Юридична термінологія в економічному дискурсі 2


 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСКУРСУ ТА ЙОГО ВИДІВ    6
1.1 Дискурс. Типи дискурсу    6
1.2 Текст як форма дискурсу    9
РОЗДІЛ 2. ТЕРМІНОЛОГІЯ. ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ    13
2.1 Термінологічна  лексика – поняття  та функції    13
2.2 Види  та  класифікація юридичних  термінів    16
2.3 Юридичні терміни в економічних текстах    23
РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЖИВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ В АНГЛОМОВНИХ ДОГОВОРАХ    27
3.1 Особливості мотивації термінів    27
3.2 Характеристика вживання юридичної термінології в економічному дискурсі на прикладі англомовних економічних договорів    29
ВИСНОВКИ    34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    38
ДОДАТКИ    41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. – М.: Наука, 1974. – 367 с.
2.    Арнольд И.В. Стилистика современного анлийского языка (стилистика декодирования): Учебное пособие для студентов фак. и ин-тов иностр.яз. – Л., «Просвещение», 1973. - 300с.
3.    Бацевич Ф.С Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.:Видавничий центр «Академія», 2004 – 344с.
4.    Брагина А.А. Значение и оттенки значения в термине// Терминология и культура речи. – М.: Наука, 1981. – С.37-47.
5.    Важева Ф.А. Некоторые принципы систематизации терминов и понятий (на материале социологии)// Место терминологии в системе современных наук. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – С.71-75.
6.    Виноградов В. С. Общие лексические вопросы. – М., 2004. – 312 с.
7.    Волкова И. Н. Стандартизация научно-технической терминологии. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 200 с.
8.    Ганич Д. І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища шк., 1985. – 360 с. 
9.    Герд А.С. Еще раз о значении термина // Лингвистические аспекты терминологии. – Воронеж, 1980. – С.3–9.
10.    Городецкий Б.Ю. Термин и его лингвистические свойства// Структурная и прикладная лингвистика. – М., 1987. – Вып. 3. – С.54-62.
11.    Гринев С.В. Терминологические заимствования (Краткий обзор современного состояния вопроса) // Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов. – М.: Наука, 1982. – С.108-135.
12.    Гумовська І. М., Англійська юридична термінологія в економічних текстах: генезис, дериваційні та семантично-функціональні аспекти. – Л., 2000. – с.
13.    Д’яков А.С, Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – К.: Вид. Дім “КМ Асаdemіа”, 2000. – 218 с
14.    Даниленко В.П. Лингвистические требования к стандартизуемой терминологии// Терминология и норма (О языке терминологических стандартов). – М.: Наука, 1972. – С.5-32.
15.    Дерді Е.Т. Словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських юридичних термінів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю германські мови. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003. – 315 с.
16.    Енциклопедичний юридичний словник – К., 2001. – 315 с.
17.    Єфімов Л.П., Ясінецька О.А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
18.    Звягінцев В.А. Семасіологія. – К.: „Вища школа”, 1979. – 301 с. 
19.    Іващишин О.М. Структурні особливості та семантична диференціація термінів - словосполучень у науково-технічних текстах// Іноземна філологія. – 1996. – Вип. 109. – С.41-44.
20.    Калюжна В.В. Стиль англомовних документів. – К.: Наукова думка, 1982. – 151 с.
21.    Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця, Нова Книга, 2002. – 564с.
22.    Коваленко А. Я. Науково технічний переклад // вид. Карп’юка. – К., 2001. – 238 с.
23.    Колесник Д. М., Пашковська Н. А. Структурний та семантичний аспекти англійської юридичної термінології. – К., 2004. – 384 с.
24.     Комісаров В. Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І. Посібник з перекладу з англійської мови на російську. – К.: «Вища школа», 1985. – 289 с.
25.    Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови. – Харків, 1993. – 353 с.
26.    Петров В.В. Семантика научных терминов. – Новосибирск: Наука, 1982. – 123 с. 
27.    Раєвська Н. М.  English lexicology. – К., 1991. – 398 с.
28.    Суперанская А. В., Подольская Н. В. Общая терминология: теоретические вопроссы. – М., 1989. – 243 с.
29.    Українсько-російський словник: 120 000 слов\ Укл.Л.С.Паламарчук, Л.Г.Скрипник. – К.: Головна редакція УРЕ, 1986.-940с.
30.    Уфимцева А.А., Азнаурова Э.С., Телия В.Н. Языковая номинация: Виды наименований. – М.: Наука, 1977. – 358 с. 
 
 

Студентські статті