.

Порівняння підходів до передачі національно-культурних реалій українських народних казок

                                                    ЗМІСТ

     ВСТУП………………………………………………………………………..3
     РОЗДІЛ  І  ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАЛІЇ ЯК НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ПЕРЕКЛАДІ……………………......7    
     1.1 Проблема передачі національної своєрідності твору мовою
перекладу...............................................................................................................7
     1.2 Лексико-семантичні особливості мовних реалій………………………9
     1.3 Структурно-конотативна реалія як перекладознавча категорія……….....................................................................................................16
     РОЗДІЛ 2 ОСНОВНІ СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ РЕАЛІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ..........................................................................................................22
     2.1 Застосування транскрипції та гіперонімічного перейменування при перекладі………………………………………………………………………....22
     2.2 Використання методів міжмовної транспозиції на конотативному рівні, калькування, комбінованої реномінації та контекстуального тлумачення реалій при перекладі…………………………………………….........................29
     РОЗДІЛ 3 ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ ДО ПЕРЕДАЧІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК У ПЕРЕКЛАДАХ ІРИНИ ЖЕЛЄЗНОВОЇ ТА АНАТОЛІЯ БІЛЕНКА…………………………………………………………........................34
     3.1 ВІДТВОРЕННЯ КОЛОРИТУ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ………………..34
     3.2 СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗКАХ……………………………………….40
     ВИСНОВКИ………………………………………………………………......44
     СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..48СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1)    Бабич Н.В. Відтворення колориту української казки // Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1987. – Вип. 14. – С. 94-99.
2)    Бархударов Л.С. Язык и перевод – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.
3)    Бацевич Ф.С., Пітковська Р.А. Когнітивний аспект зіставного аналізу мовного образу реалії ( на матеріалі англійської та української мов ) // Іноземна філологія. – Львів. – 1996. – Вип. 109с. – С.74-80.
4)    Бойко Б. М. Липовий цвіт сорок першого. – Ужгород: Карпати, 1978. – 392 с.
5)    Бурак О.Ф. Сутність і функції національно-культурного компонента лексичного значення реалії // Мовознавство. К., − 1986. – № 4. – С. 56-59.
6)    Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании русского языка иностранцам. – М.: Изд-во МГУ, 1971. –  4-26 с.
7)    Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 174 с.
8)    Виноградов В. В. Русский язык. – 2 изд. – М.: Высшая школа, 1972. – 614 с.
9)    Вір Джон. Життя на бистрині: інтерв’ю // Всесвіт. – К. – 1981. – № 11. – С. 191 – 193.
10)    Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М., 1980. –  342 с.
11)    Гончар О. Твори: В 6 т. – К.: Дніпро, 1978 – 1979. – Т. 1 – 6.
12)    Довженко О. П. Твори: В 5 т. – К.: Дніпро, 1964 – 1966. – Т. 1 – 5.
13)    Загребельний П. А. Твори: В 6 т. – К.: Дніпро, 1979 – 1981. – Т. 1- 6.
14)    Зорівчак Р.П. Граматико-конотаційна реалія як перекладознавча категорія // Теорія і практика перекладу. – К. –  1986. – Вип. 14. – С. 33-42.
15)    Зорівчак Р.П. Реалія і переклад ( на матеріалі англомовних перекладів української прози ) // Теорія і практика перекладу. – К., 1986. – Вип. 13. – С. 50-59.
16)    Зорівчак Р.П. Реалія у художньому мовленні: перекладознавчий аспект // Іноземна філологія. – Львів. – 1994. – Вип. 107. – С. 104 – 111.
17)    Катцер Ю., Кунин А. Письменный перевод с русского языка на английский ( практический курс ). – М.: Высшая школа, 1964. – 408 с.
18)    Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Твори: В 8 т. – К.: Дніпро, 1968 – 1970. – Т. 1 – 8.
19)    Колерс П. Межъязыковые словесные ассоциации. // „ Новое в лингвистике ”. –  М. – 1972. –  Вып. VI. –  С. 271.
20)    Комлев Г.Н. Компоненты содержательной структуры слова. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 108 с.
21)    Конецкая  В.П. Лексико-семантические характеристики языковых реалий // Великобритания. Лингвострановедческий словарь. –  М., 1978. – 463-477 с.
22)    Корунець І.В. Оповідання І.Франка в англомовних перекладах // Теорія і практика перекладу. – К., 1986. – Вип.13. – С.6-10.
