Забезпечення рентабельності підприємства

 
ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………...6
1.1. Сутність рентабельності підприємства та її значення для оцінки результатів його діяльності………………………………………………………………6
1.2. Основні підходи до управління рівнем прибутковості та рентабельності підприємства…………………………………………………………...………………...13
1.3. Система показників рентабельності підприємства та методи їх розрахунку………………………………………………………………………………..20

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ФІЛІЇ «ДУБЕНСЬКА ДЕД» ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ЗА 2008-2010 РОКИ………………………...31
2.1. Загальна економічна характеристика Філії «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор»………………………………………………………………31
2.2. Структурно-динамічний аналіз прибутку та витрат підприємства..……...39
2.3. Оцінка показників рентабельності підприємства та їх факторний аналіз..47

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………….52
3.1. Максимізація прибутку Філії «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор»………………………………………………………………………………52
3.3. Оптимізація структури витрат на підприємстві………………………...….61
3.3. Забезпечення покращення фінансового стану підприємства як засіб підвищення його рентабельності………………………………………….……….…...71
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………...87
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………92ВИСНОВКИ

Основною метою будь-якого комерційного підприємства є отримання прибутку. Сам окремо взятий він лише показує ефект досягнутий підприємством, проте про ефективність роботи підприємства свідчать показники рентабельності. 
Рентабельність (від німецького слова «rentabel», що перекладається як прибутковий, виправдовуючий витрати, доцільний з господарської точки зору) – економічна категорія, що характеризує вигідність та ефективність виробництва, продажів, активів, капіталу за критерієм його прибутковості; виражається у відсотковому відношенні. Нормативного значення рентабельності не існує, але є загальне правило, чим вище значення коефіцієнту, тим краще.
ТОВ СГП «Імені Воловікова» було створене у 2005 р. і об’єднало в себе ряд колективних господарств регіону, які займалися сільським господарством. Новостворене підприємство успішно впоралося з початковими труднощами і зуміло за період свого існування досягнути суттєвого зростання рентабельності.
90-80% в структурі доходів підприємства становлять доходи від реалізації готової продукції, а це означає, що основна діяльність дійсно відіграє основну роль на ТОВ СГП «Імені Воловікова» і саме її результати мають визначальний вплив на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. За 2005 р. підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 561 тис. грн. За 2006 р. чистий прибуток підприємства збільшився більш як в 13 разів. Підприємство домоглося збільшення сукупних доходів на 37%, при тому, що загальні витрати збільшились лише на 9% результаті валовий прибуток зріс в 7 разів (і становив 8 млн. грн.). 2006-2007 рр. можна назвати періодом усунення різких диспропорцій, підприємство  ліквідувало перекоси і налагодило ефективний механізм роботи. За 2007 р. чистий прибуток зріс майже вдвічі (сукупні доходи зросли на 70%, а сукупні витрати на 66%). На фінансових результатах 2008 р. суттєво позначилася світова економічна криза. Внутрішньо фірмові процеси були в нормі: більше того – зросла урожайність, собівартість в розрахунку на одиницю продукції знизилася. Проте чистий прибуток збільшився лише на 7%. Вперше виручка скоротилася. Але у зв’язку з тим, що собівартість одиниці продукції знизилася, зниження реалізації на 11% супроводжувалося зниженням суми собівартості на 68%.
Суттєво збільшують сумарні надходження інші операційні доходи. Протягом чотирьох років вони динамічно зростали: з 255 тис. грн. за 2005 р. (це 1% всіх доходів) і поступово до 9 млн. грн. (майже 15% всіх доходів) за 2008 р.
ТОВ СГП «Імені Воловікоава» не є платником податку на прибуток, а сплачує фіксований сільськогосподарський податок.
Показники рентабельності – це ті індикатори, які свідчать про економічну ефективність роботи підприємства. На основі розрахунків рентабельності оцінюють ефективність використовуваних активів і вкладеного капіталу, здійснених витрат на виробництво і реалізацію продукції, місткість прибутку у кожній гривні реалізованої продукції. 
В загальному для всіх показників рентабельності характерна наступна тенденція: низькі показники у 2005 р., стрибкоподібне зростання у 2007 р., а далі планомірне зростання, крім ресурсних показників, які у 2008 р. пішли на спад. І лише рентабельність іншої звичайної діяльності практично протягом всього періоду демонструє показники збитковості.
У 2005 р. валова рентабельність виробничої собівартості становила 6%, протягом 2006-2008рр. вона планомірно зросла з 48% до 97% - основна причина: зниження собівартості одиниці продукції. Понад 1000% становить рентабельність іншої операційної діяльності – її доходи зросли до 15% в структурі доходів, а витрати залишались незначними. Збитковість іншої звичайної діяльності зросла з 31% до 100%. Результативності всієї діяльності підприємства відображають наступні показники: у 2005 р. сумарні доходи на 2,76% перевищували сумарні витрати, у 2006 р. кожна гривня понесених витрат принесла 33 коп. чистого прибутку, у 2007 р. – 37 коп. У 2008 р. незважаючи на скорочення доходів від основної діяльності, проте у зв’язку з ефективною господарською політикою рентабельність всієї діяльності зросла до 40%.
