Право часів Центральної Ради здобутки та прорахунки

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОІСТОРИЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ    6
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ    11
2.1 Конституційне законодавство Центральної Ради    11
2.1.1. Перший універсал Центральної Ради    11
2.1.2 Другий універсал Центральної Ради    12
2.1.3 Третій універсал Центральної Ради    14
2.1.4 Четвертий універсал Центральної Ради    19
2.2 Соціально-економічне законодавство Центральної Ради    21
РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ДЛЯ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ    27
ВИСНОВКИ    33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    36

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Баран В. К., Грицак Я. Й., Ісаєвич Я. Д. Історія України/ В. К. Баран, Я. Й. Грицак, Я. Д. Ісаєвич. – Львів, 1995. – 415 с.
2.    Бойко О. Д. Історія України/ О.Д. Бойко. – К., 1999. – 370 с.
3.    Городинський 3. Українська Національна Рада: Історичний нарис / 3. Городинський. - К.: Видавничий дім «KM Academia», 1993. – 143 с.
4.    Грушевський М. Ілюстрована історія України/М. Грушевський. – Львів, 1913. – 710 с.
5.    Діденко В. В., Коломієць С. С. Історія України. Курс лекцій/В. В. Віденко, С. С. Коломієць. – К.: Веселка, 1999. – 341 с.
6.    Єфремова Н. В. Суд і судочинство в Українській Народній Республіці, Українській Державі, Західноукраїнській Цародній Республіці (1917-1920 рр.) / Н. В. Єфремова, Б. Й. Тищик, В. Т. Марчук. – Одеса; Львів: Фенікс, 2007. – 280 с.
7.    Історія держави і права України: Підручник / За ред. А. С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 292-309.
8.    Історія держави і права: у 2-х тт. / За ред. В. Я. Тація, А. Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – К.: Ін Юре, 2003. – Т.2. – 490 с.
9.    Кобилецький М. М. Утворення ЗУНР, її державний механізм та діяльність (1918-1923 рр.): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / М. М. Кобилецький; Львів, держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 16 с.
10.    Кондратюк В. О. ЗУНР: становлення и захист завоювань (1918 і 1921 рр.) / В. О. Кондратюк, В. Л. Регульський. – Львів, 1998. – 95 с.
11.    Копиленко О.Л. Держава і право України 1917-1920 рр. / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
12.    Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: довідник з історії України/ М. Котляр, С. Кульчицький. – К., 1993. – 399 с.
13.    Коцур А. Українська державність: історія та сучасність/ А. Коцур. – Чернівці, 1996. – 371 с.
14.    Крип’якевич І. Історія України/ І. Крип’якевич. – Львів, 1992. – 351 с.
15.    Кульчицький B. C. Історія держави і права України: Навчальний посібник / B. C. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – К.: Атіка, 2001. – С. 167-185.
16.    Кульчицький С. В. Уряди України у XX ст. / С. В. Кульчицький, Н. П. Барановська, Т. Б. Бикова, С. Г. Богачук, В. Ф. Верстюк; Кабінет Міністрів України; НАН України / Володимир Михайлович Литвин (відп.ред.). – К.: Наукова думка, 2001. – 608 с.
17.    Литвин М. Історія ЗУНР / М. Литвин, К. Шумейко. – Львів: ОЛІР, 1995. – 364 с.
18.    Макарчук С. А. Українська Республіка галичан: Нариси про ЗУНР / С. А. Макарчук. – Львів: Світ, 1997. – 191 с.
19.    Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Львів: Світ, 1993. – 246 с.
20.    Музиченко П. П. Історія держави і права України: Навч. посібник / П. П. Музиченко. – К.: Знання, 2006. – 510 с.
21.    Нагаєвський І. Історія української держави XX століття / І. Нагаєвський. – К.: Український письменник, 1993. – 414 с.
22.    Тищик Б. Західно-Українська Народна Республіка (1918-1923). Історія держави і права / Б. Тищик. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 392 с.
23.    Яковенко Н. Нарис історії України. – К.: Ґенеза, 1997. – 451 с.
 
 

Студентські статті