Мовні особливості творів Уласа Самчука як засіб відтворення національного портрету укр. людини

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ    6
1.1 Поняття тропів та особливості їх використання в художніх текстах    6
1.2 Діалектизми та їх роль в художній літературі    9
1.3 Особливості вживання розмовної мови в художніх творах    13
Висновки до першого розділу    18
РОЗДІЛ 2. МОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ У РОМАНІ „МАРІЯ» – ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ ДУХОВНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ    19
2.1 Лексико-стилістичні особливості характеристики основних персонажів роману    19
2.2 Мовні особливості змалювання головних героїв роману    25
Висновки до другого розділу    30
РОЗДІЛ 3. МОВА ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ У РОМАНІ «ВОЛИНЬ»    31
3.1 Особливості використання тропів в романі „Волинь»    31
3.2 Лінгвоетнічні особливості роману «Волинь»    37
3.2.1 Діалектизми та їх роль в змалюванні національного портрету українця    37
3.2.2 Роль розмовної лексики та просторіччя у змалюванні образу національного героя    43
Висновки до третього розділу    52
ВИСНОВКИ    53
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    56
 


 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок: У 2-х т. /Г.Л. Аркушин. – Т.2: О– Я. – Луцьк.: Вежа, 2000. – 458 с.
2.    Аркушин Г.Л. Словник західнополіських говірок: У 2-х т./Г.Л. Аркушин. – Т.1: А– Н. – Луцьк.: Вежа, 2000. – 354 с.
3.    Аркушин Г.Л. Станьмо на сторожі слова // Українська мова та література в школі/Г.Л. Аркушин. – 1990. – № 5. – С. 62.
4.    Бесача Р. Просторіччя як нестандартизовані елементи в українській літературній мові // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку/Р. Бесача. – Тернопіль: Збруч, 1999. – С. 164-169.
5.    Бичко А. Феномен української інтелігенції. Спроба екзистенціального дослідження/А. Бичко. – Дрогобич, 1997. – 116 с.
6.    Бублейник Л.В. Особливості художнього мовлення/Л.В. Бублейник. – Луцьк: Вежа, 2000. – 122 с.
7.    Ганич Д.І. Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів/Д.І. Ганич. – К.: Вища шк., 1985. – 360 с.
8.    Гладіна Г. Основи аналізу ненормативних лексем (на матеріалі новел Григорія Косинки) // Укр. мова і літ./Г. Гладіна. – 1999. – Ч. 41(153). – С.11.
9.    Гогулина Н.А. Глаголы личностных отношений в функционально-синтагматических рядах//Функциональная семантика слова/ Н.А. Гогулина. – Свердловск, 1992. – 186 с.
10.    Гуцульські говірки. Короткий словник // Відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.
11.    Екзистенціалізм як домінанта жанрової структури роману «Марія» Уласа Самчука // Освітянин. –1998. – №5. –С. 38–39.
12.    Ефимов А.И. Стилистика русского язика/А.И. Ефи мов. – М.: Просвещение, 1969. – 261 с.
13.    Жанрова специфіка роману У.Самчука «Кулак» // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С.12-18.
14.    Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови/М.А. Жовтобрюх. – К.: Вища шк., 1972. – Ч. I. – 402с
15.    Зелінська Л. Улас Самчук. Волинські паралелі його шляху й епосу // Українська мова та література/Л. Зелінська. – 3 січня – 1996. – С. 2.
16.    Коваль А.П. Культура української мови/А.П. Коваль. – К.: Наук. думка, 1964. – 192 с.
17.    Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови/А.П. Коваль. – К.: Вища шк., 1987. – 349 с.
18.    Кодухов В. И. Общее языкознание/В.И. Кодухов. – М.: Высш. шк., 1974. – 303 с.
19.    Кожина М. Стилистика русского язика/М. Кожина. – М.: Просвещение, 1983. – 222 с.
20.    Корзонюк М.М. Матеріали до словника західноволинських говірок // Українська діалектна лексика. Збірник наукових праць. – К.: Наукова думка, 1987. – С. 62–267.
21.    Лисенко П. С. Словник поліських говорів/П.С. Лисенко. – К.: Наукова думка, 1974. – 260 с.
22.    Літературознавчий словник-довідник/ Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.
23.    Медвідь О. Просторіччя як категорія мовознавства і перекладознавства // Мовознавство: тези та повідомлення Ш Міжнародного конгресу україністів. – Х.: Око, 1996. – С. 328–334.
24.    Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского язика/А.Н. Мороховский. – К.: Выща школа, 1991. – 272 с.
25.    Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови/О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1993. – 247 с.
26.    Проблема національного характеру в романі «Гори говорять!» У.Самчука // Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. – Тернопіль, 1999. – С. 304-309.
27.    Проблема національної самоідентифікації героя в романі «Гoри говорять!» У.Самчука, його типи й архетипи // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – Вип. 4. – С.69-78.
28.    Романи–епопеї У.Самчука в оцінці української діаспорної критики // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 1999. – С.174-177.
29.    Русанівський В.М. Сила і краса (Особливості мови творів В.Винниченка) // Укр. мова і літ. в шк./В.М. Русанівський. – 1992. – №2. – С. 41-46.
30.    Самчук У.О. Волинь: Роман у трьох частинах/У.О. Самчук. – Т.1. – К.: Дніпро, 1993. – 574 с.
31.    Самчук У.О. Волинь: Роман у трьох частинах/У.О. Самчук. – Т.2. – К.: Дніпро, 1993. – 334 с.
32.    Самчук У.О. Марія. Хроніка одного життя: Роман/У.О. Самчук. – К., 1991. – 190 с.
33.    Словник української мови: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1970-1980. – Т. 1-11.
34.    Соціально-психологічна проблематика роману Уласа Самчука «Кулак»// Освітянин. – 1997. – №4-5. – С.45-46.
35.    Сучасна українська літературна мова. Стилістика / За ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – 587 с.
36.    Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові/ Уклад.     О. Сліпушко. – К.: «Криниця», 1999. – 504 с.
37.    Томашевский Б.В. Стилістика/Б.В. Томашевский. – Л.: Изд ЛГУ, 1983. – 228 с.
38.    Тураева З. Я. Художественный текст и пространственно–временные предложения // Семантико–стилистические исследования текста и предложений/З.Я. Тураева. – М., 1980. –78 с.
39.    Функції хронотопу в романі–епопеї «Волинь» У.Самчука // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 1998. – Вип. 2. – С.12-16.
40.    Художньо–історична візія світу Уласа Самчука в романі–епопеї «Волинь»// Духовна і науково–педагогічна діяльність І.І.Огієнка (1882–1972) в контексті українського національного відродження. – Кам’янець-Подільський. – К., 1997. – С.267-272.
41.    Чабаненко В.А. Основи мовної експресії/В.А. Чабаненко. – К.: Вища шк., 1984. – 167 с.