23)    Коцюбинський М. В. Твори: В 7 т. – К.: Наукова думка, 1973-1975. – Т. 1 –  8.
24)    Кудряшов В.С. Семантико-прагматический аспект перевода реалий // Тетради преводчика. – М., 1989. – Вып. 23. – С. 40-48.
25)    Михайлова В.И., Гурьянова Е.И. О структурных характеристиках реалий // Аспектология и контрастивная лингвистика.  –  Калинин, 1988. – с. 84-90.
26)    Никитин М. В. Комментарий // Palmer F. R. Semantics. A new outline. – М., 1982. – С. 103 – 110.
27)    Паньків О.Б. Національний колорит англомовних реалій та його відтворення в українських перекладах // Язык и культура. 4-я международная конференция. Материалы. Часть 2. – К., 1996. – С. 256-258.
28)    Савчин В.Р. Микола Лукаш як перекладач Р.Бернса // Іноземна філологія. – Львів, 1998. –  Вип. 109. – С. 102-103.
29)    Саєнко С.Г. Культурно-генетична спільність реалій та кордони // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Іноземна філологія. – К., 2004. – Вип. 37-38. – С. 53-56.
30)    Слободянюк Н.П. Проблема передачі національної своєрідності твору мовою перекладу // Мандрівник. – К., 2003. – № 35. – С. 53-56.
31)    Словник української мови: В 11 т. – К.: Наук. думка, 1970-1980. – Т. 1-11.
32)    Стефаник В. С. Твори. – К.: Дніпро, 1971. –  384 с.
33)    Стефаник В. С. Твори. – К.: Молодь, 1972. – 340 с.
34)    Стороженко О. П. Твори: В 2 т. – К.: Держлітвидав, 1957. – Т. 1 – 2.
35)    Тимошенкова Т.Н. О передаче реалий при переводе произведений жанра „фэнтези” // Коммуникативные аспекты лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Вестник Харьковского университета. – Харьков, 1991. – № 352. – С. 96 – 99.
36)    Українські народні казки. – К.: Веселка, 1988. – 285 с.
37)    Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 1983. – 303 с.
38)    Федькович Ю. Твори: В 2 т. – К.: Дніпро, 1984. – Т. 1 – 2.
39)    Франко І. Я. Зібр. Творів: В 50 т. – К.: Наук. думка, 1976 – 1980. – Т. 1 – 25.
40)    Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. – М., 1973. – 253 с.
41)    Шевченко Т. Г. Повне зібр. творів: В 6 т. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963 – 1964. – Т. 1 – 6.
42)    Шевчук В. Н. Относительно калькирования военных реалий на английском языке // Лингвистические проблемы перевода. – М., 1981. – С. 62-67.
43)    A new English dictionary of historical principles. In 10 v. – Oxford: Clarendon press, 1928.- 1888 p.
44)    Boiko B. When linden bloomed in 1941 / Transl. by V. Ruzhitsky. – Kiev : Dnipro publ., 1978. – 324 p.
45)    Down singing centuries: Folk literature of the Ukraine / Transl. by F. – R. Livesay. – Winnipeg: Hyperion press ltd, 1982. – 204 p.
46)    Dowie M. A girl in the Carpathians. – Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1891. – 228 p.
47)    Dovzhenko O. The enchanted Desna. A film story / Transl by A. Bilenko. – Kiev: Dnipro publ., 1979. – 76 p.
48)    Franko I. Poems and stories / Transl. by J. Weir. – Toronto: Ukrainska knyha, 1956. – 342 p.
49)    Franko I. Short stories. – Kiev: Dnipro publ., 1977. – 152 p.
50)    Kotsyubinsky M. Fata morgana and other stories. – Kiev. Dnipro publ., 1980. – 408 p.
51)    Kotsyubinsky M. Zamfir Neron’s vineyard // The Living Age. – 1925. – P. 678 – 684. 
52)    Kvitka H. Marusya / Transl. by F. – R. Livesay. – N. Y.: E. P. Dutton & co., 1940. – 220 p.
53)    Lysenko V. Men in sheepskin coats. – Toronto: Ryerson, 1947. – 
     312 p.
54)    Shevchenko T. Selected works. Poetry and prose: Classics ser. – Moskow : Progress publ., 1979. – 536 p.
55)    Shevchenko T. Selected works . Poetry and prose / Ed. by J. Weir. – Moskow : Progress publ., s. a. – 472 p.
56)    Stefanyk W. The stone cross / Transl. by M. Skrypnyk / The Ukrainian Canadian. – 1971. – N 5. – P. 72 – 83.
57)    The Greenwich Rogets Thesaurus / by Peter Mark Roget . – Ramboro-London : Greenwich Editions, 1994. – 459 p.
58)    Ukrainian Folk Tales / Transl. from the Ukrainian by Anatolii Bilenko. – Kiev: Dnipro, 1974. – 120 p.
59)    Ukrainian Folk Tales / Transl. from the Ukrainian by Irina Zheleznova. – Kiev: Dnipro, 1981. – 384 p.
60)    Webster’s new twentieth century dictionary of the English Language / Second ed. – N. Y.: The publ. guild, 1958. – 2289 p.
61)    Written in the Book of life: Works by 19 – 20th century Ukrainian  writers / Transl. by M. Skrypnyk. – Moskow: Progress publ., 1982. – 328 p.
62)    Zagrebelny P. From the point of view of eternity / Transl by Ch. English. – Moskow : Progress publ., 1978. – 232 p.