Облік основних засобів

 
ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ЗАСОБІВ ПРАЦІ    5
1.1. Визначення основних понять    6
1.2. Характеристика рахунків 10 «Основні засоби», 13 «Знос необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції»    8
1.3. Документування господарських операцій з обліку основних
засобів    11
1.4. Аналітичний облік основних засобів    15
1.5. Облік капітального будівництва    16
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ    18
2.1. Надходження основних засобів    18
2.2. Переоцінка основних засобів    21
2.3. Витрати на утримання основних засобів    24
2.4. Вибуття основних засобів    27
РОЗДІЛ 3. ЗНОС (АМОРТИЗАЦІЯ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ    30
3.1. Поняття зносу (амортизації) основних засобів    30
3.2. Методи розрахунку амортизації    31
ВИСНОВКИ    38
ЛІТЕРАТУРА    41

 


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Відомості Верховної Ради зі змінами та доповненнями від 02.12.2010. – 2010. – № 40. – С. 365.
2.    Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для вузів. К.: Либідь, 2006. – 692 с.
3.    Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.000106 «Облік і аудит». / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖГП, 2006. – 640 с.
4.    Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.000106 «Облік і аудит» / За ред. Ф.Ф. Бутинця; 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2007. – 512 с.
5.    Бухгалтерский учет в торговле: Учеб для студентов / Я.В.Соколов, А.Д.Зыков, А.П.Капралов и др. – 2-е изд. – М.: Экономика, 2006. – 432 с.
6.    Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для вузів / За ред. Ф.Ф. Бутинця. 2-е вид. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 608 с.
7.    Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 2002. – 943 с.
8.    Голов С. Звіт про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №4. – С. 3-15.
9.    Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года. – К.: Либідь, 2004. – 567 с.
10.    Грабова Н.Н. Добровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2006. – 624 с.
11.    Губачова О. Звіт про власний капітал // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №4. – С. 32-39.
12.    Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 195 с.
13.    Должанський МЛ., Должанський A.M. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Л.: Львівський банківський інститут НБУ, 2004. – 494 с.
14.    Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили; Предисловие проф. П.С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2005. – 783 с.
15.    Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 327 с.
16.    Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 635 с.
17.    Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(С)БО. 3 тє вид. доп. – Харків: Фактор, 2005. – 196 с.
18.    Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: вид-во КНЕУ, 2007. – 331 с
19.    Лень B.C., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 576 с.
20.    Лень B.C., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Бухгалтерська звітність. Підручник. Чернігів: ЧДТУ, 2002. – 359 с
21.    Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2004. – 254 с.
22.    Малишкін О.І Фінансова звітність підприємства: Міжнародні та національні стандарти: Навчальний посібник. / 2-е вид., доп. та виправ. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2003. – 158 с.
23.    Мидлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений / Пер. с англ.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2006. – 408 с.
24.    Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2006. – К.: ФПБАУ, 1998. – 731 с
25.    Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник // Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2009. –663 с.
26.    Партин Г.О. Бухгалтерський облік: Основи теорії і практики. – К.: Лібра, 2005. – 458 с.
27.    Сопко В., Завгородний В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. – К.: КНЕУ, 2005. – 453 с.
28.    Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практичний посібник. – Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2006. – 368 с.
29.    Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2005. – 444 с.