Функціональні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи

 
ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..3
Розділ 1 Теоретичні засади дослідження похідних та складних іменників зі значенням особи в англійській мові…………………………………...............6
1.1. Підходи до визначення похідного та складного слів………………………………………………………….…………………....6
1.2. Основні аспекти функціональної теорії похідного слова……………………………………………………………………………..9
1.3. Семантична категорія особи як об’єкт дослідження…………………………………………………………………….10
Розділ 2 Функціональні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи в англійській мові…………………………….………..…..24
2.1.   Структурні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи…………………………………………………….…...............................24
2.2.    Семантичні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи……………………………… …………………………………………..29
Загальні висновки…….……………………………………………………….39
Список використаної літератури…………………………………………......42
Додаток  А…………...…………...……………………… …………………...45
Додаток Б………………………………………….…………………..............48
 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця XX століття як складова мовної картини світу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: спец.10.02.04. “Германські мови”/ І.В. Андрусяк. – Київ, 2003. – 20c.
2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. -М: Наука, 1988.-338 с.
3. Архипов И.К. Семантика производного слова английского языка. -М.: Просвещение, 1984. - 123 с.
4.  Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969.-607 с.
5. Бабушкин А.П. Обьек тивное и субьективное в категоризации мира // Общие проблеми строения и организации языковых категорий: Материалы научной конференции. - М.: РАН, 1998. - С. 28-31.
6. Беляева Т.М. Словообразовательная потенция, валентность и активность глагольных основ в английском языке. АДД. – Л., 1974, 34 с.
7. Бондаренко В. О. Структура інноваційних складних слів сучасної англійської мови: дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / В. О. Бондаренко. – К., 2001. – 185 с.
8. Ботничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке. – К., 1988, 231 с.
9. Василевская Е. А. Словосложение в русском языке: учебное пособие / Е. А. Василевская – М.: Учпедгиз, 1962. –132 с.
10. Гинзбург Е.Л. Словообразование и синтаксис. - М.: Наука, 1979. - 264с.
11. Гончарова Т.В. Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській мові: Автореф. … дис. канд.. філол. наук: 10.02.04. – Донецьк, 2006. – 18 с.
12. Елисеева В.В. Лексикология английского языка, СПб., 2003, 144 с.
13. 3емская Е.А. Словообразование как деятельность. - М.: Наука. - 1992. -221 с.
14. Карощук П.М. Словообразование английского языка. – М., 1977, 169 с.
15. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. – М.: Наука, 1986. – 150с.
16. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова.. - М.: Наука, 1984. - 199 с.
17. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование? - М.: Наука, 1965. - 78 с.
18. Кудрявцева В.А. Соотношение явных и скрытых значений в семантике производного слова - Алма-Ата: Гылым - 1991.-151 с.
19. .Мешков О.Д. Семантические аспекти словосложения английского языка. - М.: Наука, 1986. - 208 с.
20. Мешков О.Д. Словосложение в современном английском языке. -М.: Высшая школа, 1985. - 187 с.
21. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. – М.: Наука, 1976. – 246 с.
22. Отин Е. С. Номинационные процессы в русской ергонимии ХХ века / Е.С. Отин // Актуальные вопросы теории язика и ономастической номинации: сб. науч. статей. – Донецк: ДонГУ, 1993. – С. 83-84.
23. Павлюк А.Б. Типи слів за морфемною будовою в сучасній англійській мові//Наук.вісн. ВНУ. – 2002. - №5. – с.177-180
24. Полюжин М.М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення: Монографія. - Ужгород: Закарпаття, 1999. - 240 с.
25. Полюжин М.М., Омельченко Л.Ф. Функциональное словосложение и префиксальньїе ономасиологические категории в английском язьіке: учебное пособие-Ужгород: Закарпатье, 1997.-99 с.
26. Приходько Г.І. Словотвір у системі оцінюючої лексики. - Запоріжжя: Запорізький державний університет, 1999. - 82 с.
27. Селіванова О.О. Складне слово: мовні моделі світу (основи зіставної композитології рос. та укр. мов). - Черкаси: Черкаський державний університет, 1996. - 297 с.
28. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М.: Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1957. – 287 с.
29. Степанова М.Д. Методы синхронного анализа лексики – М., 1968, 208 с.
30. Шахрай О.Б. К вопросу о суффиксальной полисемии и омонимии (на материале субстантивного суффикса -er в современном английском языке). – НДВШ, ФН, 1969. – №6. – С. 129-133.
31. Янко Н.А. Реализация потенции основ существительного в современном английском словосложении: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата фил. наук: спец. 10.02.04 “Германсие языки”/ Н.А.Янко – Киев,1978. – 28с.
32. Янукян Т.Г. Функціонування суфікса -er із значенням особи в різних субмовах німецької і англійської мов // Матеріали міжвузівського лінгвістичного семінару. – Донецьк: Донецький держ. ун-т., 1970. – С. 125-132с.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ:

33. Англо-український словник: у 2 т. – Том 1. – Близько 120 000 слів / Склав М.І. Балла. – К.: Освіта , 1996 – 752 с.
34. Англо-український словник: у 2 т. – Том 2. – Близько 120 000 слів / Склав М.І. Балла. – К.: Освіта , 1996 – 712 с.
35. Большой англо-русский словарь: в 2 т. – Том 1.(Под ред. И.Р. Гальперина). – М. – 1980 – 1127 с.
36. Большой англо-русский словарь: в 2 т. – Том 2.(Под ред. И.Р. Гальперина). – М. – 1980 – 1202 с.
37. Новий англо-український українсько-англійський словник. – 42 000 слів / під ред. О. А. Аматуні. – К.: Аконіт, 2006. – 540с.
38. English – Ukrainian dictionary. – Близько 20 000 слів / за ред.. Ю.О. Жлуктенка. – К.: Радянська школа, 1978. – 445с.
39. Oxford English-Russian Dictionary. ( Edited by P. Falla). – Oxford University Press. – 2000. – 940 с.