.

Інтервю як метод збору первинної маркетингової інформації

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЗБОРУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ    7
1.1 Роль первинної маркетингової інформації в сучасному суспільстві    7
1.2 Методи збору первинної маркетингової інформації    11
РОЗДІЛ 2 ІНТЕРВ’Ю В СИСТЕМІ МЕТОДІВ ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ    19
2.1 Порівняльна характеристика журналістських, маркетингових та соціологічних інтерв’ю    19
2.2 Практичні особливості проведення маркетингових інтерв’ю    23
ВИСНОВКИ    28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    30
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..32

 


ВИСНОВКИ

У сучасних умовах потреба в маркетинговій інформації постійно зростає, і менеджери з маркетингу часто відчувають брак достовірних, актуальних та вичерпних даних. Для того, щоб розв’язати цю проблему, на підприємстві має бути створена система збирання необхідної маркетингової інформації, або маркетингова інформаційна система. Інформацію збирають і аналізують при допомозі чотирьох допоміжних підсистем, які формують маркетингову інформаційну систему.
В маркетингових дослідженнях головну роль грає маркетингова інформація. Маркетингова інформація – це факти і цифри, які першим чином стосуються маркетингової діяльності організації, характеризують її маркетингове середовище. Маркетингова інформація має певну специфіку та ряд класифікацій основною з яких є поділ на первинну та вторинну маркетингову інформацію. Первинна інформація — це інформація, яку зібрано вперше для якоїсь конкретної цілі. Вторинна інформація — це інформація, яка вже десь існує, тобто зібрана раніше для певних цілей.
Основними методами збору первинної інформації є: опитування, спостереження та експеримент. Кожен з цих методів має свої особливості та методи, алгоритм здійснення, і кожен, за певних обставин, є ефективнішим.
Одним із найбільш популярних методів отримання інформації є інтерв’ю, яке має ряд класифікацій. І для ґрунтовного вивчення цього поняття було проведено порівняння трьох видів інтерв’ю: журналістське, маркетингове, соціологічне та виділено основні ознаки цих понять а також було проведено маркетингове  дослідження, яке передбачає дотримання ряду вимог. Було сформульовано мету, етапи, об’єкт та предмет дослідження а також сформульовано звіт в якому відображено кількісні дані проведеного дослідження. В звіті також зазначена важлива інформація подана інтерв’юером для виробників досліджуваного об’єкту.

За результатами проведеного інтерв’ю маємо такі висновки:
    потенційними покупцями «Острозької» є молоде населення (віком 18-25);
    основну увагу виробникам слід приділяти такій якості іх товару як смак, аби не втратити своїх потенційних споживачів;
    увагу виробникам слід звернути також на збільшення асортименту їх продукції та введення різноманітних новинок;
    виробникам слід в більшій кількості виготовляти досліджувану продукцію в пляшках об’ємом 1,5 л., аби сповна задовольнити своїх споживачів;
    виробникам варто подати інформацію про цілющі властивості «Острозької» на етикетці або продемонструвати у рекламі свого продукту;
    місцем вибору торгових точок є супермаркети та кіоски, куди слід частіше завозити товар.
Актуальність проведення такого інтерв’ю є беззаперечною, адже компанії яка прагне бути успішною,  конкурентоспроможною та подавати споживачам якісний а, головне, прибутковий товар слід в обов’язковому порядку проводити подібні маркетингові дослідження, адже за словами В. Черчілля: «Той хто володіє інформацією, володіє світом».
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Конституція України із змінами внесеними згідно із Законом N 2222-IV від 08.12.2004 р. [текст]. – К: Велес, 2007. – 48 с.
2.    Про інформацію [текст]: Закон України, 2 жовт. 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

3.    Акимов Д.И. Социальный маркетинг [текст] / Д.И Акимов. – К: Наук. Думка, 2008. – 144 с.
4.    Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс [текст] / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – 5-е вид. – М: Діалектика, 2001. – 608 с.
5.    Берннет Дж. Маркетиговые коммуникации: интегрирований подход [текст] / Дж. Бенкет, С. Мориарти. – СПб: Питер, 2001. – 864 с.
6.    Бородіна Н.О. Маркетинг [текст]: навч. посіб. / Н.О. Бородкіна. – К: Кондор, 2007. – 362 с.
7.    Вербець В.В. Соціологія [текст]: навч. посіб. / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – К: Кондор, 2009. – 550 с.
8.    Гаркавенко С.С. Маркетинг [текст]: підручник. – К: Лібра, 2002. – 712 с.
9.    Гірченко Т.Д. Маркетинг [текст]: навч. посіб. – К: УНЛ, 2007. – 255 с.   
10.    Кодола Н.В. Интервью: Методика обучения. Практические советы [текст]: учеб. Пособие. – М: Аспект Прес, 2008. – 174 с.
11.    Крамаренко В.І., Холод Б.І. Маркетинг [текст]: навч. посіб. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 258 с.
12.    Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики [текст]: навч. посіб./ В.В. Липчук, А.Д. Дудяк, С.Я. Бугіль. – Л: Новий Світ-2000; Магнолія плюс, 2003. – 288 с.
13.    Маслов Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг [текст]: уч. для вузов; изд. 2 – е, доп. – М: Питер, 2003. – 284 с.
14.    Методичні рекомендації з курсу «Методи збору інформації» [текст]/ ред. Вербець В.В. – Острог, 1997. – 27 с.
15.    Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг [текст]: підручник. – 2-е вид. – Львів: Національний університет «Львівська Політехніка», «Інтелект-Захід», 2002. – 244 с.
16.    Мостенська Т.Л. Основи маркетингу [текст]: навч. посіб. – К: Кондор, 2006. – 240 с.
17.    Новітній маркетинг [текст]: навч пос./ ред. Савельєва Є.В. – К: Знання, 2008. -420 с.
18.    Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації = сучасна теорія і практика [текст]: монографія/ А.Ф.Павленко, А.В. Войчак, Т.О. Примак. – К: КНЕУ, 2005. – 408 с.
19.    Паношенко Маркетингові дослідження[текст]: наук посіб. – К: КНЕУ, 2000. – 328с.
20.    Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетингові дослідження [текст]. - 2-е вид. – Київ: «Наукова Думка», 2000. – 263 с.
21.    Петруня Ю.Є. Маркетинг [текст]: навч. посібн. – К: Знання, 2007. – 325 с.
22.    Прауде В.В., Былий О.Б. Маркетинг [текст]: навч. посібн. для студ. ВНЗ. – К: Виша школа, 1994. – 242 с.
23.    Пшеничнюк О.В., Романовська О.В. Соціологія [текст]: посіб. для підготовки до іспитів. – 2-е вид. доп. і перероблене. – К: Паливода, 2005. -172 с.
24.    Синяева И.М. Маркетинговые комуникации [текст]: учебник/ И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; под ред. Дашкова Л.П. – М: Дашков и К, 2008. – 324 с.
25.    Тетерский С.В. Введение в соцыальную работу [текст]:  учеб. пособие. – М: Академический проект, 2002. – 496 с.
26.    Шаповал Ю. Мистецтво журналізму [текст]: монографія. – Львів, 2007. – 320 с.
27.    Щербань В.М. Маркетинг [текст]: навч. посіб. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 206 с.