Структурно виручка складається з прибутку і частини, яка йде на покриття витрат. Рентабельність продажів демонструє питому вагу прибутку у виручці. Зростання показника зумовлює знову ж таки зниження собівартості одиниці продукції. Валова рентабельність продажів у 2005 р. становила 6%, у 2006-2008 рр. – з 32% до 49%. За підсумками 2006 р. в кожній гривні реалізованої продукції міститься 34% операційного прибутку, у 2007 р. – 40%, у 2008 р. – 60%. Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком у 2005 р. становила 2,92%, у 2006 р. – 30,03%, у 2007 р. – 30,91%, у 2008 р. кожна гривня реалізованої продукції містила 37,31% чистого прибутку.
Значення ресурсних показників рентабельності є найнижчим з-поміж інших. На показники позитивно впливає рентабельність продажів. Негативний вплив у 2008 р. мало сповільнення оборотності активів майже на половину. В результаті рентабельність активів становила у 2005 р. – 2%, у 2006 р. 18%, у 2007 р. 22%, у 2008 р. – 14%. Позитивний вплив на рентабельність власного капіталу мав ефект фінансового левериджу. Рентабельність становила: у 2005 р. 2%, у 2006 р. - 29%, у 2007 р. – 45%, у 2008 р. - 35%. 
ТОВ СГП «Імені Воловікова» займається вирощуванням ярої та озимої пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, ріпаку, цукрових буряків, соняшнику. На сьогодні найбільш цінується на ринку ріпак. Найвищою рентабельністю на підприємстві впродовж останніх двох років характеризується ячмінь (70-78% валового прибутку міститься в ціні кожного реалізованого центнера). Щороку зростає рентабельність пшениці – у 2008 р. становила 52% (валова рентабельність продажів). Пшениця займає найбільше площ посіву, в різні роки це від 30% до 45%. Всупереч невтішним середньогалузевим показникам, вирощування цукрового буряка для ТОВ СГП «Імені Воловікова» є вигідним, більш того – даний вид продукції виходить на друге місце за рентабельністю. У 2006 р. і у 2008 р. валова рентабельність продажів досягала 60%. Хороші показники рентабельності протягом 2006-2007 рр. були у кукурудзи на зерно (47-57% валового прибутку в ціні).
Тваринництво на підприємстві є збитковим. Єдиним прибутковим напрямком є поголів’я молочного стада – реалізація молока, валова рентабельність продажів якого у 2006 р. становила 30%, у 2007 – 25%, у 2008 р. – 38%.
Рентабельність послуг за два роки зросла з 67% до 75%. До послуг, які надає підприємство належить: оренда коней та складів, помол зернових, порізка деревоматеріалів, оренда столової та складів.
Визначення рентабельності кожного окремого виду продукції – це основа для подальшого прийняття рішень на підприємстві для досягнення основної мети – забезпечення рентабельності підприємства. При виборі асортименту продукції підприємство повинне орієнтуватися на більш рентабельну продукцію (за умови що на неї існує попит і підприємство має потенційні ринки збуту), це дозволить отримати аналогічну величину виручки з меншими затратами. Аналізуючи фінансову звітність, доходимо висновку що саме таких принципів дотримується підприємство у своїй діяльності. Так обсяги валового прибутку від реалізації цукрового буряка займають найбільшу частку в структурі валового прибутку підприємства У 2008 р. валовий прибуток, одержаний від реалізації ріпаку майже прирівнявся до обсягів прибутку в від реалізації цукрових буряків, озимої пшениці. Валовий прибуток кожного з цих видів продукції займав частку в  розмірі близько 20% в загальній сумі валового прибутку підприємства за 2008 р.
Важливим показником в роботі є точка беззбитковості – це орієнтир, досягнувши якого підприємство отримує свого роду страховку що не зазнає збитків. Захисний інтервал впродовж 2006-2008 рр. показував, що виручка підприємства вдвічі перевищувала поріг беззбитковості. Це є позитивним результатом, оскільки підприємство постійно нарощувало обсяги виробництва, а відповідно і збільшувалась величина прибутку.
Забезпечення високої рентабельності в довгостроковій перспективі є гарантією довго і успішно функціонування підприємства на ринку. Для цього необхідно вибудувати стратегію і тактику розвитку підприємства (враховуючи стан та тенденції ринку), здійснювати діагностику його фінансового стану, що дозволить виявляти негативи та потенційні можливості до зростання, і відповідно дасть можливість своєчасно і ефективно здійснити потрібні заходи.
На величину прибутку впливає сукупність багатьох факторів, які необхідно враховувати в процесі управління: технологія і устаткування, матеріаломість та енергоємність,  управління запасами, ефективність діяльності працівників, організація діяльності, методи праці, державна й соціальна, інституціональна та виробничо-господарська інфраструктура.
Резервами збільшення рентабельності є поєднання ефектів збільшення обсягів продажів і зменшення собівартості одиниці продукції, використання ефектів операційного та фінансового левериджу, розрахунок точки беззбитковості, формування оптимальної структури активів,  розширювати ринки збуту, здійснювати страхування.
Забезпечення високого рівня ефективності і результативності основної діяльності є запорукою забезпечення рентабельності всього підприємства. Основною діяльністю для ТОВ СГП «Імені Воловікоава» є рослинництво і тваринництво. Основними засадами ефективного функціонування тваринництва є проведення селекційно-племінної роботи, створення необхідної кормової бази тощо. Підвищення результативності рослинництва ґрунтується на використанні високоякісного насіння, боротьби зі шкідниками і бур’янами, використання високопродуктивної техніки, новітніх технологій. Потрібно знижувати витрати, збільшувати доходи, нарощувати обсяги виробництва для того щоб збільшувати суму прибутку і забезпечити високу рентабельність в довгостроковій перспективі.

 
 

Студентські статті