральна спілка споживчих товариств України; Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво ЛКА, 2002. — 112 с.
10.    Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 191 с.
11.    Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 148 с.
12.    Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К.: Кондор, 2003. — 364 с.
13.    Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра фінансів і банківської справи. — Д.: Видавництво ДАУБП, 2001. — 224 с.
14.    Кульчицький М.І. Економічне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні: Дис. канд. екон. наук: 08.06.02 / НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л.: Каменяр, 2003. — 161 с.
15.    Петрович И.М. Атаманчук Р.П. Производственная мощность и экономика предприятия. – М.: ИНФРА-М 1990. – 298 с.
16.    Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ХДЕУ, 2002. — 164 с.
17.    Плисак В.Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України - №1, 2001 р. с 67 – 72.
18.    Хрипач В.Я.Экономика предприятия. – Минск: Лата, 2004. – 254 с.
19.    Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. — К.: А.С.К., 2003. — 229 с.