Теоретично-організаційні основи діяльності вітчизняного підприємства з іноземним капіталом

Дипломна робота, 81 сторінка
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Господарський Кодекс України.
2.    Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI  від 29 жовтня 2008 р.
3.    Закон  України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-XII вiд 18 вересня 1991 (зi змiнами i доповненнями).
4.    Закон України «Про пiдприємства в Українi» № 887 вiд 27 березня 1991. (зi змiнами i доповненнями).
5.    Закон України «Про режими іноземного інвестування» N 94 від 19 березня 1996 (зi змiнами i доповненнями).
6.    Закон України «Про господарськi товариства» №1576 вiд 19 вересня 1991. (зi змiнами i доповненнями).
7.    Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  N 960-XII від 16 квітня 1991.
8.    Закон України «Про підприємництво» № 698 вiд 7 лютого 1992.
9.    Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 1 “Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87
10.    Положення (Стандарт) Бухгалтерського облiку 2 «Баланс”, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87
11.    Положення (Стандарт) Бухгалтерського облiку 3 «Звiт про фiнансовi результати”, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87
12.    Бiлик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фiнансовий аналiз: Навч. посiб. — К.: КНЕУ, 2005. — 592 с.
13.    Болюх М. А., Горбаток М. I.    Економiчний аналiз: Навч. посiбник. — К.: КНЕУ, 2002. — 232 с.
14.    Бутинець Ф.Ф.  Теорiя  бухгалтерського  облiку:  пiдручник  для студентiв  вузiв  спецiальностi  7.050106 «Облiк  i  аудит»  / Вид.  2-е,  доп.  I перероб. – Житомир: ЖIТI, 2000. – 640 Б
15.    Герасимчук Зоряна Вiкторiвна, Вахович Iрина Михайлiвна. Фiнансовий менеджмент: Навч. посiб. для студ. вищих навч. закл. / Луцький держ. технiчний ун-т. — Луцьк : Надстир'я, 2004. — 515с.
16.    Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Вiра Олексiївна. Фiнанси пiдприємств: Навч. посiб. / Харкiвський держ. економiчний ун-т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД «IНЖЕК», 2004. — 432с.
17.    Житна I. П. Нескреба А. М. Екон. аналiз госп. фiяльностi пiдприємств: Навч. посiб.— К.: Вища шк., 1992. — 191 с.Iзмайлова К. В. Сучаснi технологiї фiнансового аналiзу: Навч. посiб. — К.: МАУП, 2003. — 148 с.
18.    Iзмаїлова К.В.Навчальний посiбник. – 2-ге вид..К.:МАУП. −2001 р.- 152 с.
19.    Iвахненко В.М.Курс економiчного аналiзу:Навч.-метод.пос.—К.:КНЕУ,2000 – 296 c.
20.    Лахтiонова Л. А. Фiнансовий аналiз суб’єктiв господарювання: Монографiя. — К.: КНЕУ, 2001. — 387 с.
21.    Мец В. О. Економiчний аналiз фiнансових результатiв та фiнансового стану пiдприємства: Навч. посiбник. — К.: КНЕУ, 2002. — 132 с.
22.    Сiдун В.А.,  Пономарьова Ю.В. Економiка  пiдприємства :  навч.  посiбник. –  К. : Центр навч. лiт-ри, 2003. – 436 с.
23.    Степаненко. С.В. Економiка : навч. посiбник [для загальноосвiтнiх навч. закладiв] / за ред.– 2-ге вид. [доп.]. – К. : КНЕI, 2001. – 306 с.
24.    Терещенко О.А. Фiнансова санацiя та банкрутство пiдприємств. — К.: КНЕУ, 2000. – 287 с.
25.    Фiнанси пiдприємств: Пiдручник / Кер. авт. кол. i наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогiн. — 4-те вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 571 с., iл.
26.    Цал-Цалко Ю.С. Витрати пiдприємства : навч. посiбник. – К. : Центр навч. лiт-ри, 2002. – 655 с., А
27.    Швиданенко Г. О, Покропивний С. Ф., Клименко С. М. Економiка пiдприємства: Навч.-метод. посiбник для самост. вивч. дисц. /. — К.: КНЕУ, 2000. — 221 с.
28.    Шеремет О.О.  Фiнансовий аналiз. – метод. посiбник. К. – 2005 р. – 196 с.
29.    Шершньова З.Є., Оборська С.В., Стратегiчне управлiння: Навч. посiбник. - К.: КНЕУ, 2005. – 395 с.
30.    Яремко I.  Й.  Управлiння капiталом пiдприємства:  економiчний i фiнансовий iнструментарiй:  Монографiя /  I.  Й.  Яремко. – Львiв: Каменяр, 2006. – 176 с
31.    Квасницька Р. Iнструментарiй та методи оптимiзацiї цiльової структури капiталу пiдприємства / Р. Квасницька // Економiка пiдприємств. – 2005.– № 5 – С. 73–75.
32.    Решевець  О. В. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій як чинник регіонального розвитку / Решевець  О. В. // Теорія та практика державного управління. – 2009. − № 24  − С. 24 −29.
33.    В.Г. Боронос Формування механізму оптимізації структури капіталу та його вплив на фінансовий потенціал підприємства / В.Г. Боронос //  Механізм регулювання економіки. – 2010. − № 3, Т 1. – С. 154-165.
34.    Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / Л. О. Коваленко, П. М. Ремньова. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2001. – 456
35.    Затковський І. В. Фінанси підприємств : навчальний посібник / І. В. Затковський. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К. : Кондор, 2003. – 364 с
36.    Лакіш С.М. Роль регіонів у розвитку національної економіки / Лакіш С.М.// Науковий вісник, Український державний лісотехнічний університет. – 2005. −, вип. 15.2. – С. 165-168.
37.    Мойсеєнко Л.I. Iнвестування : навч. посiб. / Л.I. Мойсеєнко. –  К. :  Знання, 2006. – 490 с.
38.    Фiнансовий аналiз :  навч.-метод.  посiб. для сам.  вивч.  дисц. /  О.В. Павловська, Н.М. Притуляк,  Н.Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2002. – 388 с.
39.     Терещенко О.О.  Фiнансова діяльність суб’єктiв господарювання :  навч.  посiб. /О.О. Терещенко. –  К. :  КНЕУ, 2003. – 554 с.
40.    Богиня Д.П. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій та можливості його застосування в Україні// Вісник Академії економічних наук України. – 2003, № 2. – С. 32-36.