.

Дослідження українського літературного постмодернізму

ЗМІСТ
ВСТУП............................................................................................................2
РОЗДІЛ 1. Методологічні проблеми дослідження українського літературного постмодернізму...............................................................................................4
РОЗДІЛ 2. Авторська гра в міф / гра з міфом у “Carpathologia Cosmophilica” Ю.Андруховича............................................................................................10
                 РОЗДІЛ 3. Гра в карнавал у романі Ю.Андруховича “Рекреації”……….31
3.1. Авторська гра.........................................................................................31
3.2. Система персонажів-гравців..................................................................36
3.3 Псевдокарнавальні ігри в “Рекреаціях”.................................................45
ВИСНОВКИ..................................................................................................63
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................65ВИСНОВКИ
1. Основною методологічною проблемою дослідження постмодернізму в українській критиці та літературознавстві є невизначеність його своєрідності, зокрема “східної” версії, а також шляхів аналізу прозового постмодерністського твору та інтерпретаційних підходів до його розуміння. Розв’язання цієї проблеми потребує насамперед визначення інваріанта загального поняття “постмодерність” – це художня постмодерністська гра, з подальшою специфікацією суб’єктів та об’єктів гри, її правил та особливостей.
2. Художня гра автора та героїв (переважно з фактами національної історії, з національними легендами та давніми європейськими міфами), гра тексту виступають головним предметом літературознавчого розгляду постмодерністського прозового твору.
3. З огляду на результати дослідження творів Ю.Андруховича, ми дійшли висновку про національну специфіку української постмодерністської прози, яка виявляє себе у спробах “виправити” та міфологізувати офіційну історію України (здебільшого радянських часів), а також в існуванні певних обмежень ігрової дії щодо сталих основ національного буття.
4. Належність Ю.Андруховича до “станіславського феномену” (В.Єшкілєв) зумовлює звертання творця новітнього міфу до легенд колишнього міста Станіслава та західноукраїнського регіону, до творів давньоукраїнської та світової літератури. Цілісний Карпатський макроміф складають два різножанрових твори Ю.Андруховича: “Carpathologia Cosmophilica” та  “Рекреації”.
5. Результатом гри автора-постмодерніста є створення власної моделі світу, так званого інтертекстосвіту із властивими йому часопросторовими характеристиками. Запровадження нового терміну обумовлене особливостями постмодерністських уявлень про “світ як текст” і необхідністю вироблення адекватної метамови для опису постмодерністської художності.
6. У процес побудови інтертекстосвіту залучаються міф та історія як об’єкти гри; релятивізація меж між ними робить їх ідеальними об’єктами авторського обігрування та викривлення.
7. Інтертекстосвіт “Carpathologia Cosmophilica” ґрунтується на авторській грі в етіологічний міф. З’ясовано, що Ю.Андрухович створює одну з можливих версій історії свого народу, його зв’язків з іншими народами і взагалі міф про походження Карпат.
8. Інтертекстосвіт “найбільш українського” роману “Рекреації” утворюється грою автора та персонажів у Карнавал. Псевдокарнавальна дійсність як імітація Карнавала має зовнішні, формальні ознаки справжньої святковості, але втрачає його внутрішній зміст, його головну функцію вивільнення людини з-під влади рутинної буденності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Андрусів С. Міфологема Європи в сучасній українській культурній свідомості // Сучасність. – 2001. – № 2. – С. 110-115
2.    Андрухович Ю. Кохання і смерть по-лицарськи: визволяння панни // Сучасність. – 1994. – № 1. – С. 69-74..
3.    Андрухович Ю. “Постмодернізм – не напрям, не течія, не мода...” // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 66.
4.    Андрухович Ю. Перверзія // Сучасність. – 1996. – № 1. – С. 9-85.
5.    Андрухович Ю. Рекреації: Романи. – К.: Час, 1997. – 288с.
6.    Андрухович Ю. Центрально-східна ревізія // Сучасність. – 2000. – № 3. – С. 5-32.
7.    Андрухович Ю. Carpathologia Cosmophiliсa // Сучасність. – 1997. – № 3. – с. 29-34.
8.    Андрухович Ю. Semper tiro на тлі перверсій і рекреацій / Інтерв’ю брала Н.Білоцерківець // Українська культура. – 1997. – № 8-9. – С. 26-27.
9.    Бабич С. Міфологема мандрів як пошуки оновлення (в “Апології перегринації до країв східних” Мелетія Смотрицького) // Слово і час. – 2001. – №10. – С.22-33.
10.    Бакула Б. Постмодернізм і польський історипчний роман // Слово і час. – 1997. – № 8. – С.13-22.
11.    Барт Р. Від твору до тексту // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Львів: Літопис, 2002. – С.491-496.
12.    Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Советская Россия, 1979. – 320с.
13.    Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424с. – (Из истории советской эстетики и теории искусства).
14.    Булкина И. Письма украинского путешественника // http: // vitaly. rivne. com /andrukhovich/ artc – 9. htm. – 15.07.2003.
15.    Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества: Роман, повесть: Пер. с исп. – М.: Локид, 1997. – 454с.: илл.
16.    Гнатюк О. Авантюрний роман і повалення ідолів // Андрухович Ю. Рекреації: Романи. – К .: Час, 1997. – С. 10-26.
