Прямі податки в Україні

 


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
1.1.    Загальна характеристика системи оподаткування в Україні
1.2.    Економічна сутність прямих податків
1.3.    Види прямого оподаткування та їх характеристика
РОЗДІЛ 2
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ЗА 2008-2010 РОКИ
2.1. Загальна характеристика прямих податків в Україні за 2008-2010 роки
2.2. Оцінка структури та впливу прямих податків на дохідну частину Зведеного бюджету України за 2008-2010 роки
2.3.  Аналіз ефективності прямих податків в Україні за 2008-2010 роки
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ
3.1. Застосування зарубіжного досвіду щодо підвищення ефективності прямих податків України
3.2. Напрямки реформування системи прямого оподаткування в Україні
3.3. Прямі податки в Податковому кодексі України
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Закон України “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту “ від 22 грудня 1998 року // http:zakon.rada.gov.ua
2.    Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 04.12.1990 р. // http:zakon.rada.gov.ua
3.    Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» вiд 28.12.2007 № 107-VI .// http:zakon.rada.gov.ua
4.    Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» вiд 26.12.2008 № 835-VI.// http:zakon.rada.gov.ua
5.    Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» вiд 27.04.2010 № 2154-VI.№ 107-VI .// http:zakon.rada.gov.ua
6.    Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. // http:zakon.rada.gov.ua
7.    Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” N 746/99 від 28.06.99р. // http:zakon.rada.gov.ua
8.    Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки: Довідник / За ред. М. Я. Азарова. — К.: Експерт-Про, 2004. – 180 с.
9.    Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко P.M. Фінанси підприємств -  К.: Знання-Прес,  2004 – 291 с.
10.    Афанасьєва С. Я. Основи податкового менеджменту: учбовий посібник. – К.: “ОКО”, 2004. – 140 с.
11.    Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів: М-во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.
12.    Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Форостовецъ В. А. Місцеві податки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. — К.: АТІКА, 1999. – 346 с.
13.    Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Всуп до фінансової науки. Київ: Либідь,  2000 – 654 с.
14.    Василик О. Д. Державні фінанси України. — К.: Вища шк., 1997. – 445 с.
15.    Василик О. Д. Податкова система України: Навч. посіб. — К.,2004. – 235 с.
16.    Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. — 1998. — № 7-9. — 130 с.
17.    Вишневський В.П., Рибак В.В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці // Фінанси України. - 2002. - №1. - С. 11-20.
18.    Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права// Навчальний посібник – К.: Товариство «Знання», КОО,  2001 – 215 с.
19.    Герасименко О. М., Сторожук Т. М., Ніколайченко В.І., Терещенко В.В. «Облік податків, зборів та інших обов’язкових платежів в органах державної податкової служби України»: Навчальний посібник/ За заг. Ред. Онищенка В.А.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 203 с.
20.    Голубій І.Є. Податкова політика ЄС: загальний контекст та хід її розвитку //Міжнародні відносини: Вісн. - 2003. - № 25. - С. 73-77.
21.    Дадашев А. “Податки”: навчальний посібник – М. – 1996. - с. 51.
22.    Данілов О. Д., Мельник П. В. Податкова система України. Практикум: Навч. посіб. — Ірпінь: Академія ДПС України, 2006. — 256 с.
23.    Данілов О. Д., Фліссак Н. П. Податкова система України та шляхи її реформування: Навч. посіб. — К.: Парламент. вид-во, 2007. — 320 с.
24.    Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ, 1997. – 140 с.
25.    Дьякова І.І. Податки та податкова політика України. – К. Наукова думка, 2004. – 112 с.
26.    Єлисєєв А., Підлужний М. Податкове планування. Мінімізація податків законними способами. –Львів, Центр Бізнес-Сервісу, 2003, - 320 с.
27.    Журавськая І., Шинкоренко Д. Українська система оподаткування: теперішній час і майбутнє // Бізнес-2007. – № 37 (400).
28.    Законодавство України про податки і збори з громадян: Зб. нор-мат. актів. — К.: Юрінком, 2007. – 217 с.
