Концепт добро в англомовній картині світу на прикладі євангелії від Луки

 
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
     РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДОБРО»…………………………………………………….…………………….6
1.1    Концепт як об\'єкт дослідження в науці про мову………………………………….…………………………………....6
1.2    Поняття «ДОБРО» в англійській мові………………………………….9
    РОЗДІЛ 2 Концепт «добро» в англомовній картині світу на прикладі євангелії від луки...................................................................18
      2.1 Лексичне вираження концепту «ДОБРО» в англомовному тексті Євангелія від Луки………………………………………………………….…...18
      2.2 Різні виміри «ДОБРА» в Євангелії від Луки……………………….….27
ВИСНОВКИ………………………………………………………..…..………...31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….………..35
ВИСНОВКИ
    Поняття «ДОБРО» є універсальною цінністю, яка свідомо співвідноситься з вищими цінностями, вищим благом – ідеалом і виступає як еталон і оцінка. Історично перше уявлення про добро включали ідеї цінного і корисного. Добро – це провідне оцінне поняття, що визначає аксіологічні аспекти діяльності людини. Воно зорієнтоване на систему універсальних ті індивідуальних цінностей, які є базою для формування аксіологічної категорії добра в цілісній англомовній картині світу.
    Ціннісна складова поняття «ДОБРО» градуйована. Вищими є духовні цінності, серед яких найвищі – «абсолютні» християнські цінності: доброта, праведність, благочестивість; нижчі рівні займають утилітарні цінності:успіх, добробут, багатство.     
        Концепт «ДОБРО» залежить від ситуації, в якій він формується. Характер оцінки залежить від соціокультурного контексту, відповідно до якого об'єкт оцінюється за певною шкалою цінностей. Тому можемо спостерігати, як концепт «ДОБРО» займає одну з провідних позицій у сфері духовного життя людини,і на понятті якого формуються універсальні та індивідуальні етичні погляди в кожної людини. Концепт «ДОБРО» відображається в певному контексті, трактується по-різному з точки зору різних осіб, варто зауважити, що досить часто розуміння добра  різними людьми відрізняються.       Багатогранним і різноплановим постає концепт «ДОБРА» в Євангелії від Луки. Тут він постає універсальним явищем, яке характерне для всього людства, що шукає шлях до спасіння своїх душ. Тільки ставши на праведний шлях, який прокладено самим Богом, людина пізнає істину і дістане спасіння. Шлях цей оснований на засадах ДОБРА.
          Поняття «ДОБРО» як елемент англомовної картини світу представлене значеннями прикметниками good. Слово good має до 2х десятків значень. Його доповнює ряд синонімів:  kind, virtuous, useful, valid, pleasing, considerable  тощо. Прикметник good має цілий ряд похідних  goodish, goodness, goods та інші. Базові значення прикметника good: такий, що має високий стандарт, необхідні якості, приємний, морально правильний, корисний, добрий, доброчесний, великий, якісний.
     Концепт «ДОБРО» вербалізується на лексичному рівні первинними і вторинними номінаціями. До первинних належить прикметник good і його синоніми, до вторинних належать метафоричні номінації концепту добра, які представлені символами, заснованими на християнській етиці: блаженство, світло і т. п.
     Проте самих лише лексичних засобів недостатньо, що повністю побачити картини добра, зображених у творі. Концепт «ДОБРО» глибоко закодований у тексті, і лексика служить засобом для його розгадки.
     Отримані результати і висновки можуть бути використані при дослідженні вербалізованих концептів культури в англомовній картині світу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
        
1.    Алексейчук. И. С. Особенности формирования  смысла понятий «мораль» и «добро» // Гилея. – 2010. − №33.− С. 159− 165.
2.    Воркачев С.Г. Лингвоконцептология и межкультурная коммуникация: истоки и цели. // Филологические науки. - 2005. − № 4. − С. 76–83
3.    Гришкова Н. В. Концепт як мовно-культурний феномен / Н. В. Гришкова // Наукові       записки НаУОА.  Серія: Філологічна. − Острог.: Вид-во НаУОА, 2009. − Вип. 11.− C. 187−193.
4.     Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – М. : Гнозис, 2004. – 390 с
5.    Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка  / Д. С. Лихачев // Известия АН России. − Сер. Л-ра и яз. − 1993. − Т. 52. − № 1. − С. 2−9.
6.    Малахов В. А. Курс лекцій: Навч. посібник — 3-те вид.— К.: Либідь, 2001. — 384 с.
7.    Маслова В. А. Когнитивная лингвистика / В. А. Маслова. – Учеб. пособ. – Мн.: Тетра Системс, 2004. – 220 с.
8.    Матвеева Т. В.  Учебный словарь: русский язык, культура, речи, стилистика, риторика / Т. В. Матвеева. М.: Флинта; Наука, 2003. – 300 с.
9.     Потебня О. Мысль и язык. 4-е изд. – Одесса, 1922. – С. 19−20.
10.     Прохоров Ю. Е. В поисках концепта. – М.: Наука, 2004. – 204 с.
11.     Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования  /  Ю. С. Степанов. – М.: Шк. «Языки рус. культуры», 1997. – 300 с.
12.     Шамаева. Ю.Ю. Нейросетевой метод распознавания концептов эмоци / Ю.Ю. Шамаева, А.А. Подорожняк // Системи обробки інформації. – 2009. – Вип. 6 (80). – С. 130-133.
13.     Longman Exam Dictionary. Express Publishing.

14.    Oxford Advanced Learner’s Dictionary. − 8th edition. Oxford University Press, 2010.
15.    The Gospel according to Luke. New Testament. – pp. 85−140.