17.    Гоголь Н. Сочинения: В 2 т. – М.: ГИХЛ, 1959.– Том 1: Повести. – 712с.
18.    Гундорова Т. Постмодерністська фікція Андруховича з постколоніальним знаком питання // Сучасність. – 1993. – № 9. – С. 79-83.
19.    Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири // Слово і час. – 1995. – № 2. – С.18-27.
20.    Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков: Фолио; М.: Изд-во АСТ, 2000. – 256с. – (Книжная серия “Мастера”).
21.    Зборовська Н. Фемінний характер української ментальности // Сучасність. – 2001. – № 7-8. – С. 146-150.
22.    Зборовська Н. Реальність суб’єктивності та абсолют тексту // Слово і час. – 1996. – № 11-12.– С.34-39.
23.    Ігнатенко М. Жити мертвим для мертвих? (ігрова культура постмодерну – або: вже не культура) // Слово і час. – 1997. – № 8. – С.6-13.
24.    Кайндль Р. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці: Молодий буковинець, 2000. – 208с.
25.    Калинська Л. Прозова творчість Юрія Андруховича як феномен постмодернізму: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Національний пед. ун-т ім. М.Драгоманова – К., 2000. – 18с.
26.    Каневская М. История и миф в постмодернистском русском романе // Изв. РАН. Сер. литературы и языка. – 2000. – Т.59, № 2. – С. 37-47.
27.    Корогодський Р. Примітки // Ю. Андрухович. Рекреації: Романи. – К.: Час, 1997. – С. 269-286.
28.    Костырко С. Сетевая литература // Новый мир. – 2000. – №12. – С. 244-246.
29.    Котляревський І. Повне зібрання творів. – К.: Наукова думка, 1969. – 512с.
30.    Курицын В. Мир спасет слабость // Дружба народов. – 1998. – № 2. – С. 229-232.
31.    Лавринович Л. Сучасний український постмодернізм – напрям? стиль? метод? // Слово і час. – 2001. – № 1. – С. 39-46.
32.    Липовецкий М. Русский постмодернизм (Очерки исторической поэтики): Монография. – Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 1997. – 317с.
33.    Лисенко В. Літературні рішення 90-х, модернізм, постмодернізм, авангард; молодь сучасна й колишня, etc. (“Круглий стіл”) // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 56-57.
34.    Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. – 752с. – (Nota bene).
35.    Лихоманова Н. Простір та межі станіславського феномену (до проблеми перебігу маргінальних станів культури) // Питання літературознавства: Науковий збірник. – Чернівці, Чернівецький ун-т, 2000. – Вип. 6. – С. 134-141
36.    Матвієнко С. Історія як ареал гри (“Дефіляда в Москві” Василя Кожелянка) // Слово і час. – 2000. – № 2. – С.24-27.
37.    Мережинська Г. “Східноєвропейська” модифікація постмодернізму // Слово і час. – 2002. – № 4. – С. 67-68.
38.    Нешпір Н. Внутрішня форма власного імені у постмодерністському тексті (На матеріалі роману Ю.Андруховича “Рекреації”) // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ: “Плай”, 1999. – Вип.IV. – С.77-82. Павлишин М. Що перетворюється в “Рекреаціях” Юрія Андруховича? // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – С. 234-254.
39.    Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – С. 234-254.
40.    Павлишин М. Що перетворюється в “Рекреаціях” Юрія Андруховича? // Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час, 1997. – С. 234-254.
41.    Підгаєцький В. Модернізм і постмодернізм: уявне минуле чи інваріантне майбутнє? // Україна модерна / За ред. В. Верстюка та ін. – Львів: Ін-т істор. досліджень Львівського Нац. ун-ту ім. І.Франка, 2000. – Ч. 4-5. – С.289-316.
42.    Поліщук Я. Випробування постмодернізмом // Критика. – 2002. – № 3. – С.28-30.
43.    Попова И. Тема археологических раскопок, ее функции и вариации в романе Питера Экройда “Первый свет” // Сквозь шесть столетий. Метаморфозы литературного сознания: Сборник в честь 75-летия Л.Г.Андреева. – М.: Диалог -МГУ, 1997. – С. 286-291.
44.    Постмодернізм: український аспект // Всесвіт. – 1997. – № 8-9. – С. 147-150.
45.    Семків Р. Постмодернізм та іронія (типологізація нетипового) // Слово і час. – 2000. – № 6. – С. 6-12.
46.     Скоропанова И. Русская постмодернистская литература: Учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 1999. – 608с.
47.    Слащева М. Мифологическая модель мира в постмодернистской прозе Милорада Павича // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. – 1997. – № 3. – С. 43-53.
48.    Федунь О. Постколоніальна критика в українському літературознавстві // Слово і час. – 2001. – № 10. – С. 10-13.
49.    Харчук Р. Покоління постепохи (проза) // Дивослово. – 1998. – № 1. – С. 6-12
50.    Хомеча Н. Діалог епох: українське бароко і постмодернізм (“Екзотичні птахи і рослини” Ю.Андруховича) // Слово і час. – 2003. – № 11.– С.59-64.
51.    Черненко О. Постмодернізм: український аспект // Всесвіт. – 1997. – № 8-9. – С. 147-150.
52.    Шерех-Шевельов Ю. Го – Гай – Го // Андрухович Ю. Рекреації: Романи. – К.: Час, 1997. – С. 257-268.