Управління фінансовою стійкістю державного підприємства


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА...................................................................................5
1.1. Сутність та індикатори фінансової стійкості державного підприємства....5
1.2. Класифікація типів фінансової стійкості підприємства та визначення запасу фінансової стійкості..............................................................................................13
1.3 Цілі, завдання та інструменти управління фінансовою стійкістю підприємства......................................................................................................................16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВАТ «ХАРКІВМЕТРОБУД».................21
2.1. Структурно-динамічний аналіз активу і пасиву балансу ВАТ «Харківметробуд»..............................................................................................................21
2.2. Показники фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»............................24
2.3. Ідентифікація типу фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд».............30
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВАТ «ХАРКІВМЕТРОБУД».....................................................................................................33
3.1 Використання державної фінансової підтримки при відновленні фінансової стійкості ВАТ «Харківметробуд»....................................................................................33
3.2 Способи збільшення власного капіталу ВАТ «Харківметробуд»...............35
3.3. Використання зовнішнього кредиту в процесі управління фінансовою стійкістю державного підприємства................................................................................41
ВИСНОВКИ.............................................................................................................46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................................48
ДОДАТКИ
 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Білик М.Д. Фінансові проблеми державних підприємств// Фінанси України. - 2004. - №6. - С.70-82.
2.    Верховна Рада України Господарський кодекс України: Офіц. текст із змінами, поточна редакцiя вiд 05.11.2008, чинний / Верховна Рада України;
3.    Гордон У. Джонсон, Есквайр. Державні комерційні підприємства та банкрутство : уроки міжнародного досвіду. - Семінар з питань реформування системи банкрутства в Україні. - 16 грудня 2009 року
4.    Дидновская Л.И. Государственное регулирование экономики. Учебное пособие. – К.:Знание-Пресс, 2000. – С. 256.
5.    Економічна теорія: Політологія: Підручник / За ред.. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., перероб. А доп. – К. : Знання – Прес, 2004. – 615 с.
6.    Конституція України. — К.: 1996.
7.    Красностанова Н.Е. Особливості розвитку державного підприємництва в Україні. - Теоретичні та прикладні питання державотоворення.– 2009. - №4
8.    Лузан С. Регулирование и управление предприятиями с государственным участием: международный опыт. // Вопросы экономики. – 2001. – №9. – С. 35–44.
9.    Мотриченко В.М. Сфери діяльності та функції державних підприємств// Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №5(71). - С.120-127.
10.    Савицкий К. Тенденции и пути развития унитарных предприятий // Вопросы экономики. – 2004. – №9. – С. 53–64.
11.    Удовицька Є.А. Комерціалізації державних промислових підприємств: теорія і практика// Економіка та держава. - 2006. - №4. - С.73-74.
12.    Ярошевич Н.Б. Пріоритети бюджетного фінансування інноваційного розвитку в регіональному розрізі // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. − Вип. 19.7. – с. 224-228
13.    Белых Л.П., Федотова М.А. Реструктуризация предприятия: Учебное пособие. / Л.П.Белых, М.А.Федотова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 399с.
14.     Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельно-сти предприятия: Учебно-практическое пособие.– М: Дело и Сервис, 1998. – 256 с.
15.     Закон про підприємства в Україні. — Закони України, Т 1, 2 за 1990-1996 роки. / Під ред. С.Головатого.- Укр. Правнича фундація, - Міністерство освіти України. – 1996р.
16.     Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". від 12.05.91.
17.     Економічний аналіз на промисловому підприємстві /Навчальний посібник/ Мних С.В., Буряк П.Ю. – Львів: світ – 1998 – 94с.
18.     Економіка підприємства /За ред. С.Ф.Покропивного. — К.: 1979. — 680 с.
19.     Економічний Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства /Навчальний посібник/ Мец В.О. – К.:Київський Національний Економічний Університет, - 1999 – 94 с.
20.     Житна А.Е. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства – К.: Либідь, 1995
21.     Заблоцький Б.Ф. Економіка України.- Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1997.–580с.
22.     Зайцев Н.Л. Экономіка промислового підприємства. — М.: ІНФРАМ, 1996.
23.     Кондратьєв О.В. Фактори забезпечення фінансової стійкості підприємства. // Фінанси України. 1997, №9.
24.     Коробов М.Я. Фінанси промислових підприємств. – Київ: Либідь, 1995.
25.     Кравчук Г.В. Внутрішні механізми фінансової стабілізації. // Фінанси України. 1999, №8.
26.     Організація, планування та управління діяльністю підприємства /під ред. С.М.Бухало – К.: Вища школа – 1989 – 470 с.
27.     Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства //Фінанси України 1999, №11.
28.     Плиса В.Й. Зміцнення фінансової сталості підприємства. // Фінанси України. 1998, №5.
29.     Макаренко М.В. Махалина О.М. Производственный мененджмент: Учебник для вузов. – М.: Издательство ПРИОР, 1998 – 384 с.
30.     Финансы предприятий и отраслей народного хозяйства /Учебник под редакцией Молякова Д.С. – М.: Финансы и статистика, 1995
31.     Экономика предприятия /Под ред. В.Я.Горфинкеля. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
32.     Річний звіт ВАТ «Харківметробуд» - 2007.
33.     Річний звіт ВАТ «Харківметробуд» - 2008.
34.     Річний звіт ВАТ «Харківметробуд» - 2009.