.

Політика німецької окупаційної адміністрації на теренах Галичини в роки другої світової війни

ПЛАН
І. Встановлення окупаційної влади на теренах Галичини в роки Другої світової війни.
    1. Створення дистрикту «Галичина» та встановлення німецької адміністрації
    2. Органи влади та управління
ІІ. Політика німецької адміністрації щодо економічного освоєння дистрикту «Галичина».
1.    Економічна політика у сфері промисловості
2.    Експлуатація сільського господарства краю та селянства
3.    Українське шкільництво
ІІІ. Історіографія дослідження.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Опубліковані джерела:

1.    Архіви окупації. 1941-1945рр./ Держ. Ком. Архівів України; Упоряд. Н. Маяковська. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – 872с.
2.    Косик В. Україна у Другій світовій війні у документах: збірник німецьких архівних матеріалів. – Львів, 1998. – Т. 2. – 230с.
3.    Німецький фашистський окупаційний режим на Україні. Збірник матеріалів і документів. – К.: Державне видавництво політичної літератури СРСР, 1963. – 345с.
4.    Советская Украина в годы Великой Отчественной войны (1941-1945 гг.). – К., 1980. – Т. 1. – 538с.
Література:

5.    Боляновський А. Соціальний аспект гітлерівського «нового порядку» в Галичині у 1941-1944 рр.// Вісник Львівського Університету. Серія історична. – Вип. 3. – Львів, 1998. – С. 186-194.
6.    Боротьба трудящих західних областей УРСР проти фашистських загарбників у роки ВВВ. – К., 1984. – 230с.
7.    Вєтров І. Фінансова війна третього рейху на окупованій території України в 1941-1944рр.// УІЖ. – С. 96-100.
8.    Демкович-Добрянський М. Галичина під німецькою окупацією 1941-19444рр.// Український історик. – 1969. – №4. – С. 75-76.
9.    Івасюта М. Становище селянства західних областей української РСР під час тимчасової німецько-фашистської окупації і його боротьба з загарбниками та її наймитами // З історії західноукраїнських земель. – Випр.5. – К., 1960. – С. 168-180.
10.    Коваленко І. Цілі і методи німецької імперіалістичної політики на окупованих землях// Літопис УПА. – Торонто, 1989. – Т.1. – С. 56-102.
11.    Коваль М. В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945рр.). – К.: ВД Альтернативи, 1999. – 336с.
12.    Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії. Історія Українського Центрального Комітету. – Чикаго, 1975. – 200с.
13.    Лаврищук В. І. Фашистський окупаційний режим в західних областях України 1941-1944рр.: Автореф. дис…канд..іст. наук./Ін. іст. Укр. НАН України. – К., 1998. – 28с. 
14.    Луцький О. Українське культурне життя Галичини під час німецької окупації 1941-1944 рр. // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. – Випр. 3-4. – Львів, 1997. – С. 194-225.
15.    Машотас В. Грабіжницька економічна політика гітлерівських окупантів в Галичині в 1941-1944рр.// УІЖ, 1970. - №1. – С. 100-104.
16.    Паньківський. К. Роки німецької окупації. – Нью-Йорк-Торонто, 1965. – 480с.
17.    Пігідо-Правобережний Ф. «Велика Вітчизняна війна». – К., 2002. – 287с.
18.    Потильчак О. «Новий порядок» в окупованій Україні 1941-1944рр.// Пам'ять століть. – 1999. - №1. – С. 97-104с.
19.    Рекотов П. Органи управління на окупованій території України (1941-1944рр.)// УІЖ. – 1997. - №3. – С. 121-126с.
20.    Рибак І. Соціально-побутова сфера українського села в період фашистської окупації // Історія в школі. – 2000. - № 11-12. – С. 5-7.
21.    Ткаченко Я. Чому у 1941 році німців зустрічали хлібом і сіллю?  // Політика і культура. – 2001. - № 22. – С. 42-43.
22.    Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни. – Львів, 1995. – 102с.
23.    Трубач А. Друга світова війна: коротка історія. – К., 1995. – 191с.
24.    Укранська РСР у ВВВ Радянського Союзу 1941 — 1945 рр.. В 3-х томах // Пiд ред.  І. Назаренка. — К., 1967 - 1969.
25.    Фашистська окупацiя Украни в працях захiдних учених// УIЖ. — 1994. – №5.—С. 127—137.
26.    Семеряга М. Немецко-фашистская политика национального порабощения в оккупированых территориях. – М., 1980. – 230с.
27.    Сорокин Г. М., Вирник Д. Ф., Липило П. П. Национально-фашистская система ограбления и економической експлуатации оккупированых территорий СРСР. Немецко-фашистский оккупационый режим (1941-1944гг.). – М.: Политиздав, 1965. – 255с.
28.    Bonusiak W. Polityka ludnosciowa III Rzeczy na okupowanych terenach ZSRR. – Rzeszow, 1992.
29.    Torzecki R. Polacy i Ukraincy. Sprawa ukrainska w czasie II swiatowej na terenie II Rzeczi pospolytej. – Warszawa, 1993.