29.    Захожай В.Б. Система оподаткування та податкова політика: навч. посіб., К:. Центр навчальної літератури, 2006 рік. – 129 с.
30.    Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. – 203 с
31.    Каламбет С. Розвиток податкового регулювання через систему пільг// Економіка. Фінанси. Право. - №3, 2001. – С. 31-33.
32.    Князева В. Г., Черник Д. Г. Налоговые системы зарубежных стран — М.: ЮНИТИ, 1997. – 200 с.
33.     Кобар Б., Альошин В., Білоусов І. Концепція реформування податкової системи України  — К., 2000. — 50 с.
34.    Ковалюк ОМ. Роль податкової політики у фінансовому оздоровленні національної економіки // Фінанси України. - 2003. - № 5. - С. 118-128.
35.    Косарчук В.П. Система оподаткування в Україні. Методичний посібник. – К: ДПА, 2003 р. – 114 с.
36.     Косарчук В.П., Ляхович В.А. Податки України. – К.: ДПА України, 2006. – 118 с.
37.    Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 174 с.
38.    Крисоватий А. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України. – 2005. – № 1. – 10 с.
39.    Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навч. посіб. - Т.: Карт-бланш, 2004. - 304 с.
40.    Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 224 с.
41.    Луніна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України. — 2000. — № 9.
42.    Ляшенко Ю.І., Солдатенко О.В. Оподаткування в Україні (практикум): Навч. посіб. - Ірпінь: Акад. ДПС України, 2003. - 272 с.
43.    Лящ С. Я. Основи податкового менеджменту: учбовий посібник. – К.: “ОКО”, 1994. – 140 с.
44.    Мельник П. В. Напрями вдосконалення податкової політики в контексті прийняття Податкового кодексу України / П. В. Мельник // Податкова політика України та механізми її реалізації в податковому кодексі : матеріали наук-практ. конф. – Ірпінь : Академія ДПС України , 2005. - С. 3-10.
45.    Нікітішин А.О. Використання іноземного досвіду при оподаткуванні доходів фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні. №9, – 2007. – С. 56.
46.    Онисько С.М. Податкова система, підручник, Львів “Магнолія Плюс”, 2004. – 320 с.
47.    Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 359 с.
48.    Печуляк В.П. Державна податкова політика в Україні: організаційно-правові аспекти здійснення. – К.: КНТЕУ, 2005. – 157с.
49.    Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія /[П. В. Мельник, Л. Л. Тарантул, З. С. Варналій та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. - К. : Знання України, 2008. – 675 с.
50.     Поддєрьогін. Фінанси підприємств: Підручник 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 460 с.
51.    Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг.ред. проф. Ю. Б.Іванова. - X. : ВД «ІНЖЕК»,2007. – 448 с.
52.    Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 282 с.
53.    Розпутенко І.В. Податкова політика і економічні реформи: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 1996. - 120 с.
54.    Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. — Центр Навчальної літератури, 2006. – 420 с.
55.    Соколовська А. М. Податкова система України: теорія та практика становлення. — К.: НДФІ, 2001. — 344 с.
56.    Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 214 с.
57.    Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Податки. Навч. посіб. – К.: Каравела, 2005. – 432 с.
58.    Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
59.    Тимошенко Ю., Турчинов О. Основні напрямки удосконалення системи оподаткування в Україні. – К.: Либідь, 2005. – 178 с.
60.    Федосов В.М. Податкова система України .— К.: Либідь, 2006. – 270 с.
61.     Федосов В.М., Льовочкін С.В. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України. - 2003. - № 6. - С. 40-48.
62.    Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін. Податкова система в Україні: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 265 с.
63.     Фліссак Н. Шляхи реформування податкової системи України// Вісник податкової служби України. – 2007. - № 1-2. – С. 10-14.
64.    Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Податкова система України. Посібник. – К: Академія, 2005. – 672 с.
65.    Чернявський С.М. Розробка i обґрунтування заходів з підвищення ефективності податкової системи України. – К.: Либідь, 2006. – 50 с.
66.    Якушик І.Д., Литвиненко Я.В. Податки в країнах світу.- К.: МП Леся, 2004.