.

Місце Волині в роки Національно-визвольної революції в роки Національно-визвольної революції

ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................................3ст.
РОЗДІЛ 1. Волинь напередодні Національно-визвольної революції 1648-1657 рр...........................................................................................................................7ст.
РОЗДІЛ 2. Волинь у політичних планах Б. Хмельницького......................15ст.
РОЗДІЛ 3.Воєнні дії на території Волині в роки Національно-визвольної революції 1648-1657 рр....................................................................................23ст.
РОЗДІЛ 4. Наслідки Національно-визвольної революції на Волині 1648-1657 рр ........................................................................................................................63ст.
ВИСНОВКИ......................................................................................................73ст.
Список використаних джерел та літератури.................................................77ст.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
ДЖЕРЕЛА:
1. Атаманенко В. Джерела вивчення демографії Острожчини в середині XVII ст. // Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2004. – Вип. 1. – 251с.
2. Атаманенко В. Інвентарні описи Межиріча XVII століття // Український археографічний щорічник: Нова серія. - К.; Нью-Йорк, 2002. –   В. 7. –  С. 71-83.
3. Літопис Гадяцького полковника Григорія Грабянки. – Київ: “Знання”. – 1992. – 192с.
4. Літопис Самійла Величка: В 2т. –  К.,1991. –  Т.1. –  216с.
5. Літопис Самовидця. –  К., “Наукова думка”,1971. – 207с.
6. Мицик Ю. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. – Дніпропетровськ, ВПОП  ”Дніпро”, 1996. – 263с.
7. Мицик Ю. Зарубіжні публікації  джерел з історії Визвольної війни українського народу 1648-1654 рр.//  УІЖ.-1988. –  №9. – 134с.
8. Мицик Ю., Брехуненко В. Джерела з історії Жовтоводської битви 1648 р. – Запоріжжя: РА ”Тандем-У ”, 1999. – 52с.
9. Мицик Ю., Цибульський В. Волинь в роки Визвольної війниукраїнського народу середини ХVІІ ст.: Документи і матеріали. – Рівне: Перспектива, 1999. – 120с.   
10. Універсали Б.Хмельницького 1648-1657: Матеріали до українського дипломатарію / За ред. В.Смолія. – К: Видавничий дім „Альтернативи”, 1998. –  381с.
ЛІТЕРАТУРА:
11. Антонович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі.
 – К.: Либідь, 1993. –543с.
12. Баранович О. Залюднення України перед Хмельниччиною: Волинське воєводство. – К., 1931. – 127с.
13. Белінський Є. Роль народних мас у Визвольній війні українського народу 1648-1654 рр. // Наукові записки Ужгородського університету. – Ужгород, 1954. – Т.9. – С. – 33-41.
14. Берестецька битва в історії України: Наук. зб. матеріалів восьмої всеукр. наук.-краєзн. конф., 16-17 червня 2001 р. / Упоряд. І. Пащук. – Рівне: Ліста. – 2001. – 104 с.
15. Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві: (Наук. збірник).–       Рівне, 2001. – 220с.
16. Богдан Хмельницький / В.Смолій, В.Степанков. – Київ: Альтернатива, 2003. – 400с.
17. Бухало Г. Круг містечка Берестечка: Короткий історичний нарис. – Рівне. –  1993. –  103с.
18. Волинь у політичних планах Б.Хмельницького // Людина і політика. – 2000. – № 1 (7). – С. 18-21.
19. Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) / упор. І. Ворончук. – К.; Старокостянтинів, 2001. – 416 с.
20. Ворончук І. Роль князів Острозьких у розбудові волинських міст (на матеріалах інвентаря 1620 р.)// Старокостянтинів і край в просторі часу. –   Хмельницький; Старокостянтинів; Самчики, 1997. – 149с.
21. Голубуцький В. Запорозьке козацтво. – К.: Вища школа, 1994. – 539с.
22. Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1995.  – Т. 9. – Ч. 2. – С. 1132-1135.
23. Гуртовий Г. Волинь – край козацький. – Луцьк, 2000.- 351с.
24. Джеджула Ю. Таємна війна Б.Хмельницького. – К., 1995. – 264с.
25. Жирко І. Кропивненський полковник Філон Джаджалія – учасник Берестецької битви // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві: Наук. зб. – Рівне: Ліста, 2001. – С32-36.
26. Історія України в особах. Козаччина. – К.: Україна, 2000. – 348с.
27. Історія українського козацтва: нариси у 2-х томах / Відп.ред. В.А.Смолій. –  К.: КМА,2006. – Т.2. – 784с.
28. Кардаш П. Слава українського козацтва / П.Кардаш, С.Кот. – Київ: Фортуна,1999. – 340с.
29. Компан О. Вплив Визвольної війни українського народу на розвиток антифеодального руху в Польщі. – Київ, 1954. – 46с.
30. Компан О. Міста України в другій половині ХVІІ ст. – К., 1963. – 287 с.
31. Костомаров М. Богдан Хмельницький: історична монографія / М.І.Костомаров. – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 843с.   
32. Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХVІ ст. – Дніпропетровськ:Січ, 1991. – 415с.
33. Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії Українського державного будівництва в ХVІІ столітті.  – Філадельфія, 1991. – 210с.
