Особливості регіональної інтеграції у Східній Азії

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ДОСЛІДЖЕННЯ 6
1.1 Економічна інтеграція в Азії 6
1.2 Загальна характеристика Азіатсько-Тихоокеанського регіону 9
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СХІДНІЙ АЗІЇ 23
2.1 Специфіка міжнародного поділу праці в регіоні 23
2.2 Посилення економічної взаємозалежності країн Східної Азії 28
2.3. Характеристика інтеграційних угруповань у регіоні 35
ВИСНОВКИ 45
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Авдокушкин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: Маркетинг, 2005.
2.    Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф., Виноградов В.В., Бар-тенев С.А. Мировая зкономика / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Юрист, 2008. - С. 320-325; 494-512; 538-576; 613-641.
3.    Гайдуцький А.П. Залучення іноземних інвестицій в економіку Китаю (досвід для України) // Актуальні проблеми економіки. – 2008. -№7.-С. 14-20.
4.    Дворніков М. Є. Міжнародна економіка. Навч. посібник для студ. екон. спец. — Вінниця, ВДТУ, 2006. — 201 с.
5.    Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, К. І. Ржепітевськьго. — К.: ЦУЛ, 2008. — 352 с.
6.    Економіка зарубіжних країн: Підруч. / А. С. Філіпенко, В. А. Вергун, І. В. Бураківський та ін. — 2-ге вид. — К.: Либідь, 1998.
7.    Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. — М.: Междунар. отношения, 2005.
8.    Козик В. В., Панкова Л.А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Знання- Прес, 2008. — 406 с.
9.    Кудров В. М. Мировая экономика: Учебник. — М.: Издательство БЕК, 2004. — 464 с.
10.    Кукурудза І. І. Міжнародна економіка: Матеріали до лекцій та семінарів. — Черкаси: РВВ Черкаського державного університету, 2005. — 186 с.
11.    Лиу Конг Тхань. Досвід залучення іноземних інвестицій в економіку В'єтнаму // Економіка України. - 2007. - № 3. - С. 70.
12.    Мусіна Л. Економічна політика і розвиток реформ у Південній Кореї: досвід для України // Економіка України. – 2007. - № 11. – С. 80.
13.    Овчинников Г. П. Международная экономика: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2004.
14.    Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фр. — М.: Прогресс; Университет, 1994.
15.    Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. — К.: Таксон, 2005. — Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика.
16.    Румянцев А.П., Клименко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю., Савчук В.І. Міжнародна економіка, К.: Знання-Прес, 2008 – С. 373–381.
17.    Солонінко К. С, Урманов Ф.Ш., Ярошенко СА. Світова економіка і міжнародні економічні відносини. –Житомир: ЖІТІ, 1997. – С. 100– 121.
18.    Тэор T. Р. Mировая экономика. — СПб.: Питер, 2006. — 224 с.
19.    Філіпенко А. С, Будкін В. С, Веклич О. О., Годун С.Д., Дудченко М.А. та ін. Світова економіка. – К.: Либідь, 2007. – С. 349–368.
20.    Халевинская E., Крозе И. Mировая экономика: Учебник. — M.: Юристъ, 2004.
21.    Хасбулатов Р. И. Mировая экономика. — M.: ИЖСАт!, 1994.
 
 

Студентські статті