Світовий ринок продукції лісової та деревообробної промисловості й особливості територіальної

 
Зміст

Вступ    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 СВІТОВОГО РИНКУ ЛІСУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ    6
1.1 Лісовий комплекс та його структура    6
1.2 Структура світової торгівлі товарами лісового комплексу    8
1.3 Характеристика цін на світовому лісовому ринку    10
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ
ГАЛУЗІ    13
2.1 Оцінка експертно-імпортних потужностей на світовому ринку    13
2.2 Аналіз світового лісового ринку    15
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЛІСОВОЇ ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ    19
Висновки    23
Список використаних джерел та літератури    26
Додатки    28

 


Список використаних джерел та літератури


1.    Андрейцев Ю.І. Екологічна експертиза, право та практика. – М., 1989. – 251 с.
2.    Білявський Г.О.Основи загальної екології. – К., 2004. – 314 с.
3.    Богатых М., Сверхчерные супердыры // журнал "Огонек" N 43.(4422), 1995.
4.    Воробьёв Г.И. Экономика лесного хозяйства СССР. – М.: 1985. – 210 с.
5.    Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - К.: Т-во Знання, 2001. – 204 с.
6.    Воронов А. К. Навколишнє середовище та розвиток. – М., 1995. – 189 с.
7.    Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. - К.: Вища шк., 2002. – 341 с.
8.    Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук. думка, 1998. – 234 с.
9.    Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. - К.: Феміна, 2005. – 2004 с.
10.    Иванюта В.М Экономика лесного хазяйства. - М.: 1988. – 176 с.
11.    Кистанова. В.В. Размещение производительных сил: Учебник // - М.: Экономика, 2004. – 309 с.
12.    Ковалевський В.В. Розміщення продуктивних сил. – К.: Либідь, 2005. – 441 с.
13.    Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін. - К.: Либідь, 2005. – 451 с.
14.    Морозова Т.Г и др Региональная экономика: Учеб. пособие // – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 289 с.
15.    Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с.
16.    Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. проф. Є.П. Качана. – К.: ВД “Юридична книга”, 2001. – 552 с.
17.    Страны мира // Краткий политико-экономический справочник // Panprint Publishers, 1996. – 451 с.
18.    Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил. Навчальний посібник. – Київ ЦУЛ, 2002. – 470 с.
19.    Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України. – Л.: Світ, 2004. – 290 с.
20.    Школа І.М. Міжнародні економічні відносини. – Чернівці, 2004. – 289 с.
21.    Экономика Содружества Независимых Государств//Краткий справочник. – М.: Финансовый инжиниринг, 2005. – 375 с.