Оподаткування підприємств

дипломна робота, 60 сторінок


CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р.
2.    Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.1997 р.
3.    Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 3.07.1998 р.
4.    Атцподіна Л. М. Пряме оподаткування та шляхи його вдосконалення // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
5.     Бурковський В.В. Податки: Учбовий посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. с. 25 – 30.
6.    Вишневський В.П. До питання про ідею єдиного податку // Фінанси України. – 2000. - № 7. – с. 15 – 17.
7.    Іваненко В.О. Оподаткування прибутку – ключові підходи // Економіка, фінанси, право. – 2004. - № 4. – с. 11 – 13.
8.    Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 260 с.
9.    Карлін     с.202 – 209.
10.     Капланець І. Пільги в оподаткуванні // Вісник податкової служби України. – 2005. - № 44. – с. 43 – 45.
11.     Квасов В., Корнус В., Пономарьов О. Оцінка податкового навантаження на рівні підприємства // Економіст. – 2007.- №10. – с.47 – 49.
12.     Крисоватий А.І., Десятинюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – с.41 – 45. 
13.    Лекарь С. Особливості розвитку податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіст. – 2005. - № 4. – с. 29 – 30.
14.     Матвієнко П. Реформування податкової системи України – нагальна потреба державного управління економікою // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. О.Ю.Оболенського, С.В. Сьоміна. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – Вип. 2. – 384 с.
15.     Мельник В.М. До питання про податкову реформу //  Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
16.     Мельник П. Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи їх подолання // Економіка України. – 2005. - № 7. – с. 15 – 18.
17.     Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник / За загальною редакцією С.М. Онисько. – Львів: „Магнолія Плюс”, 2004.с.33 – 35.
18.     Паєнтко Т. Деякі аспекти оптимізації оподаткування корпоративних доходів // Економіст. – 2006. - № 10. – с.37 – 39.
19.     Палєй С. Застосування фінансової та податкової звітності для оцінки податкового тягаря // Бухгалтерський облік та аудит. – 2007.- №8. – с.41 – 47.
20.     Піхоцький В. Сучасні вимоги до реформування податкової системи в Україні // Економіст. – 2004. - № 10. – c. 20 –23.
21.     Податкова система держави: теорія і практика становлення – К.: Знання – Прес, 2004. с. 18 – 22.
22.    Ревун В.І. Про реформування і модернізацію податкової системи // Фінанси України. – 2004. - № 11. – с. 27 – 29.
23.     Римарська Р. Лінійний податок: причини популярності, економічні засади та потенційні обмеження // Економіст. – 2007. - № 12. – с.56 – 59.
24.     Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.
25.     Соколовська А.М. До питання про податкову реформу в Україні // Фінанси України. – 2006. - № 4. – с.58 – 61.
26.      Соколовська А.М. Податковий кодекс України як засіб правового обмеження дискреційної податкової політики // Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції (1 - 2 грудня 2000 року ). – Ірпінь: Академія ДПС України, 2000. – 349 с.
27.    Сторожук О. Облік та оптимізація оподаткування // Вісник податкової служби України. – 2006. - № 6. – c. 58 – 60.
28.    Сторожук О. Регулювання підприємницької діяльності через податковий механізм // Вісник податкової служби України. – 2006. - № 14. – с. 58 – 61.
29.    Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток  (теорія і практика): Монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.
30.    Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 387 с.
31.     Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с., іл.
32.    Фліссак Н. Шляхи реформування податкової системи України // Вісник податкової служби України. – 2007. - № 1-2. – c. 5 – 9.