.

Мовні реалії в англо-українському зіставленні на основі перекладу твору Джека Лондона

 
Зміст


Вступ    3
Розділ І. Загальна характеристика мовних реалій    7
1.1 Реалії як лінгвістичне поняття    7
1.2 Реалія в системі безеквівалентної лексики     12
1.3 Класифікації реалій    17
Розділ ІІ Особливості відтворення реалій при перекладі з
англійської мови на українську    27
2.1 Реалія як аспект перекладацької діяльності    27
2.2 Лексико-семантичні особливості мовних реалій    31
2.3 Способи перекладу реалій     37
Розділ ІІІ. Переклад реалій на прикладі твору Джека
Лондона українською мовою    50
3.1 Типи перекладу реалій на основі твору    50
3.2 Види мовних реалій та їх наявність у творі    56
Висновки    59
Список використаних джерел та літератури    64
Додатки    66
 


Список використаних джерел та літератури


1.    A glossary of later Latin to 600 A.D.- New York: Oxford Press, 1979.-550p.
2.    London J. The call of the wild. – Moscow, 1971. – 288 p.
3.    The Random House Dictionary of the English Language.-New York: Random House Inc., 1973.- 2059 p.
4.    Williams R. Kliwords: A vocabulary of culture and society. – London: Fontana, 1976. – 286 p.
5.    Бех П. О. Неперекладне в перекладі (Про книгу Р. П. Зорівчак „Реалія і переклад”) // Теорія і практика перекладу. – Вип. 18. – К.: Вища школа, 1992. – 196 с.
6.    Вайсбурд М. Л. Реалии как элемент страноведения // Русский язык за рубежом.-1972.-№3.-С.98-100.
7.    Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе.-3-е изд.-М, 1986.-261.
8.    Высоцкая Н. А., Некряч Т. Е. О некоторых случаях неоправданного употребления иноязычной лексики в текстах с элементами двуязычия // Теорія і практика перекладу. – Вип. 8. – К.: Вища школа, 1982. – 166 с.
9.    Зорівчак В.П. Реалія і переклад.-Львів, 1989.-190с.
10.    Зорівчак Р. П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів) // Теорія і практика перекладу. – Вип. 13. – К.: Вища школа, 1986 – 152с.
11.    Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української прози). − Л.: Вид-во при Львівському ун-ті, 1989. – 216 с.
12.    Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – В.: Нова книга, 2002. – 564с.
13.    Коцюбинський М. Fata Morgana. К., 1977.-164 с.
14.    Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства. Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 424 с.
15.    Крупнов В. Н. Курс перевода. Английский язык: общественно политическая лексика / Под ред. проф. Л. С. Бархударова. – М.: Международные отношения, 1978. – 232 с.
16.    Крупнов В.Н. В творческой лаборатории переводчика: Очерки по професилнальному переводу.-М., 1976.-134с.
17.    Латыщев Л. К. Технология перевода. Уч. пос. по подготовке переводчиков (с нем. яз.). – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 280 с.
18.    Лингвистические проблемы перевода. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 80 с.
19.    Лондон Д. Поклик предків. – Харків: Школа, 2005. – 512 с.
20.    Соболев А. Н. Пособие по переводу с русского языка на французский. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1952. – 404с.
21.    Стороженко О. Вибрані твори. К., 1988.-195 с.
22.    Томахин Г.Д. Америка через американизмы.-М., 1982.- 193с.
23.    Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: Высшая школа, 1968. – 400с.
24.    Федькович Ю. Флояра. К., 1922.-132 с.
25.    Фіялка С. Мовні реалії та проблеми їх перекладу //
26.    Франко І. Захар Беркут. К., 1990.-236 с.
27.    Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США.-М., 1963.-216с.