Політико-правові вчення Платона

 
ЗМІСТ
   ВСТУП……………………….…………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1.  СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОГЛЯДІВ ПЛАТОНА……..……………………………………………………6
1.1. Виховання та освіта як фактор впливу на формування світогляду Платона…………………………………………………………………………….6
1.2. Політичне становище тогочасної Греції та відношення Платона до нього………………………………………………………………….……………8
РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ПЛАТОНА ПРО ДЕРЖАВУ……………………………………………………………..…………11
2.1. Головні ідеї, щодо існування держави як цілісної системи………..…….11
2.2. Концепція ідеальної держави Платона……………………………………13
РОЗДІЛ 3. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ПЛАТОНА ПРО ПРАВО……………………………………………………………………...…….17
3.1. Основні положення та засади вчень щодо права…………………………17
3.2. “Другий за гідністю” державний лад……..……………..…...…….........…20
ВИСНОВКИ...........................................................................................................23СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….……25

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Афоризмы Платона : [Електонний ресурс]. –
2.    Дробышевский С.А. История политических и правовых учений: основные классичесике идеи. Учебное пособие // М. : Юристь, 2003. - 412 с.
3.    История политических и правовых учений : Учебник для вузов // Под общей ред. О.В. Мартышка // М: НОРМА, 2004. - 912 с.
4.    История политических и правовых учений. Учебник для вузов // Под ред. О. Э. Лейста. М.: "Зерцало", 2006. — 568 с
5.    История политических и правовых учений: Учебник для вузов // Ред. В.С. Нерсесянц // 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2004. - 944 с.
6.    История философии в кратком изложении // Пер. С чеш. И. И. Богута — М.: Мысль, 1991. - 590с.
7.    Історія розвитку правової думки. Курс лекцій // К: Либідь, 1996 – 176 с.
8.    Кирилюк Ф.М. Історія політології : Підручник для вищих навчальних закладів // К.: Знання України, 2002. - 535 с.
9.    Класика політичної думки від Платона до Макса Вебера : Пер. З нім. // Під ред. Є. Причепія // К.: Тандем, 2002.-584 с.
10.    Крестовская Н.Н. История политических и правовых учений // Н.Н. Крестовская, А.Ф. Цвиркун. – Харків: Одиссей, 2002. – 448 с.
11.    Лурье С.Я. История Древней Греции. М., 1990. – 408 с.
12.    Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии (общий курс) : Учебное пособие. — М.: Академический Проект, 2003- 880 с.
13.    Платон. Держава. / Пер. з давньогр. Д. Коваль. – К.: Основa, 2005. – 355 с.
14.    Платон. Діалоги: Пер. з давнього. // Передмова В.В. Шкоди, Г.М. Куц ; Примітки Й. Кобова – Харків: Фоліо, 2008. – 349 с.
15.    Платон : Государство: [Електонний ресурс].
16.    Платон. Законы : [Електонний ресурс].
17.    Платон: Собрание сочинений в 4 т. Т. 1 // Общ. Ред. А.Ф.Лосев и др. Авт вступ статьи А.Ф.Лосеев; Приеч. А.А.Тахо-Годи; Пер. с древнегреч.-М.: Мысль, 1990.-860с.
18.    Рахматуллин Э.С. , Модестов В.П. История социально – политических учений : Учебник // Казань, 1992. – 76с.
19.    Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки : Пер. З англ. – К.: Основа, 1997. – 838 с.
20.    Солових В. П Культурологічно-історичні аспекти формування перших моделей державного управління.
21.    Федорова М. Классическая политическая философия. – М.: Весь Мир, 2001.-224 с.
22.    Хрестоматія з історії всесвітньої політичної думки : Навч. посіб. – Миколаїв, 2002. - 220 с.
23.    Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.