34. Лотоцький Г. Наступальна тактика Б. Хмельницького [у Берестецькій битві] // Берестецька битва в історії, літературі та мистецтві: Наук. зб. – Рівне, 2001. – 176с.
35. Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах: монографія. – Острог, 2007. – 182с.
36. Мельник Л. Боротьба за українську державність(ХVIIст.). – Київ, 1995. –  192с.
37. Метьолкін М. Загадки битви під Берестечком: До 352-річчя великого бою // Волинь. – 2003.  – № 26. –93с.
38. Мицик Ю. Берестецька битва 1651 року очима її учасників // Пам’ять століть. – 2001.  – № 2. – 113с.   
39. Мицик Ю. Як козаки воювали. – Дніпропетровськ., 1990. – 243с.
40. Мицик Ю., Підгорна Н. Біля джерел німецької історіографії козацтва // Зарубіжна історіографія Запорізького козацтва. – Запоріжжя, 1992. – 187с.   
41. Національний пантеон „Козацькі могили”: Історико-краєзнавчий нарис / Р.В, П.В, С.О. – Луцьк: Медіа, 2003. – 544с.
42. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Богдан Хмельницький. – К., 2004. – 447 с.
43. Оглоблин О. Хмельниччина і Українська державність. – Нью-Йорк,1954. – 215с.
44. Панашенко В.В. Полкове управлiння в Українi (середина XVII – XVIII ст.). – K., 1997. – 214с.
45. Пріцак Л. Із досліджень про державу Б.Хмельницького(1648-1657): Статті і матеріали. – К.,2003. – 277с.
46. Проблема характеру визвольної боротьби 1648-1657 років на Волині у світлі комплексного дослідження історичних джерел // Перспективи. – 1999. – № 3-4 (7-8). – С.62-68.
47. Свєшніков І. Битва під Берестечком. – Львів, 1993. – 209с.
48. Сергiйчук В. Вiйськово-територiальна органiзацiя народної армiї в перший перiод Визвольної вiйни 1648 – 1654 рр. // Український iсторичний журнал. – 1982. – № 7. – С. 88.
49. Сергійчук В. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах 16-середини 17 століття / В.І.Сергійчук. – Київ: Україна, 1991. – 253с.
50. Смолій В.,Степанков В. Богдан Хмельницький. – К.: Либідь, 1995. – 621с.
51. Смолій В.,Степанков В. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет. – К.: Либідь,2001. – 532с.
52. Смолій В., Степанков В. Українська національна революція ХVІІ ст.(1648-1676 рр). – К.: Альтернативи, 1999. – 352с.
53. Спалах у темряві: середина ХVІІ ст./ Уп.О.І.Гуржій. – К.: Україна. –  2001. – 399с.
54. Степанков В. Становлення державниx iнституцiй у пiвденно-сxiднiй Волинi та причини їx лiквiдацiї на початковому етапi Нацiональної революцiї (1648 – серпень 1649 рр.) // Велика Волинь: минуле i сучасне: (Mатерiали мiжнар. наук.-краєзнавч. конф., жовтень 1994 р.). – Xмельницький; Iзяслав; Шепетiвка, 1994. – С. 114 – 117.
55. Стороженко І. Битва на Жовтих Водах.- Дніпропетровськ, 1997. – 56с.
56. Стороженко І. Богдан Хмельницький і воєнне имистецтво козаків у Визвольній війні українського народу середини ХVІІ ст.-Кн. перша: Воєнні дії 1648-1652 рр: Наукове видання. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. –  320с.
57. Сушинський Б.І. Козацькі вожді України: історичні есе. – Одеса: Альфа-Омега, ОКФА, 1998. – 682с.
58. Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького: Військово-історична студія.- Видання Братства кол. вояків І-ої Української дивізії УНА. – Мюнхен., 1954. –  184с.
59. Цибульський В. Визвольна війна українського народу середини ХVIIст. у зарубіжній історіографії. – Рівне: ”Перспектива ”, 2000. – 179с.
60. Чуприна В. Хмельниччина. 1648 – 1657 рр. – Львів: Світ, 2003. – 343с.
61. Чуприна В., Чуприна З. Хмельниччина(1648-1657рр.): Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького. – Львів: Світ, 2005. –  176с.
62. Шиян К. Селянство – основна і вирішальна сила Визвольної війни українського народу 1648-1654рр. – К, 1954. – 64с.
63. Щербак В. Антифеодальні рухи на Україні напередодні Визвольної війни 1648-1654рр. – К., 1989. – 126с.
64. Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: у 3-х томах. – К.:Наукова думка, 1990. – Т.2. – 583с.
65. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна).  – К., 1993. – 343с.
66. Ярошинський О. "Волинь у роки Української національної революції середини Х\/ІІ ст.". – К., 2004. – 325с.
67. Ярошинський О. Наслідки визвольної боротьби 1648-1657 рр. на Волині. – К.: Знання, 2000. – 33 с.
68. Ярошинський О. Характер визвольної боротьби на Волині у 1648-1657 рр. – К.: Знання, 2000. – 31 с.
69. Яцкевич Є. Визвольні походи Б. Хмельницького на західні землі України. – Львів, 1954. – 35с.
Енциклопедичні видання:
70. Історія війни і збройних конфліктів в Україні: Енциклоп. довідник. – К., 2004. – С. 67-68.